Tulokset (1)

Tutkintosääntö ja sitä täydentävät ohjeet​

Yliopisto ja TAMK

TAMK

TAMKin tutkintosääntö

Hyväksytty TAMK Oy:n hallituksessa 12.12.2019

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.1.2020 ALKAEN

1 KOULUTUSTEHTÄVÄ
1 § Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)
2 § Tutkinnot ja niissä toteutettava opetus
3 § Tilauskoulutus
4 § Ammatilliset opettajankoulutukset
5 §
Jatkuva oppiminen
6 § Laadunhallinta


2 OPISKELIJAVALINTA JA OPISKELIJAKSI OTTAMINEN
7 § Opiskelijavalinta ja opiskelupaikan vastaanottaminen
8 § Siirto-opiskelijaksi ottaminen
9 § Opintosuunnan ja vaihtoehtoisten ammattiopintojen valinta
10 §
Opintosuunnan, toimipisteen, tutkinto-ohjelman tai koulutusalan vaihto
11 § Vaihto-opiskelijaksi ottaminen


3 ILMOITTAUTUMINEN JA OPISKELUOIKEUS
12 § Lukuvuosi
13 § Ilmoittautuminen läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi
14 § Lukuvuosimaksuvelvollisuus ja opiskeluoikeus
15 § Opiskeluoikeusaika
(normiaika ja lakisääteinen lisäaika)
16 § Opiskeluoikeusajan jatkaminen (harkinnanvarainen lisäaika)
17 § Opiskeluoikeuden menettäminen ja uudelleen myöntäminen
18 § Sora-lainsäädännön soveltaminen


4 OPINTOJEN SUORITTAMINEN
19 § Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)
20 § Opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen (Ahotointi)
21 § Kansainvälisessä vaihdossa suoritettujen opintojen    hyväksilukeminen ja harjoittelun hyväksyminen
22 § Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen
23 § Kielitaito
24 § Opintojaksolle ilmoittautuminen
25 § Opintosuorituksen arviointi
26 § Oikaisupyyntö
27 § Opintosuorituksen uusinta ja arvosanan korottaminen
28 § Opintojen vanhentuminen
29 § Todistukset
30 § Ristiinopiskelu ja ennakollinen hyväksiluku


5 MUUT SÄÄDÖKSET
31 §
Saavutettava oppimis- ja toimintaympäristö
32 § Vilppi


6 VOIMAANTULO
33 § Voimaantulo

 

1 KOULUTUSTEHTÄVÄ

1 § Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

TAMKin koulutustehtävä on Ammattikorkeakoululain (932/2014) ja Valtioneuvoston ammattikorkeakouluista antaman asetuksen (1129/2014) mukainen.

Valtioneuvosto on toimiluvalla 11.12.2014 myöntänyt TAMKille ne koulutusvastuut, joissa voidaan järjestää tutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatillista opettajankoulutusta.

TAMKin koulutusvastuut, niiden täsmennykset ja tutkintonimikkeet (Liite 1).

TAMKin opetus- ja tutkintokieli on suomi, mutta opetusta voidaan järjestää opetussuunnitelmien mukaisesti myös muilla kielillä.

Tutkintosääntöä tarkentavia ohjeita julkaistaan
intrassa sekä opiskelijan oppaassa.


2 § Tutkinnot ja niissä toteutettava opetus

TAMKissa voidaan suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja.


Ammattikorkeakoulututkinnot
Ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210, 240 tai 270 opintopistettä.
TAMKin ammattikorkeakoulututkintojen opinnot koostuvat:
1) perus- ja ammattiopinnoista
2) vapaasti valittavista opinnoista
3) harjoittelusta ja
4) opinnäytetyöstä.


Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 60 tai 90 opintopistettä.
TAMKin ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnot koostuvat
1) syventävistä ammattiopinnoista
2) vapaasti valittavista opinnoista ja
3) opinnäytetyöstä.


Opetuksen toteuttaminen
Tutkintoon johtava opetus toteutetaan opintojaksoina. Niiden laajuudet, tavoitteet, sisällöt,
arviointikriteerit, opiskelumuodot ja muut suorituksiin liittyvät asiat ovat luettavissa TAMKin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta ja opintojaksokohtaisista toteutussuunnitelmista.

Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat hyväksyy TAMKin korkeakouluneuvosto. Niissä on otettu huomioon eurooppalaisen korkeakoulualueen kehittämiseen liittyvät vaatimukset. Opetussuunnitelmien kuvaamisessa ja opintojen mitoituksessa noudatetaan
TAMKin korkeakouluneuvoston hyväksymiä opetussuunnitelmatyön periaatteita ja eurooppalaista tutkintojen viitekehystä, jotka helpottavat tutkinto-ohjelmien vertailua myös kansainvälisesti.

Opintojen mitoituksessa käytetään ECTS-pisteytystä, jonka mukaisesti yksi lukuvuosi tuottaa 60 opintopistettä. Opintopisteellä tarkoitetaan opiskelijan opintojakson suorittamiseen käyttämää keskimäärin 27 tunnin työpanosta, johon lasketaan kaikki opintojakson edellyttämä työ, kuten kontaktiopetus ja opiskelijan itsenäinen työskentely.


3 § Tilauskoulutus

Ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa tilauskoulutuksena (Ammattikorkeakoululaki 932/2014; 13 §). Tilauskoulutuksesta peritään maksu ja sitä tuotetaan ryhmille ammattikorkeakoulun ja tilaavan tahon allekirjoittaman sopimuksen mukaisesti. Tilauskoulutuksen opiskelijavalinnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia yleisiä hakukelpoisuusehtoja. Valmistuakseen tilauskoulutuksesta ja saadakseen tutkintotodistuksen opiskelijan tulee saavuttaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet.


4 § Ammatilliset opettajankoulutukset

Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajankoulutus järjestää ammatillista opettajankoulutusta ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajille tai opettajiksi aikoville.
Ammatillinen opettajankoulutus järjestää myös ammatillista erityisopettajankoulutusta ja ammatillista opinto-ohjaajankoulutusta.
Ammatilliset opettajankoulutusopinnot
sisältävät

1) kasvatustieteellisiä perusopintoja
2) ammattipedagogisia opintoja
3) opetusharjoittelua ja
4) muita opintoja.

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen ja ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen rakenne määritellään opetussuunnitelmassa.

Koulutusten laajuudet ovat 60 op.


5 §
Jatkuva oppiminen

Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen lisätä, kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Tampereen ammattikorkeakoulussa jatkuvaa oppimista tarjotaan tarpeeseen vastaavilla sisällöillä ja monipuolisilla toteutustavoilla, mm. erikoistumiskoulutuksina, avoimen ammattikorkeakoulun opintoina ja maahanmuuttajien valmentavina opintoina. Lisäksi mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen tarjotaan myytävän koulutuksen ja TKI-toiminnan kautta.

Erikoistumiskoulutukset
Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia, joiden tavoitteena on tuottaa osaamista sellaisilla asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa.

Erikoistumiskoulutusta voivat järjestää ne ammattikorkeakoulut, jotka antavat ammatillista opettajankoulutusta tai ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta toimiluvan mukaisissa tutkinnoissa ja tutkintonimikkeissä sillä alalla, jolla erikoistumiskoulutus järjestetään. Erikoistumiskoulutusten vähimmäislaajuus on 30 opintopistettä. Erikoistumiskoulutuksen järjestäminen edellyttää, että ammattikorkeakoulu on osapuolena ammattikorkeakoulujen keskinäisessä sopimuksessa. Opetushallitus pitää julkista luetteloa erikoistumiskoulutuksista.

Erikoistumiskoulutuksen opiskelijan asema rinnastuu säädöstasolla tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevan opiskelijan asemaan. Erikoistumiskoulutuksen opiskeluoikeusaika määräytyy koulutuksen toteutusajan mukaisesti, opiskeluoikeusaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa kolmella kuukaudella. Erikoistumiskoulutuksen opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi.

Avoin ammattikorkeakouluopetus
Avoin ammattikorkeakouluopetus on ammattikorkeakoulun
opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa läsnä olevalle opiskelijalle maksuttomia. Avoimen ammattikorkeakoulun kautta on mahdollista hakeutua tutkinto-opiskelijaksi tutkinto-ohjelmien valintaperusteiden mukaisesti.


6 § Laadunhallinta

TAMKin laadunhallinta tukee toiminnan kehittämistä saatuun palaute- ja seurantatietoon pohjautuen. Opiskelijat, henkilöstö ja muut sidosryhmät antavat palautetta ja osallistuvat kehittämiseen. Palaute kuuluu osaksi opintoja. Käytännön toimintaohjeet löytyvät sisäisistä viestintäkanavista.
 

2 OPISKELIJAVALINTA JA OPISKELIJAKSI OTTAMINEN

7 § Opiskelijavalinta ja opiskelupaikan vastaanottaminen

TAMKin korkeakouluneuvosto päättää opiskelijavalinnan perusteista. Valinta tehdään yhteis- tai erillishaun avulla. Ammatillisten opettajankoulutusten valinnoissa käytetään opettajakorkeakoulujen yhteistä erillishakua.

TAMK antaa sosiaali- ja terveysalaa sekä ammatillisiin opettajankoulutuksiin opiskelemaan pyrkivälle tiedon terveydentilaa ja toimintakykyä koskevista vaatimuksista. Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aikaisempi opiskelupaikan peruutuspäätös, jos toisten henkilöiden terveyden tai turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. TAMK harkitsee tapauskohtaisesti, onko aikaisemmalla peruutuspäätöksellä vaikutusta opiskeltavan alan kannalta.

Opiskelijaksi ottamisesta päättää
koulutuksen vararehtori.

Opiskelijaksi hyväksytyn on ilmoitettava sitovasti opiskelupaikan vastaanottamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön määräämään ajankohtaan mennessä. Opiskelijaksi hyväksytyn on lisäksi ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi korkeakoulun asettamaan määräaikaan mennessä tai hän menettää opiskeluoikeutensa. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti, kunnes alkuperäiset haun perusteena käytetyt todistukset on tarkastettu.

Ammatillisissa opettajankoulutuksissa opiskelijaksi hyväksytyn on ilmoitettava sitovasti opiskelupaikan vastaanottamisesta TAMKin määräämään ajankohtaan mennessä.


Opiskelijaksi hakenut voi pyytää TAMKin tutkintolautakunnalta kirjallisesti oikaisua opiskelijavalintaa koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Tutkintolautakunnan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.


8 § Siirto-opiskelijaksi ottaminen

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otettua opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy suomalaisesta korkeakoulusta toiseen tai TAMKin sisällä
tutkinto-ohjelmasta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

Siirto-opiskelijaksi voidaan ottaa korkeakoulussa kirjoilla oleva opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus ja riittävä määrä suoritettuja opintoja käytettyyn opiskeluaikaan nähden. Siirron edellytyksenä on, että hakija täyttää siirtohaun valintaperusteet. Siirto-opiskelijoita otetaan vain lukukausien alussa.

Siirtoa haetaan 
opintopolku.fi –palvelussa keväisin ja syksyisin. Opinto-ohjaaja valmistelee päätösesityksen osaamispäällikölle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle. Siirto-opiskelijaksi ottamisesta päättää koulutuksen vararehtori. Kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa.

Jokainen siirtyvä opiskelija laatii itselleen alustavan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), josta ilmenevät suoritettavat opintokokonaisuudet ja -jaksot. HOPSin vahvistaa
osaamispäällikkö tai   hänen valtuuttamansa henkilö opinto-ohjaajan tai erikseen nimetyn henkilön esityksestä.


9 § Opintosuunnan ja vaihtoehtoisten ammattiopintojen valinta

Niissä tutkinto-ohjelmissa, joissa opintosuunta tai vaihtoehtoiset ammattiopinnot valitaan, valinta tapahtuu viimeistään kolmannen opiskeluvuoden aikana. Mikäli opintosuuntaan tai vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin ei voida ottaa kaikkia halukkaita, valintaperusteina ovat opiskelijan
opintosuoritusten määrä ja opintomenestys muissa kuin vapaasti valittavissa opinnoissa. Päätöksen valinnasta tekee osaamispäällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö.


10 § Opintosuunnan, toimipisteen, tutkinto-ohjelman tai koulutusalan vaihto

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa saman koulutusalan sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana. Omassa tutkinto-ohjelmassa voi hakea opintosuunnan tai toimipisteen vaihtoa. Hakija lähettää vaihtohakemuksen vastaanottavan tutkinto-ohjelman osaamispäällikölle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle.


Opintosuunnan tai toimipisteen vaihto
Osaamispäällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö päättää hakemuksesta opintosuunnan, vaihtoehtoisten ammattiopintojen tai toimipisteen vaihtamiseksi, jos hakija täyttää tutkinto-ohjelman hakukelpoisuuden, on edennyt opinnoissaan hyvin ja opiskelijaryhmässä on tilaa. Opiskelijan on opiskeltava vähintään yksi lukukausi ennen kuin vaihtaminen on mahdollista.

Tutkinto-ohjelman vaihto
Tutkinto-ohjelmaa vaihtava opiskelija laatii tulevaan tutkinto-ohjelmaan opinto-ohjaajan avustuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), josta ilmenevät suoritettavat opintokokonaisuudet ja -jaksot. HOPSin vahvistaa osaamispäällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Tutkinto-ohjelman vaihdosta päättää osaamisyksikön johtaja osaamispäällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön esityksestä.

Koulutusalalta toiselle siirtyminen tai tutkinto-ohjelman vaihto koulutusalan sisällä siten, että tutkintonimike muuttuu, edellyttää hakumenettelyä.


11 § Vaihto-opiskelijaksi ottaminen

Vaihto-opiskelijaksi hyväksytään opiskelijoita ainoastaan niistä ulkomaisista korkeakouluista, joiden kanssa TAMKilla on voimassa oleva sopimus.

TAMK ei hyväksy vaihto-opiskelijaksi hakijaa, jolle ei voida tarjota pyydettyjä opintoja
. Lisäksi voidaan edellyttää esitietovaatimusten täyttymistä. Osaamispäällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö hyväksyy vaihto-opiskelijan kansainvälisten asioiden suunnittelijan ja kv-koordinaattorin esityksestä.

 

3 ILMOITTAUTUMINEN JA OPISKELUOIKEUS

12 § Lukuvuosi

TAMKin lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Lukuvuosi jakaantuu periodeihin, jotka määritellään erikseen. Lukuvuoden kokonaisaikataulu julkaistaan vuosittain opiskelijan oppaassa.


13 § Ilmoittautuminen läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi

Säilyttääkseen opiskeluoikeutensa opiskelijan on opiskeluoikeusaikana ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi TAMKin määräämällä tavalla. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee kaikkia tutkintoon johtavassa tutkinto-ohjelmassa opiskelevia sekä ammatillisissa opettajankoulutuksissa opiskelevia. Jatkava opiskelija ilmoittautuu TAMKin ohjeiden mukaisesti. Opiskelijan tulee tarkistaa ja korjata tarvittaessa rekisterin yhteystietosivun tiedot. Henkilötietomuutokset opiskelijan tulee ilmoittaa viipymättä opintopalveluihin.

Ensimmäiseksi lukuvuodeksi opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi vain, jos hän ensimmäisen lukuvuonna:
1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Opiskelija voi halutessaan muuttaa jälkimmäisen lukukauden lukukausi-ilmoittautumista ottamalla yhteyttä opintopalveluihin ja toimittamalla lakisääteiseen syyhyn liittyvät asiakirjat.

Jatkava opiskelija ilmoittautuu joko
- läsnä olevaksi koko lukuvuodeksi tai
- poissaolevaksi koko lukuvuodeksi tai
- läsnä olevaksi syyslukukaudeksi ja poissaolevaksi kevätlukukaudeksi tai
- poissaolevaksi syyslukukaudeksi ja läsnä olevaksi kevätlukukaudeksi.

Opintojaan jatkava opiskelija ilmoittautuu viimeistään 31.5. läsnä- tai poissaolevaksi seuraavalle lukuvuodelle. Opiskelija voi halutessaan muuttaa kevätlukukaudelle tekemäänsä ilmoittautumista 30.11. mennessä ottamalla yhteyttä opintopalveluihin. Opiskelijan, jolle
osaamisyksikön johtaja on myöntänyt opiskeluoikeusaikaan harkinnanvaraisen lisäajan, läsnäolotieto viedään opiskelijarekisteriin opintopalveluiden toimesta.

Perustellusta syystä (esimerkiksi sairaus) opiskelija voi muuttaa läsnä- tai poissaoloilmoitustaan myös lukuvuoden aikana. Läsnäolon muuttaminen poissaolevaksi vaatii koulutuksesta vastaavan johtajan päätöksen. Hakemus liitteineen tulee toimittaa opintopalveluihin. Poissaolon muuttaminen läsnä olevaksi edellyttää ainoastaan ilmoitusta opintopalveluihin.

Ammatillisissa erikoistumiskoulutuksissa opiskelijalla ei ole poissaolo-oikeutta.

Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija

Opiskelunsa TAMKissa tutkintoon johtavassa koulutuksessa 1.8.2015 tai sen jälkeen aloittanut opiskelija voi tekemänsä poissaoloilmoituksen perusteella olla opintojen aikana poissa lukukauden kerrallaan, yhteensä yhden lukuvuoden ajan. Opiskelunsa TAMKissa tutkintoon johtavassa koulutuksessa ennen 1.8.2015 aloittaneet opiskelijat voivat tekemänsä poissaoloilmoituksen perusteella olla poissa lukukauden kerrallaan yhteensä kahden lukuvuoden ajan. Poissaoloaikaa ei lueta opiskelijan kokonaisopiskeluaikaan.

Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ilmoittautuu viimeistään 31.5. läsnä- tai poissaolevaksi seuraavalle lukuvuodelle. Poissaolon ei tarvitse olla yhtäjaksoista. Opiskeluoikeusaikaan lisäajan saaneella opiskelijalla ei ole mahdollisuutta ilmoittautua poissaolevaksi.

Poissaolevalla opiskelijalla on käytössään TAMKin verkkotunnukset ja opiskelijasähköposti, mutta ei kulkuoikeutta TAMKin tiloihin.

Poissaolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla ei ole opintojen suoritusoikeutta. Poissaolevalla opiskelijalla ei ole myöskään oikeutta opinto- tai ateriatukeen, matka-alennuksiin eikä opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin.

TAMK ei järjestä erikseen opintoja, jotka ovat muuttuneet tai loppuneet opiskelijan poissaolon aikana.

Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönti
Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönti tarkoittaa opiskeluoikeuden menettämistä.


14 § Lukuvuosimaksuvelvollisuus ja opiskeluoikeus

Lukuvuosimaksuvelvollisen opiskelijan on suoritettava lukuvuosimaksut ammattikorkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti. Lukuvuosimaksun laiminlyöminen johtaa opiskeluoikeuden menetykseen. Opiskeluoikeuden palauttamisen edellytyksenä on lukuvuosimaksun, viivästysmaksujen (5% maksun summasta per myöhästymiskuukausi) sekä käsittelymaksun maksaminen. Maksuvelvollisuus koskee kaikkia lukukausia, jolloin opiskelija on läsnä oleva. Vapautus lukuvuosimaksusta voidaan myöntää lukukauden/lukuvuoden mittaisen kansainvälisen opiskelijavaihdon ajalle.

Siirto-opiskelijoiden lukuvuosimaksuvelvollisuus määritellään opiskelijaksi ottamisen yhteydessä. Jos alkuperäinen siirron perusteena ollut opiskeluoikeus on alkanut koulutuksessa, jossa opiskelija ei ollut lukuvuosimaksuvelvollinen, ei hän ole maksuvelvollinen myöskään siirron jälkeen. Mikäli opiskelijalla on ollut aiemmassa korkeakoulussa myönnetty huojennus lukuvuosimaksuvelvollisuudesta, se ei siirry opiskeluoikeuden siirtyessä korkeakoulusta toiseen.

Kaksoistutkintototeutuksissa yhteistyökorkeakoulujen EU-ETA-maiden ulkopuolisiin opiskelijoihin sekä bilateraalisten sopimusten mukaisiin opiskelijoihin sovelletaan lukuvuosimaksua asianomaisen kaksoistutkintosopimuksen mukaisesti.


Apurahajärjestelmä
Ammattikorkeakoululla on apurahajärjestelmä lukuvuosimaksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoiden huojennus ensimmäisen vuoden lukuvuosimaksusta voi olla enintään 50 % ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoiden huojennus ensimmäisen vuoden lukuvuosimaksusta enintään 1500 euroa annettuun määräaikaan mennessä tehdyn sitovan opiskelupaikan vastaanottamisen perusteella.Seuraavina vuosina huojennus myönnetään opintomenestyksen perusteella erikseen määriteltävien kriteerien mukaisesti, jotka täsmennetään TAMKin toimintaohjeissa.


15 § Opiskeluoikeusaika (normiaika ja lakisääteinen lisäaika)

Opinnot on suoritettava opiskeluoikeusaikana. Opiskeluoikeusaika alkaa, kun hakija on ottanut opiskelupaikan vastaan, TAMK on kirjannut hänet opiskelijaksi ja opiskelija on ilmoittautunut ensimmäisen kerran läsnä olevaksi.

Opiskelija on velvollinen pitämään yhteystietonsa ajan tasalla koko opiskelunsa ajan.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen normiaika on 210 opintopisteen laajuisessa tutkinnossa 3,5 vuotta, 240 opintopisteen laajuisessa tutkinnossa 4 vuotta ja 270 opintopisteen laajuisessa tutkinnossa 4,5 vuotta. Tutkinnon suoritettu laajuus voi ylittyä siinä tapauksessa, että jonkun opintojakson tai sen osan laajuus sitä vaatii.

Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä taikka oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemättömyydestä opintojensa aloittamiseen.

Niillä opiskelijoilla, jotka ovat ottaneet opiskelupaikan vastaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa ennen 1.8.2015, on oikeus kahden lukuvuoden poissaoloon ilman erityistä syytä. Tämän kahden lukuvuoden poissaolon jälkeen kaikki poissaolokaudet kuluttavat opiskeluoikeusaikaa.

Siirto-opiskelijan oikeus suorittaa tutkinto määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnä- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on jo käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus
Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opinnot on suoritettava viimeistään yhtä vuotta niiden normiaikaa pidemmässä ajassa (lakisääteinen lisäaika) eli opiskeluoikeusaikana (L932/2014 § 30). Ammattikorkeakoulututkintoon täydentävät opinnot eli muuntokoulutus on suoritettava viimeistään yhtä vuotta niiden suunniteltua kestoa pidemmässä ajassa.

Opiskelijan on esitettävä normiajan ylittävästä opiskelusta selvitys
opinto-ohjaajalle viimeistään marraskuun lopussa (30.11.) tai toukokuun lopussa (31.5.). Selvityksen tulee sisältää suunnitelman opintojen (ml harjoittelu ja opinnäytetyö) loppuun saattamisesta sekä suoritusaikataulusta. Selvityksen tulee pohjautua yhdessä opettajatuutorin kanssa tarkistettuun opintosuunnitelmaan. Opiskeluoikeusaika myönnetään opintojen edellyttämän tarpeen mukaisena.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen normiaika on 60 opintopisteen laajuisissa opinnoissa 1 vuosi ja 90 opintopisteen laajuisissa opinnoissa 1,5 vuotta. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opinnot on suoritettava viimeistään yhtä vuotta niiden normiaikaa pidemmässä ajassa eli opiskeluoikeusaikana.
Tutkinnon suoritettu laajuus voi ylittyä siinä tapauksessa, että jonkun opintojakson tai sen osan suorittaminen sitä vaatii.

Ammatilliset opettajankoulutukset
Ammatillisissa opettajankoulutuksissa opinnot on suoritettava opiskeluoikeusaikana, joka on kolme vuotta.

Tilauskoulutukset
Opiskeluoikeusaika tilauskoulutuksissa määräytyy tehdyn sopimuksen mukaisesti.


16 § Opiskeluoikeusajan jatkaminen (harkinnanvarainen lisäaika)

Mikäli opiskelija ei saa suoritettua opintojaan opiskeluoikeusaikana, hänen tulee hakea harkinnanvaraista lisäaikaa osaamisyksikön johtajalta ennen opiskeluoikeusajan päättymistä eli viimeistään marraskuun lopussa (30.11.) tai toukokuun lopussa (31.5.). Hakemuksen liitteenä tulee olla opiskelijan ja opinto-ohjaajan tai muun nimetyn henkilön kanssa yhdessä laadittu opintosuunnitelma ja aikataulu opintojen suorittamiseen. Opiskelijan on esitettävä ne erityiset syyt, joilla hän perustelee hakemustaan. Opiskeluoikeuden harkinnanvarainen lisäaika voidaan myöntää vain vähäisiin tutkinnosta tai opinnoista puuttuviin osiin, jos valmistuminen lisäaikana on realistista. Harkinnanvaraista lisäaikaa voi hakea pääsääntöisesti lukukaudeksi kerrallaan enintään vuodeksi.

Ammatillisissa opettajankoulutuksissa harkinnanvaraista lisäaikaa voidaan myöntää pääsääntöisesti yhdeksi lukukaudeksi. Lisäaikaa ei myönnetä, mikäli opiskelijalla on jo tutkintoon tai opintoihin vaadittavat suoritukset.

Hakemuksen käsittelystä peritään asetuksenmukainen maksu.


17 § Opiskeluoikeuden menettäminen
ja uudelleen myöntäminen

Opiskeluoikeuden menettäminen
Opiskelija, joka on laiminlyönyt ilmoittautumisvelvollisuutensa normiaikana läsnä- tai poissaolevaksi, menettää opiskeluoikeutensa.

Opiskelija, joka ei ole määräaikana hakenut lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, menettää opiskeluoikeutensa.

Edellämainituista syistä menetetystä opiskeluoikeudesta ei ilmoiteta erikseen.

Opiskelija, jolle ei ole myönnetty harkinnanvaraista lisäaikaa, menettää opiskeluoikeutensa ja saa päätöksen tiedoksi.

Opiskeluoikeuden uudelleen myöntäminen
Opiskelija voi hakea ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyömisen seurauksena menetettyä normiaikaista opiskeluoikeutta palautettavaksi hakemuskuukauden alusta alkaen. Sähköinen hakemuslomake liitteineen toimitetaan opintopalveluihin. Hakemuksen käsittelystä peritään asetuksenmukainen maksu.

Opiskelija, joka ei ole määräaikana hakenut lakisääteistä tai harkinnanvaraista lisäaikaa opintoihinsa, voi hakea opiskeluoikeuden uudelleen myöntämistä koulutuksen vararehtorilta. Opiskelija valmistelee esityksen yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Tarkemmat ohjeet ovat opiskelijan oppaassa. Hakemuksen käsittelystä peritään asetuksenmukainen maksu.

Opiskelija voi hakea TAMKin tutkintolautakunnalta kirjallisesti oikaisua opiskeluoikeuden uudelleen myöntämistä koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. TAMKin tutkintolautakunnan päätöksestä opiskelijalla on oikeus hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Jos opiskelija haluaa erota TAMKista, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti. Mikäli opiskelija myöhemmin haluaa jatkaa kesken jääneitä opintojaan, on hänen pääsääntöisesti haettava opiskelijaksi uudelleen normaalia hakumenettelyä käyttäen. TAMKista kirjallisesti eronneelle opiskelijalle voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä myöntää opiskeluoikeus uudelleen koulutuksen vararehtorin päätöksellä.


18 § SORA-lainsäädännön soveltaminen

SORA eli soveltumattomuuteen ratkaisuja -lainsäädännön tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta sekä lisätä korkeakoulun mahdollisuuksia puuttua alalle soveltumattomuuteen. Tavoitteena on myös parantaa potilas- ja asiakasturvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta sekä opiskelijan oikeusturvaa.

TAMKissa SORA-lainsäädäntö koskee sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmia. SORA-lainsäädäntöä sovelletaan myös ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin. Lisäksi sitä
sovelletaan sosiaali- ja terveysalan avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijoihin.

Esteettömyys ja opiskelijaksi ottamisen edellytykset
Opiskelijavalinnoissa arvioidaan hakijan terveydentilaa ja toimintakykyä sekä muita laissa mainittuja asioita, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle ja eivät ole kohtuullisin toimin poistettavissa (L932/2014 § 26).

Rikostaustaotteen esittäminen
Opiskelijan tulee TAMKin pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Mikäli opiskelija kieltäytyy rikostaustaotteen esittämisestä, häneltä voidaan pidättää opiskeluoikeus siihen saakka, kunnes hän on esittänyt rikostaustaotteen.

Opiskelijan ohjaus
Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista on varattava aikaa opiskelijan kuulemiseen. Yhdessä opiskelijan kanssa tulee pohtia mahdollisia tukitoimenpiteitä ja keinoja, joilla opiskelijaa voidaan auttaa.


Opiskeluoikeuden pidättäminen
Jos opiskelija kieltäytyy TAMKin edellyttämistä terveydentilaa ja toimintakykyä koskevista tarkastuksista tai tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen saakka, kunnes hän suostuu tarkastuksiin ja tutkimuksiin.
Päätöksen opiskeluoikeuden pidättämisestä tekee Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus.

Opiskeluoikeuden pidättämisen menettelyohjeet ovat intrassa sekä opiskelijan oppaassa.

Lisätietoja: SORA-menettelyohjeistus

Opiskeluoikeuden peruuttaminen
Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa, jos

  • opiskelija on vaarantamalla toisten terveyttä tai turvallisuutta osoittautunut soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa
  • opiskelija ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä
  • opiskelija on hakuvaiheessa salannut aiemmin saamansa peruuttamispäätöksen
  • opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoksesta, joka voi olla esteenä alaikäisten parissa työskentelylle.

Ennen peruuttamispäätösesitystä opiskelija keskustelee opinto-ohjaajansa kanssa mahdollisuudesta hakeutua tai siirtyä muuhun tutkinto-ohjelmaan.


Opiskeluoikeuden palauttaminen
Peruutettu opiskeluoikeus voidaan opiskelijan hakemuksesta palauttaa, jos opiskeluoikeus on peruutettu terveydentilaa tai toimintakykyä koskevan seikan vuoksi ja hakija osoittaa peruuttamisen esteen poistuneen.

Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta päättää Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus. Peruuttamista ja palauttamista koskevaan päätökseen voi hakea muutosta opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja sen jälkeen Helsingin hallinto-oikeudelta.

Opiskeluoikeuden peruuttamisen ja palauttamisen menettelyohjeet ovat intrassa sekä
opiskelijan oppaassa.

 

4 OPINTOJEN SUORITTAMINEN

19 § Opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) tutkintorakenteen ja tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman määräämissä rajoissa. Opiskelijan velvollisuutena on ylläpitää henkilökohtainen opintosuunnitelmansa ja tarkistaa se vuosittain yhdessä opettajatuutorin tai muun nimetyn henkilön kanssa. Osaamispäällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö hyväksyy HOPSin.


20 § Opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen (Ahotointi)

Opintojen hyväksilukeminen
Ammattikorkeakoulussa voidaan hyväksilukea kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa tai yliopistoissa suoritettuja opintoja tai erillisellä sopimuksella sovittuja korkeakoulutasoisia opintoja. Päätöksen hyväksiluvusta tekee
osaamispäällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö. Hyväksiluvut tulee hakea pääsääntöisesti kolme viikkoa ennen kyseisten opintojen alkua.

Osaamisen hyväksilukeminen
Opiskelijalla on oikeus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä ja miten osaaminen on hankittu. Tunnustettavan osaamisen tulee olla tutkinto-ohjelman opintojaksojen tavoitteiden mukaista. Aloitteen osaamisen hyväksiluvusta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opintojaksosta vastaava opettaja. Arvioinnissa noudatetaan pääsääntöisesti samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksoilla, jotka sisältävät vastaavan osaamisen.

Opintojen ja osaamisen hyväksilukemisen menettelyohjeet ovat intrassa sekä
opiskelijan oppaassa. Opintojen ja osaamisen hyväksilukujen arvioinnit merkitään lähtökohtaisesti arvosanoilla.

Lisätietoja:

Osaamisen hyväksiluku

Muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen


21 § Kansainvälisessä vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja harjoittelun hyväksyminen

TAMK noudattaa Euroopan unionin hyväksymää opintosuoritusten siirtojärjestelmää, joten ulkomailla hyväksytysti suoritetut opinnot hyväksiluetaan ja harjoittelu hyväksytään täysimääräisinä suoritettavaan tutkintoon, mikäli suoritukset ovat ennakkoon sovitun mukaiset.

Ulkomaille vaihtoon lähtevän opiskelijan tulee täyttää ennen lähtöään kirjallinen sopimus opinto-ohjelmasta (Learning Agreement -lomake). Opinto-ohjelman hyväksyy
osaamispäällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö yksikön kv-koordinaattorin esityksestä. Ulkomaanopintojen päätyttyä vastaanottavan korkeakoulun tulee antaa opintosuoritusote ja/tai todistus, josta käy ilmi opintojen toteutuminen ja opintomenestys. Kv-koordinaattori kirjaa suoritukset opintorekisteriin ulkomaisen opintosuoritusotteen tai todistuksen mukaisesti.

Hyväksiluku voidaan evätä ainoastaan, jos opiskelija ei saavuta vastaanottavan korkeakoulun vaatimaa suoritustasoa tai täytä ehtoja, jotka vaihtoon osallistuvat korkeakoulut ovat asettaneet.

Hyväksiluetut opinnot ja hyväksytty harjoittelu siirretään
opiskelijarekisteriin seuraavan arviointiasteikon mukaisesti: A = kiitettävä (5), B = erittäin hyvä (4), C = hyvä (3), D = tyydyttävä (2), E = välttävä (1) ja FX = hylätty (0) tai poikkeustapauksissa merkinnällä suoritus hyväksytty (S).

Jos opiskelija ei täytä ulkomaan opiskelujakson vaatimuksia, voidaan vaatia yksittäisen apurahan tai sen osan palauttamista. TAMKissa opiskelijoiden kansainväliseen vaihtoon ja harjoitteluun liittyvät keskeytyspäätökset ja kotimaahan kutsumiset sekä niihin liittyvät rahoituksen takaisinperintä-päätökset tekee koulutuksen vararehtori.

TAMK lähettää opiskelijoita ainoastaan niihin korkeakouluihin, joiden kanssa TAMKilla on voimassa oleva sopimus, erillis- tai vaihto-ohjelma.


22 § Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen

Opiskelijalla on oikeus henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen opintojensa ajan. Opiskelijan velvollisuus on osallistua opintojen ohjaukseen ja ottaa vastuu opintojensa edistymisestä.
Opinnot ja niihin kuuluva opetus järjestetään opintojaksoina. Opetuksen järjestämistavat on kuvattu opetussuunnitelmassa ja opintojaksojen toteutussuunnitelmissa. Opiskelijalla on oikeus ja velvollisuus osallistua opintojaksojen työmuotoihin siten, että opintojaksojen tavoitteet saavutetaan. Mikäli opinnot edellyttävät pakollista läsnäoloa, opettajan tulee kirjata se opintojakson toteutussuunnitelmaan.

Opetussuunnitelmissa kuvataan opintojaksojen
osaamistavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointikriteerit. Opintojakson sähköisessä toteutussuunnitelmassa kuvataan kunkin opintojakson työmuodot, suoritusvaatimukset, suoritusjärjestys, aikataulu, läsnäolovaatimukset ja arviointimenetelmät. Ne käsitellään tarkemmin opintojakson toteutuksen alussa. Jos opintojakson suorittamiselle on määritelty edeltäviä opintoja, niistä tulee olla maininta opetussuunnitelmassa.

Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy opetussuunnitelma
n tavoitteiden mukaista ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Harjoittelussa opiskelija perehtyy ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Opinnäytetyössä opiskelija soveltaa ja kehittää tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Vieraskielisessä koulutuksessa opinnäytetyö laaditaan pääsääntöisesti opetuskielellä.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.


23 § Kielitaito

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa
1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen sekä
2) sellainen koulutuksen mukainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen
(A1129/2014 § 7).

Osaamisyksikön johtaja voi vapauttaa opiskelijan osittain tai kokonaan kielitaitovaatimuksista erityisestä syystä, esimerkiksi vaikean lukivaikeuden perusteella ja myös siinä tapauksessa, että opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai opiskelija on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Opiskelijan on suoritettava vapautusta vastaava määrä muita opinto-ohjaajan kanssa sovittuja opintoja.

Opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Mikäli opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai hän on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, opiskelija voi valita suomen tai englannin kypsyysnäytteen kieleksi. Suomessa koulusivistyskieli katsotaan joko peruskoulun tai, jos henkilö on suorittanut lukion, lukion suorittamiskielestä. Tätä ei kuitenkaan sovelleta ammatillisiin koulutuksiin, joten heiltä koulusivistyskieli katsotaan peruskoulun päättötodistuksesta.

Double Degree -ohjelmissa opiskelija kirjoittaa TAMKin ohjeiden mukaisen kypsyysnäytteen, vaikka opinnäytetyö tehtäisiin yhteistyökorkeakouluun.


24 § Opintojaksolle ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu opintojaksolle opiskelijarekisterin kautta.
Opintojakson vastuuopettajan tulee valita opiskelijat opintojaksolle ennen opintojakson alkua.

Jos opintojaksolle ilmoittautuu opiskelijoita enemmän kuin voidaan ottaa, etusijalla ovat ne tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, joille opintojakso on pakollinen. Kaikille yhteiseen tarjontaan tarkoitetuille ja vapaasti valittaville opintojaksoille opiskelijat otetaan pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintojakso voidaan perua, jos sille ei osallistu riittävästi opiskelijoita.


25 § Opintosuorituksen arviointi

Opintojakson arviointiperusteet kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja ne käsitellään opiskelijoiden kanssa jokaisen opintojakson toteutuksen alussa.

Opintosuoritus arvioidaan osaamista kuvaavalla asteikolla kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1) ja hylätty (0). Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa tai HOPSissa poikkeuksellisesti erikseen merkityt opintojaksot arvioidaan merkinnällä suoritus hyväksytty (S).

Ammatillisissa opettajankoulutuksissa opintosuoritukset arvioidaan merkinnällä suoritus hyväksytty (S).

Suoritukseen mahdollisesti liittyvä kuulustelu tai muu näyttö osaamisesta on pääsääntöisesti järjestettävä kyseisen opintojakson toteutusaikana. Suorituksesta annettu arvosana annetaan tiedoksi opiskelijalle merkitsemällä se opintosuoritusrekisteriin kolmen viikon kuluessa. Opettajien vapaajaksoja ei lueta mukaan arviointiaikaan.

Opiskelijalla on oikeus saada palautetta suorituksestaan. Lisäksi opiskelijalla on oikeus tutustua arvioituun opintosuoritukseen ja saada tietoa arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Opiskelijan velvollisuus on
lukuvuosittain tarkistaa opintosuoritusotteensa ajantasaisuus ja ilmoittaa mahdollisista puutteista välittömästi asianosaisille.

Jokaisen lukuvuoden opintosuoritukset tulee opettajan kirjata opiskelijarekisteriin 31.7. mennessä. Opintojakson opintopistemäärää ei voida opintosuorituksen merkitsemisen jälkeen enää muuttaa. Opettajan on säilytettävä arviointiperusteet ja opintosuoritukset vähintään vuoden ajan tulosten julkistamisesta.

Opiskelijalla on oikeus saada pyynnöstä opintojen kuluessa ote
opiskelijarekisteristä, josta käyvät ilmi suoritetut opinnot ja arvosanat. Opiskelijarekisteriin kirjattuja opintoja ei poisteta rekisteristä eikä numeerista arviointia voi muuttaa merkinnäksi S (suoritettu) jälkikäteen.


26 § Oikaisupyyntö

Oikaisupyyntö opettajalle
Opintosuorituksensa arvosteluun tai opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija saa pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua päätöksen tehneeltä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen tai päätös hyväksilukemisesta tietoonsa. Opiskelijan ilmoittaessa, että hän ei tyydy oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen, tulee päätös perusteluineen antaa kirjallisena.

Oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle
Opiskelija, joka on tyytymätön opintosuorituksen arvostelua tai hyväksilukemista koskevaan oikaisupäätökseen, saa pyytää siihen oikaisua kirjallisesti Tampereen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyyntö toimitetaan TAMKin kirjaamoon. Tutkintolautakunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan, jäsenet ja heidän varajäsenensä nimittää Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus.


27 § Opintosuorituksen uusinta ja arvosanan korottaminen

Opintojaksot on määritelty opetussuunnitelmassa.

Opintojakson toteutukseen välittömästi sisältyvä osaamisen osoittaminen on pääsääntöisesti järjestettävä kyseisen opintojakson toteutusaikana. Osaamisen osoittamisen tavat kuvataan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Jos opiskelija saa hylätyn arvioinnin, hänellä on kaksi uusintasuorituskertaa. Jos opiskelijalla ei ole perusteltua syytä olla osallistumatta osaamisen näyttöön, poissaolo katsotaan hylätyksi suoritukseksi. Jos opiskelijalla on perusteltu syy poissaoloon (esim. sairaus), poissaoloa ei katsota hylätyksi suoritukseksi.

Hylätyn opintojakson voi uusia kaksi kertaa tutkinto-ohjelman määrääminä ajankohtina. Opintojakson toteutussuunnitelmassa ja opintojakson alussa ilmoitetaan suoritusten uusintapäivät. Uusinnat tulee pääsääntöisesti suorittaa saman lukuvuoden aikana TAMKin yleisinä uusintatenttipäivinä, sähköisessä tenttiympäristössä tai tutkinto-ohjelmassa erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei uusinnoissa saa hyväksyttyä arviointia, hänen tulee ilmoittautua uudelleen opintojaksolle ja suorittaa se opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Opiskelija saa korottaa hyväksytyn opintojakson arvosanaa yhden kerran pääsääntöisesti opintojakson uusinnan yhteydessä tai erikseen määriteltyinä ajankohtina sähköisessä tenttiympäristössä. Jo hyväksytyn opintojakson toteutukselle ei voi osallistua uudelleen. Opiskelijalla on oikeus suorittaa aiemmin hyväksiluettu opintojakso uudelleen
osaamispäällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön päätöksellä.


28 § Opintojen vanhentuminen

Opintojen yleinen vanhentumisaika on kymmenen vuotta.
Osaamispäällikkö voi tutkinto-ohjelmakohtaisesti päättää poikkeavasta vanhentumisajasta.


29 § Todistukset

TAMK antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan tutkinnosta tutkintotodistuksen sekä suomeksi että englanniksi ja sen liitteenä selvityksen opintosuorituksista. Todistuksesta ja sen liitteistä käyvät ilmi suoritettu tutkinto ja sen laajuus, tutkintonimike, tutkinto-ohjelman nimi, opintosuunta tai vaihtoehtoiset ammattiopinnot sekä tutkinnon keskeinen sisältö. Lisäksi opiskelija saa kansainväliseen käyttöön tarkoitetun Diploma Supplementin.

Tutkintotodistuksen myöntää ja allekirjoittaa rehtori. Tutkintotodistuksen liitteet hyväksyy
osaamispäällikkö.

Tutkintotodistusta ei luovuteta opiskelijalle ennen kuin hän on toimittanut opinnäytetyön kirjastoon opinnäytetyön ohjeiden mukaisesti. Hyväksiluettujen opinnäytetöiden osalta tarkemmat ohjeet on julkaistu intrassa.

Tutkintotodistuksen myöntämispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen työpäivä ja joulukuun valmistumisjuhlapäivä lukuun ottamatta heinäkuuta. Opiskelijan tulee jättää tutkintotodistushakemus sähköisesti pääsääntöisesti vähintään kolme viikkoa ennen tutkintotodistuksen luovutuspäivää ja tarkistaa samalla opintosuoritusten ja muiden todistukseen tulevien tietojen oikeellisuus. Hakemus on jätettävä opiskeluoikeusaikana, jolloin kaikkien suoritusten tulee olla rekisteröityinä.

TAMK antaa todistuksen suoritetusta ammatillisesta opettajankoulutuksesta, erityisopettajankoulutuksesta ja opinto-ohjaajankoulutuksesta sekä suomeksi että englanniksi. Lisäksi opiskelija saa kansainväliseen käyttöön tarkoitetun Certificate Supplementin.

Ammatillisten opettajankoulutusten todistukset allekirjoittaa
koulutuksen vararehtori. Todistuksen liitteet hyväksyy osaamispäällikkö.

Ammatillisten opettajankoulutusten todistusten myöntämispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen työpäivä ja joulukuun valmistumisjuhlapäivä lukuun ottamatta heinäkuuta.


TAMK antaa suoritetusta erikoistumiskoulutuksesta todistuksen suomeksi. Englanninkielisistä erikoistumiskoulutuksista valmistuvat saavat sekä suomen- että englanninkielisen todistuksen.

Erikoistumiskoulutusten todistukset allekirjoittaa vararehtori.


30 § Ristiinopiskelu ja ennakollinen hyväksiluku

Läsnä oleva opiskelija voi suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon tai ammatillisten opettajankoulutusten pakollisiin, vaihtoehtoisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin kuuluvia ja soveltuvia opintoja korkeakouluissa, joiden kanssa TAMKilla on erillinen sopimus. Näiden opintojen suorittamiseen opiskelijalle myönnetään erillinen opiskeluoikeus. Tarkemmat ristiinopiskeluohjeet ovat
opiskelijan oppaassa.

Mikäli suoritettavat opinnot on ennakolta sovittu hyväksiluettavaksi opiskelijan ammattikorkeakoulututkintoon tai ammatilliseen opettajankoulutukseen, ei opiskelijan tarvitse erikseen hakea opintojen hyväksilukua. Nämä opinnot on kuvattu TAMKin opetussuunnitelmissa tai opetustarjonnassa. TAMKin läsnä olevalle opiskelijalle rekisteröidään erillinen opiskeluoikeus yhteistyökorkeakoulussa suoraan TAMKin opiskeluoikeuden perusteella ennen opintojen alkua.

Opetuksen tarjoava yhteistyökorkeakoulu vastaa opintojen arvioinnista ja oikaisumenettelystä. Opiskelijan tulee noudattaa ristiinopiskelussa yhteistyökorkeakoulun sääntöjä ja ohjeita.


5 MUUT SÄÄDÖKSET

31 § Saavutettava oppimis- ja toimintaympäristö

TAMK sitoutuu edistämään saavutettavaa opiskelijavalintaa ja opiskelua yhdenvertaisuuslain edellyttämällä tavalla. Koulutuksen järjestämisessä ja oppimisen ohjaamisessa otetaan kohtuullisin toimin ja mahdollisuuksien mukaan huomioon opiskelijan yksilölliset kyvyt ja valmiudet opintojen suorittamiseen.


32 § Vilppi

Tenttitilaisuudessa vilppiin syyllistynyt opiskelija poistetaan tilaisuudesta välittömästi ja suoritus hylätään. Harjoitustehtävien, opinnäytetöiden ja muiden valmiiden opintosuoritusten tai aineistojen kopiointi omiksi opintosuorituksiksi on kielletty. Opintosuoritus hylätään siinä havaitun vilpin jälkeen.

TAMK soveltaa opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan menettelyohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelystä.

Vilppitapauksia koskevat menettelytapaohjeet kuvataan intrassa sekä
opiskelijan oppaassa.

Lisätietoja: TAMKin menettelytapaohjeet vilppitapauksissa
 

6 VOIMAANTULO

33 § Voimaantulo

Tämä tutkintosääntö on voimassa 1.1.2020 lähtien ja kumoaa edellisen 1.1.2019 voimaan tulleen tutkintosäännön. Tutkintosääntöä sovelletaan heti sen voimaantulon jälkeen kaikkiin opiskelijoihin.

 

Lisätietoa: johdontuki.tamk@tuni.fi

 

Luotu
29-01-2019
Päivitetty
30-06-2020