Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Epäasiallinen kohtelu, häirintä ja kiusaaminen – apua opiskelijalle

Yliopistossamme ei ole sijaa epäasialliselle kohtelulle, häirinnälle ja kiusaamiselle. Kukaan yliopistoyhteisön jäsenistä ei saa käyttäytymisellään aiheuttaa haittaa tai vaaraa muiden turvallisuudelle tai terveydelle. Puutumme epäasialliseen kohteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, matalalla kynnyksellä.

Ilmoitusten tekemiseksi ja tapausten selvittämisen käynnistämiseksi yliopistolla ja TREYllä on häirintäyhdyshenkilöt.  Yliopiston häirintäyhdyshenkilöt tulevat henkilöstöpalveluista ja koulutus ja oppiminen (K&O) -yksiköstä. Häirintäyhdyshenkilöt neuvovat ja tukevat häirintää, epäasiallista kohtelua, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epäyhdenvertaista kohtelua kohdanneita yhteisön jäseniä.

Yliopiston ja TREYn häirintäyhdyshenkilöihin tai oman tiedekunnan opintopäällikköön voi olla yhteydessä silloinkin, kun on epävarma tilanteestaan tai haluaisi vain keskustella mahdollisista tavoista puuttua häirintään. Käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Näin tunnistat epäasiallisen kohtelun

Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan tai lain vastaista käyttäytymistä toista kohtaan. Se on useimmiten järjestelmällistä ja jatkuvaa, negatiivissävyistä, toista alistavaa toimintaa, joka ilmenee tekoina tai laiminlyönteinä. Myös yksittäiset, lievemmätkin teot voivat olla epäasiallista kohtelua kohdistuessaan toistuvasti samoihin henkilöihin. Kohteluun liittyy jossain määrin toistuvuutta tai olotilan pysyvyyttä, jotta haitta tai vaara terveydelle voi syntyä. Epäasialliseen kohteluun voi syyllistyä kanssaopiskelija tai yliopiston henkilökunnan jäsen.

Epäasiallista kohtelua on esimerkiksi

 • uhkailu ja huutaminen
 • fyysinen ja henkinen väkivalta
 • ihmisen ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän perusteeton kielteinen arvostelu tai mielenterveyden kyseenalaistaminen
 • eristäminen yhteisön sosiaalisesta vuorovaikutuksesta.

Häirintä voi kohdistua esimerkiksi ikään, ihonväriin, mielipiteisiin, vakaumukseen tai olla luonteeltaan seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää. Häirintää on loukkaava käytös sanoin, toimin tai asentein. Sukupuolinen häirintä voi olla fyysistä tai verbaalista. Vihjailu, ilmehtiminen ja elehtiminen, sopimaton koskettelu, asiattomat yhteydenotot ja karkea puhe ovat häirintää.

Henkinen väkivalta on pitkään jatkuvaa, toistuvaa kiusaamista, mitätöintiä tai muuta kielteistä käyttäytymistä. Henkinen väkivalta tuntuu ahdistavalta, alistavalta, nöyryyttävältä tai uhkaavalta ja saa tuntemaan puolustuskyvyttömyyttä.

Kaikki ristiriidat eivät ole epäasiallista kohtelua

Epäasiallista kohtelua EI OLE esimerkiksi

 • Opintojen arviointiin liittyvät erimielisyydet
 • perustellun kurinpidollisen toimenpiteen aloittaminen
 • opiskelukykyyn liittyvät keskustelut, puheeksiotot

Satunnainenkaan epäasiallinen käyttäytyminen ei ole sallittua yliopistoyhteisössä, vaikka sitä ei yleensä katsota lain tarkoittamaksi häirinnäksi.

Näin toimit kohdatessasi epäasiallista kohtelua

Mitään epäasiallista kohtelua ei tarvitse tai kuulu sietää. Mikäli epäasiallista kohtelua kuitenkin esiintyy, on hyvä toimia seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 1. Mikäli mahdollista reagoi tilanteeseen heti, älä jää odottamaan, että tilanne menisi ohi. Ilmaise epäasiallisesti käyttäytyvälle, että et hyväksy toimintaa ja pyydä häntä lopettamaan. Suurin osa tilanteista ratkeaa avoimella keskustelulla osallisten välillä. 
  Jos et uskalla yksin mennä epäasiallisesti käyttäytyvälle kertomaan, voit pyytää avuksesi kaverin. Jos epäilet kyseessä olevan rikos, ole matalalla kynnyksellä yhteydessä viranomaiseen.
 2. Pidä kirjaa tapahtumista, mahdollisista muista läsnäolijoista ja pidä tallessa mahdolliset todisteet, kuten teksti- tai sähköpostiviestit.
 3. Jos haluat keskustella tai pohtia tilannetta, ota yhteyttä tiedekuntasi opintopäällikköön tai häirintäyhdyshenkilöihin (asiointiosoite hairintailmoitus-opiskelu.tau [at] tuni.fi (hairintailmoitus-opiskelu[dot]tau[at]tuni[dot]fi)) . Keskustelu on opiskelijan ja opintopäällikön tai yliopiston tai TREY:n häirintäyhdyshenkilön välinen luottamuksellinen kohtaaminen sähköisesti tai kasvotusten.
 4. Prosessin etenemisestä sovitaan keskustelussa. Jatkotoimenpiteitä tai yhteydenottoja ei tehdä ilman suostumusta. Keskustelun sisältöä ja osapuolia ei arkistoida. Keskustelumäärät tilastoidaan.
 5. Mikäli epäasiallisen kohtelun/kiusaamisen ehdot täyttyvät tai ristiriitatilanne jatkuu, vaikka se on tuotu esille, täytä virallinen häirintäilmoitus tilanteesta ja lähetä joko osoitteeseen hairintailmoitus-opiskelu.tau [at] tuni.fi (hairintailmoitus-opiskelu[dot]tau[at]tuni[dot]fi) tai TREYn häirintäyhdyshenkilöille allaolevan ohjeistuksen mukaisesti. Asia tulee näin virallisesti vireille. Häirintäilmoitus annetaan melko laajasti tiedoksi yhteisössä ja sen käsittely tapahtuu alla kuvatun prosessin mukaisesti.

Häirintäilmoituksen tekeminen

A) Opiskelijoiden välillä opetuksen yhteydessä tai opiskelijoiden välillä tutkimustyön tekemisen yhteydessä tapahtuva epäasiallisen kohtelun, kiusaamisen ja häirinnän tilanne

 • Täytä soveltuvin osin oheinen lomake
 • Lähetä dokumentti osoitteeseen: hairintailmoitus-opiskelu.tau [at] tuni.fi (hairintailmoitus-opiskelu[dot]tau[at]tuni[dot]fi). Osoitetta lukevat yliopiston häirintäyhdyshenkilöt Suvi Ikonen (K&O/yhteiset ohjauspalvelut), Seija Vehmasaho (HR) ja pyydettäessä tiedekunnan opintopäällikkö.

B) Opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen välinen epäasiallisen kohtelun, kiusaamisen ja häirinnän tilanne

 • Täytä soveltuvin osin oheinen lomake
 • Lähetä dokumentti osoitteeseen: hairintailmoitus-opiskelu.tau [at] tuni.fi (hairintailmoitus-opiskelu[dot]tau[at]tuni[dot]fi). Osoitetta lukevat yliopiston häirintäyhdyshenkilöt Suvi Ikonen (K&O/yhteiset ohjauspalvelut), Seija Vehmasaho (HR) ja pyydettäessä tiedekunnan opintopäällikkö.

C) Opiskelijoiden välinen vapaa-ajalla tapahtuva epäasiallisen kohtelun, kiusaamisen ja häirinnän tilanne

 

Prosessin kulku virallisen häirintäilmoituksen tekemisen jälkeen

A) Opiskelijoiden välillä opetuksen yhteydessä tai opiskelijoiden välillä tutkimustyön tekemisen yhteydessä tapahtuva epäasiallisen kohtelun, kiusaamisen ja häirinnän tilanne

1. Häirintäilmoitus merkitään saapuneeksi ja kuitataan vireille tulleeksi 14 vrk sisällä.  Häirintäyhdyshenkilö saattaa häirintäilmoituksen tiedoksi epäasiallisesta kohtelusta/häirinnästä epäillylle henkilölle, opintopäällikölle ja dekaanille. Häirintäilmoituksen tekijän henkilöllisyys tuodaan tiedonannossa esille. 

2. Häirintäyhdyshenkilö on yhteydessä asianosaisiin ja kutsuu heidät kuultavaksi tarvittaessa yksi kerrallaan tiedoksiannon yhteydessä. Kutsussa yksilöidään aihe ja annetaan aikaa valmistautua kuulemiseen. Keskusteluissa voi olla mukana tukihenkilö. Opintopäällikkö on mahdollisuuksien mukaan mukana.

3. Kuulemisten jälkeen kaikkien osapuolten kesken järjestetään yhteinen keskustelu, jossa käydään lyhyesti läpi eri osapuolten kokemukset, pyritään sovittelemaan tapahtunutta ja sovitaan, miten jatkossa toimitaan. Ensisijainen tavoite on normalisoida tilanne ja palauttaa opiskelurauha. Sovittelumenettelyn lisäksi toimenpiteitä voivat olla myös esimerkiksi ohjeiden antaminen ja mahdollinen opiskelijan kurinpitomenettely. Keskustelussa voi olla mukana tukihenkilö(t). Opintopäällikkö on mukana. Tarvittaessa tilaisuuteen voi osallistua myös muu asiantuntija, kuten dekaani, koulutusvaradekaani tutkinto-ohjelmavastaava tai lakimies.

4. Tapaamisesta tehdään muistio ja sovitaan, milloin ja miten mahdollinen seuranta toteutetaan. Muistio annetaan tiedoksi asianosaisten lisäksi ko. tiedekunnan opintopäällikölle. Muistion pohjalta häirintäyhdyshenkilö tai opintopäällikkö valmistelee asiasta dekaanin päätöksen.

5. Tilannetta seurataan sovitusti. Jos ilmoituksessa esille tuotu tilanne jatkuu, asianosaiset ottavat yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihin.

 

B) Opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen välinen epäasiallisen kohtelun, kiusaamisen ja häirinnän tilanne

1. Häirintäilmoitus merkitään saapuneeksi ja kuitataan vireille tulleeksi 14 vrk sisällä.  Häirintäyhdyshenkilö saattaa häirintäilmoituksen tiedoksi epäasiallisesta kohtelusta/häirinnästä epäillylle henkilölle, opintopäällikölle, henkilökunnan jäsenen näkökulmasta ilmoitus annetaan tiedoksi esihenkilölle, dekaanille/palvelualueen johtajalle, työnantajan edustajalle ja hr-partnerille. Häirintäilmoituksen tekijän henkilöllisyys tuodaan tiedonannossa esille. 

2.Häirintäyhdyshenkilöt käynnistävät asian selvittelyn joko suullisesti keskustellen asianosaisten ja tarvittaessa muiden asiasta tietävien kanssa. Keskusteluista tehdään muistio. Vaihtoehtoinen tapa edetä on pyytää asianosaisilta kirjallinen selvitys tai vastine. Keskusteluissa voi olla mukana tukihenkilö. Tarvittaessa prosessissa voi olla mukana muu asiantuntija kuten opintopäällikkö, esihenkilö tai lakimies.

3. Selvitystyön jälkeen ryhdytään toimenpiteisiin, joita voi olla esimerkiksi sovittelumenettely, toimintaohjeiden antaminen, kuulemismenettely ja mahdollinen opiskelijan/henkilökunnan kurinpitomenettely. Osapuolten kesken järjestetään yhteinen keskustelu, jossa käydään lyhyesti läpi eri osapuolten kokemukset, tarvittavat toimenpiteet ja sovitaan, miten jatkossa toimitaan. Ensisijainen tavoite on normalisoida tilanne ja palauttaa opiskelu- ja työrauha. Keskustelussa voi olla mukana tukihenkilö(t). Tarvittaessa tilaisuuteen voi osallistua asiantuntija.

4. Tapaamisesta tehdään muistio ja sovitaan, milloin ja miten mahdollinen seuranta toteutetaan. Muistio annetaan tiedoksi asianosaisten lisäksi ko. tiedekunnan opintopäällikölle, esihenkilölle ja dekaanille Muistion pohjalta häirintäyhdyshenkilö tai opintopäällikkö valmitelee asiasta dekaanin päätöksen.

5. Tilannetta seurataan sovitusti. Jos ilmoituksessa esille tuotu tilanne jatkuu, asianosaiset ottavat yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihin.

 

C) Opiskelijoiden välinen vapaa-ajalla tapahtuva epäasiallisen kohtelun, kiusaamisen ja häirinnän tilanne

Katso TREYn ohjeet Apua häirintään, syrjintään ja kiusaamiseen

 

Julkaistu: 28.6.2022
Päivitetty: 12.2.2024