Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Muualla suoritettujen opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen

Opintojen ja osaamisen hyväksilukemisen määritelmä ja menettelyt

Hyväksilukeminen tarkoitaa sitä prosessia, jossa opiskelijan muualla suorittamat opinnot (opintojen hyväksilukeminen) tai työkokemuksella tai muuten hankkima osaaminen (osaamisen hyväksilukeminen) hyväksytään osaksi suoritettavaa tutkintoa tai opintojaksoa, pakollisiin,valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin.

Hyväksiluetut opinnot tai osaaminen voivat korvata opetussuunnitelman opintoja tai ne voidaan sisällyttää opetussuunnitelman opintoihin:

Korvaaminen: opiskelija korvaa opintoja muualla suoritetuilla, oppimistavoitteiltaan vastaavilla, samantasoisilla opinnoilla.

Sisällyttäminen: opiskelija liittää muualla suoritettuja opintoja osaksi tutkintoa.

Tunnistaminen: eri tavoin opiskelijan hankkima osaamisen ymmärtäminen, jäsentäminen ja osoittaminen suhteessa tutkinnon osaamistavoitteisiin.

Tunnustaminen: virallisen hyväksynnän antaminen eri tavoin hankitulle osaamiselle.

Näitä ohjeita voimme täsmentää tutkinto-ohjelma- tai suuntautumisvaihtoehtokohtaisilla erillisillä ohjeilla.

 

TAMK opintojen ja osaamisen hyväksilukemisen menettely


Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijana voit ehdottaa hyväksilukemisia aikaisempien opintojesi perusteella.

Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että voit hyväksilukea korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaasi tutkintoon, mikäli ne vastaavat ao. tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää mitä tahansa muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja.

Ammattikorkeakoulussa voimme hyväksilukea kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa tai yliopistoissa suoritettuja opintoja. Tutkinto-ohjelman yleisenä kelpoisuusvaatimuksena olevan tutkinnon opintoja emme voi hyväksilukea. AMK-tutkintoon täydentävässä tutkinto-ohjelmassa (aikuiskoulutusta) opistoasteen opinnoissa voimme hyväksilukea osaksi uutta tutkintoa.

Korkeakoulussa suoritettuja opintoja luemme hyväksi sen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti, mitä opiskelija on suorittamassa. Toisessa ammattikorkeakoulussa suoritettu saman tutkinto-ohjelman opinnot yleensä hyväksiluemme. Jos opiskelijalla on toisen tutkinto-ohjelman opintoja tai yliopisto-opintoja, pyrimme lukemaan ne hyväksi niiltä osin, kun ne vastaavat tutkinto-ohjelman opintoja, tutkinnossa määriteltyä osaamista tai soveltuvat muuten tutkinnon osaksi. Joissakin TAMKin tutkinto-ohjelmissa saattaa poikkeuksellisesti olla sellaisia erikseen määriteltyjä opintoja, joita ei voida hyväksilukea muualla suoritetuilla opinnoilla. Näistä poikkeuksista saa tietoa opinto-ohjaajalta tai opettajatuutorilta.

Muualla suoritetut hyväksiluetut opinnot merkitään alkuperäisinä arvosanoineen opintorekisteriin.

Tutkintosäännön luvussa 4 on pykälässä 28 Opintojen vanhentuminen määritelty: "Opintojen yleinen vanhentumisaika on kymmenen vuotta. Osaamispäällikkö voi tutkinto-ohjelmakohtaisesti päättää poikkeavasta vanhentumisajasta."

Kansainvälisessä vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

TAMK noudattaa Euroopan unionin hyväksymää opintosuoritusten siirtojärjestelmää, joten ulkomailla hyväksytysti suoritetut opinnot ja harjoittelu hyväksiluetaan täysimääräisinä suoritettavaan tutkintoon.  Hyväksiluetut opinnot ja harjoittelu siirrämme opintosuoritusrekisteriin seuraavan arviointiasteikon mukaisesti: A = kiitettävä (5), B = hyvä (4), C = hyvä (3), D = tyydyttävä (2), E = tyydyttävä (1) ja FX = hylätty (0) tai merkinnällä suoritus hyväksytty (S).

Ulkomaille vaihtoon lähtevän opiskelijan tulee täyttää ennen lähtöään kirjallinen sopimus (Learning Agreement -lomake) opinto-ohjelmasta. Opinto-ohjelman hyväksyy koulutuspäällikkö yksikön kansainvälisyys-koordinaattorin esityksestä. Ulkomaanopintojen päätyttyä vastaanottavan korkeakoulun tulee antaa opintosuoritusote ja/tai todistus, josta käy ilmi opintojen toteutuminen ja opintomenestys.

Hyväksiluku voidaan evätä ainoastaan, jos opiskelija ei saavuta vastaanottavan korkeakoulun vaatimaa suoritustasoa tai täytä ehtoja, jotka vaihtoon osallistuvat korkeakoulut ovat asettaneet.

Kansainvälisten vaihtojen ja harjoitteluiden hyväksiluku ei tapahdu HyväHotissa, vaan kansainvälisyys-koordinaattoreiden (pitkät vaihdot) ja harjoittelun ohjaajien (kansainväliset harjoittelut) kautta. Lyhyiden opintotomatkojen/vaihtojen osalta merkinnät PAKKI:in tekee opintomatkan vastuuopettaja.

Opintojen hyväksiluku sekä siihen liittyvät periaatteet on kuvattu Tutkintosäännössä.

 

Muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen

Muualla hankitun osaamisen tunnistamisella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, jotka mahdollistavat opiskelijan erilaisissa tilanteissa hankkiman osaamisen hyväksilukemisen. Osaamisen hankkimisen muodot (opinnot, kurssit, työkokemus tms.) vaikuttavat siihen, millaisilla menetelmillä hankittu osaaminen voidaan osoittaa luotettavalla tavalla. Yleisemmin käytettyjä osaamisen todentamisen menetelmiä ovat mm. opiskelijan tekemät taitokokeet, portfoliot, harjoitustyöt ja tentit, joilla opiskelija osoittaa saavuttaneensa opintojakson osaamistavoitteet.  Aloitteen osaamisen hyväksiluvusta tekee opiskelija.

Opiskelijalla on oikeus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä missä ja miten tuo osaaminen on hankittu. Tunnustettavan osaamisen tulee olla tutkinto-ohjelman opintojaksojen tavoitteiden mukaista. Opiskelijalla on vastuu osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta.

Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa kyseessä olevista opinnoista vastaava opettaja. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksoilla, jotka sisältävät vastaavat osaamistavoitteet.

Osaamisen tunnistamisen tavat ja näytöillä hyväksyttävien opintojen määrä määritellään tutkinto-ohjelmakohtaisesti, TAMKin yleisiä linjauksia noudattaen. Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään pääsääntöisesti opintojen alussa tai viimeistään ennen opintokokonaisuuden alkua. Joissakin TAMKin tutkinto-ohjelmissa saattaa poikkeuksellisesti olla sellaisia erikseen määriteltyjä opintoja, joita ei voida hyväksilukea. Opiskelija saa näistä poikkeuksista tietoa opinto-ohjaajalta tai opettajatuutorilta.

 

 

Julkaistu: 25.2.2019
Päivitetty: 3.5.2024