Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Artikkelimuotoisen opinnäytetyön ohje

TAMKin ohjeet artikkelimuotoisen opinnäytetyön tekemiseen

Lähtökohdat

Artikkelimuotoisella opinnäytetyöllä tarkoitetaan TAMKissa opinnäytettä, jonka keskeisin osuus julkaistaan tutkinnon alaan lukeutuvassa tieteellisessä aikakauslehdessä. Artikkelimuotoinen opinnäytetyö on hyödyllinen tapa perehtyä tieteellisen artikkelin kirjoittamiseen.

Artikkelimuotoisia opinnäytetöitä tehdään TAMKissa lähtökohtaisesti vain ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa (YAMK). Artikkelimuotoisen opinnäytetyön kirjoittamisesta on sovittava opiskelijan, toimeksiantajan ja ohjaajan kanssa jo opinnäytetyöprosessin alussa.

Tieteellisiä artikkeleita, joissa esitetään tutkimus- tai kehittämistyön tuloksia, voi opinnäytetyössä olla yksi tai useampia. Julkaisukanavat valitaan ohjauskeskustelussa tutkinnon alan ja työn luonteen perusteella. Lehden valinnassa on hyvä pyytää näkemystä myös kirjastolta, jotta vältytään jälkikäteisiltä kirjoittajamaksuilta yms. ei-toivotuilta vaikutuksilta.

Artikkelimuotoinen opinnäytetyö arvioidaan TAMKin yleisten arviointikriteerien pohjalta ja arvioinnin perusteet tulee olla pyynnöstä nähtävillä vuoden arvosanan antamisesta (julkisuusperiaate). Artikkelikäsikirjoitus säilytetään tämän ajan tutkinto-ohjelmassa sovitulla tavalla.

Artikkelimuotoisen opinnäytetyön tekijät kirjoittavat myös kypsyysnäytteen. Se voi olla asiantuntijablogi- tai -artikkelimuotoinen, mutta siinä ei saa esitellä samoja tuloksia kuin tieteelliseen lehteen lähetetyssä artikkelikäsikirjoituksessa.
 

Opinnäytetyösopimus

Artikkelimuotoista opinnäytetyötä varten kirjoitetaan opinnäytetyösopimus, jossa sovitaan mm. tulevan artikkelin mahdollisesta julkaisukanavasta (tieteellinen lehti), kirjoittajista sekä tekijyydestä (ks. TENKin kuvaus tekijyydestä). Opiskelija tai opiskelijat ovat lähtökohtaisesti artikkelin vastuukirjoittajia ja ohjaaja merkitään tällöin järjestyksessä viimeiseksi kirjoittajaksi. Opinnäytetyön toimeksiantaja tai yhteistyökumppani huomioidaan sopimuksissa tapauskohtaisesti ja mikäli opinnäytetyö vaatii toimeksiantajaorganisaation tutkimusluvan, artikkelien julkaisusta, aineistojen omistajuudesta ja artikkelin tekijyydestä sovitaan tällöin.

Opiskelija sitoutuu jatkamaan käsikirjoitusprosessia ohjaajansa sekä mahdollisen tutkimusprojektiryhmän tuella myös valmistumisensa jälkeen. Jos opiskelija kuitenkin ilmoittaa kirjallisesti luopuvansa artikkelin loppuunsaattamisesta, ohjaava opettaja voi siirtyä tällöin ns. vastuukirjoittajan rooliin.
 

Artikkelimuotoisen raportin rakenne

Opinnäytetyöraportti mukailee perinteistä opinnäytetyöraporttia. Se sisältää artikkelin tai artikkelikäsikirjoituksen lisäksi nk. täydennetyn tutkimussuunnitelman (vähintään 10 sivua) sekä lähteet. Tämä tarkoittaa yleensä johdantoa, kirjallisuuskatsaus ja teoreettiset lähtökohdat -osiota, jossa käsitellään artikkelia laajemmin opinnäytetyön taustaa sekä mahdollisesti menetelmäesittelyä ja johtopäätöksiä. Raportti sisältää myös opinnäytetyöprosessin reflektoinnin.

Artikkelin ja opinnäytetyöraportin ei tarvitse olla kirjoitettu samalla kielellä, mutta artikkelit julkaistaan lähtökohtaisesti TAMKin tutkintokielillä eli suomeksi tai englanniksi.
 

Johdanto, viitekehys ja johtopäätökset

Artikkelimuotoisen opinnäytetyöraportin rakenne voi olla esimerkiksi seuraava:

1. Tiivistelmä ja abstrakti

2. Johdanto

3. Kirjallisuuskatsaus ja aiheen rajaus, tavoite ja tarkoitus

4. Artikkeli(t) (tulokset yleensä)

5. Johtopäätökset, pohdinta

6. Lähteet

7. Liitteet

Opinnäytetyön tulokset kuvataan yleensä artikkelissa tai artikkeleissa, koska artikkelissa julkaistavien tulosten ja analyysien tulee olla ennen julkaisemattomia. Mikäli artikkeleita on useampia, raportissa esitellään, miten ne liittyvät toisiinsa ja millaisen kokonaisuuden ne muodostavat.

Johtopäätös- ja pohdintaosuudessa analysoidaan sekä arvioidaan kriittisesti opinnäytetyön toteutusta, opinnäytetyöprosessia ja opinnäytetyön eettisyyttä jne. sekä esitetään perusteltuja kehittämisehdotuksia. Tuloksia ja tulosten luotettavuutta käsitellään yhteenveto- tai johtopäätösosiossa sekä pohdinnassa silloin, jos ne on jo julkaistu ennen opinnäytetyöraportin julkaisemista.
 

Artikkeli(t)

Opinnäytetyöhön riittää yksi artikkeli A- tai B-julkaisuluokissa. Artikkelikäsikirjoituksessa noudatetaan sen lehden kirjoitusohjeita, johon artikkeli on suunniteltu lähetettäväksi. Artikkeli(t) voi olla tieteellinen vertaisarvioitu artikkeli (julkaisuluokka A) tai tieteellinen vertaisarvioimaton artikkeli (julkaisuluokka B). Yksittäistä artikkelia voi tarjota vain yhteen julkaisukanavaan kerrallaan ja sen sisältämien tulosten on oltava ennalta julkaisemattomia. Ennen artikkelikäsikirjoituksen lähettämistä lehteen ohjaajan kannattaa tarkistaa, että kaikki opinnäytetyön luvat ja sopimukset ovat kunnossa. Opinnäytetyöraportin käsikirjoitus (ilman julkaisemattomia artikkeleita) viedään TurnitINiin.
 

Artikkelin käsikirjoitus, julkaisu ja Theseus

Artikkelin käsikirjoitus voidaan hyväksyä osaksi opinnäytetyötä ennen sen julkaisemista. Artikkelikäsikirjoitusta ei lähetetä TurnitIN-järjestelmään, jottei julkaiseminen vaarannu. Tällöin Theseukseen jätettävään opinnäytetyöhön sisältyvät artikkeleita lukuun ottamatta kaikki muut opinnäytetyön osat.

Jos artikkelia/artikkeleita ei ole julkaistu, tästä tehdään merkintä opinnäytetyön tiivistelmään ja arvioinnin pohjana oleva opinnäytetyöraportti tallennetaan Theseuksen käyttörajattuun kokoelmaan. Artikkelikäsikirjoitusta ei tallenneta Theseukseen, koska artikkelissa julkaistavien tulosten tulee olla ennen julkaisemattomia. Kun julkaistu artikkeli halutaan lisätä myöhemmin osaksi Theseukseen tallennettua opinnäytetyötä, kirjasto tekee sen opiskelijan tai kanssakirjoittajan pyynnöstä. Mikäli artikkeli(t) on hyväksytty lehdessä julkaistavaksi ennen kuin opinnäytetyö tallennetaan Theseukseen, merkitään raporttiin artikkelin bibliografiset tiedot (ks. kirjallisen raportoinnin ohjeet).

Jos artikkeli on jo julkaistu opinnäytetyön valmistuessa, koko opinnäytetyöraportti liitetään normaalisti Theseukseen. Julkaistun artikkelin sen uudelleen julkaisuun opinnäytetyössä pitää kuitenkin pyytää lupa lehden kustantajalta. Samalla sovitaan se, minkä version artikkelista saa julkaista (julkaistu versio, final draft tms.). Lisäohjeita tähän saa Tampereen yliopiston kirjastosta (Linkki: Artikkelimuotoiset opinnäytteet).
 

Artikkelimuotoisen opinnäytetyön arviointi

Artikkelimuotoisen opinnäytetyön arvioinnissa käytetään TAMKin yhteisiä arviointikriteereitä. Arviointi muodostuu sekä artikkelista/artikkelikäsikirjoituksesta että opinnäytetyöraportista. Useamman kirjoittajan yhteisartikkelin kohdalla on opinnäytetyön arviointia varten pystyttävä selkeästi esittämään, mikä on kunkin opinnäytetyön tekijän oma, itsenäinen osuus tutkimus- ja kehittämistyön toteutuksessa sekä artikkelin kirjoittamisprosessissa.
 

Ohjeita opettajalle

Opinnäytetyö on aina, muodosta riippumatta, opiskelijan työ ja näyttö hänen ammatillisesta osaamisestaan. Ohjaajalla on kuitenkin oltava vahvaa osaamista tieteellisten ja ammatillisten artikkelien kirjoittamisesta, julkaisemisesta ja erilaisista julkaisukanavista.

Opettaja antaa opiskelijalle arvosanan opinnäytetyön kokonaisuudesta. Sen jälkeen, kun arvosana on annettu, opiskelijalle tai opiskelijoille annetaan palautetta artikkelikäsikirjoituksesta ja ohjaaja kirjoittaa siihen mahdollisen oman osuutensa. Mikäli artikkeli kirjoitetaan ohjaajan kanssa yhdessä ja opiskelija luopuu vastuukirjoittajan roolista, ohjaaja lähettää artikkelin lehteen julkaistavaksi ja hoitaa prosessin päätökseen toimituksen kanssa. Ohjaajan ja opiskelijan oikeusturvan takia artikkelimuotoisella opinnäytetyöllä on oltava nk. kakkostarkastaja tai -arvioija.

 

Lisätietoa:

Artikkelien julkaisuluvista osana opinnäytetyötä: https://libguides.tuni.fi/vaitoskirjanjulkaiseminen/julkaisuluvat

Tekijyydestä tutkimusjulkaisuissa: https://vastuullinentiede.fi/fi/julkaiseminen/kuka-tutkimusjulkaisun-tekija

Tieteellisten artikkelien kirjoittamisesta:

https://www.duodecimlehti.fi/duo12388

https://unlimited.hamk.fi/muut/tieteellisia-artikkeleita-projekteissa-miten-se-tehdaan/#.YXvH5Z5Bw2w

https://tohtori.turkuamk.fi/uploads/2020/09/f082d8dd-valtteri-hongisto.pdf

Luotettavista julkaisukanavista (avoimet julkaisut):
https://libguides.tuni.fi/avoin-julkaiseminen/luotettavuus

Julkaistu: 25.1.2022
Päivitetty: 9.5.2022