Hyppää pääsisältöön

Ilkka Ruostetsaari

professori, valtio-oppi

Työtehtävät

Valtio-opin professori, dosentti, YTT

Osaamisalueiden kuvaus

Eliittitutkimus

Suomalaisen yhteiskunnan valtarakenteet

Politiikan, hallinnon, talouden ja kolmannen sektorin vuorovaikutusverkostot

Energiapolitiikka

Luottamustoimet

Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran (Tutkas) hallituksen jäsen 2003-2023, varapuheenjohtaja 2009-2019, vaalivaliokunnan jäsen 2022-

Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran kannatusyhdistyksen hallituksen jäsen 2023-

Tampereen yliopiston vaalilautakunnan varapuheenjohtaja 2012-

Tampereen yliopiston muutoksenhakulautakunnan varajäsen 2023-

Johtamisen ja talouden tiedekunnan tohtoriohjelman suunnitteluryhmän jäsen

International Political Science Association: poliittisten eliittien tutkimusryhmän johtoryhmän jäsen

Kaukajärviosuuskunta-konsernin hallituksen jäsen 2001-2021, puheenjohtaja 2004-2021, nimitysvaliokunnan jäsen 2010-

Tutkimuskohteet

Eliittitutkimus: rekrytoituminen, koheesio, vuorovaikutusverkot, eliittien ja kansalaisten väliset suhteet

Suomalaisen yhteiskunnan valtarakenteet

Energiapolitiikka: päätöksenteko ja vallankäyttö, kuluttajakansalaisten vaikutusmahdollisuudet

Tutkimusyksikkö

Johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB)

Tieteenalat

Politiikan tutkimus (valtio-oppi)

Merkittävimmät julkaisut

Suomenkieliset (muut julkaisut englannin kielisellä kotisivulla):

Huippujohtajat kriisien Suomessa. Eliitit ja vallan verkostot 1990-luvulta 2020-luvulle. Helsinki: Gaudeamus.

Avautuva valtaeliitti. Naisten rekrytoituminen eliitteihin vuosina 1991-2021. Politiikka 63:3, 260-284.

Eliittien välinen luottamus. Teoksessa Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina (toim.), Poliittinen ja sosiaalinen luottamus. Valtiovarainministeriön julkaisusarja 31. Helsinki 2019.

Kansalaisten ja energiaeliitin Suomen energiapolitiikkaa koskevat asenteet vuosina 2007-2016: kuilu vai konsensus? Politiikka
60:1, 2018, 19-37.

Poliittisten instituutioiden valta talouden suhdanteissa. Teoksessa Niemi, Mari K., Raunio, Tapio ja
Ruostetsaari, Ilkka (toim.), Poliittinen valta Suomessa. Tampere: Vastapaino 2017, 31-57.

Vallan sisäpiirissä. Tampere: Vastapaino 2014 

Eduskunnan valta ja asema eliittien ja kansalaisten silmin. Teoksessa Raunio, Tapio & Wiberg, Matti
(toim.), Eduskunta. Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla. Helsinki: Gaudeamus 2014, 91-108.

Suomen poliittinen järjestelmä: Valtasuhteiden muutokset 1990-luvun alun jälkeen. Teoksessa Forsberg, Tuomas
& Raunio, Tapio (toim.), Politiikan muutos. Tampere: Vastapaino 2014, 77-122.  

Eliitti ja kansa – kaksi eri maailmaa? Päättäjien ja kansalaisten asenne-erot vuosina 1991-2011. Yhteiskuntapolitiikka 78:3, 2013, 245-258.

Suomi murroksessa 1991-2011: Muuttuiko eliittirakenne? Politiikka 54:4, 2012, 269-284. 

Populistiset piirteet vennamolais-soinilaisen puolueen ohjelmissa. Teoksessa Wiberg, Matti (toim.), Populismi.
Kriittinen arvio. Helsinki: Edita 2011, 94-146.

Energiavalta. Eliitti ja kansalaiset muuttuvilla energiamarkkinoilla. Tampere: Tampere University Press 2010.  

Poliittisen rekrytaation muuttuminen Suomessa: puoluejärjestöistä poliittiseen luokkaan. Teoksessa
Käkönen, Jyrki & Paastela, Jukka (toim.), Demokratia ja poliittinen osallistuminen. Studia Politica Tamperensis 15. Tampereen yliopisto. Tampere 2006. 238-253.

Suomalainen eliittirakenne pohjoismaisessa vertailussa. Teoksessa Ruostetsaari, Ilkka (toim.), Aatteet,
instituutiot ja poliittinen toiminta. Studia Politica Tamperensis 16. Tampere 2006, 144-158. 

Poliittisen rekrytaation muuttuminen Suomessa: puoluejärjestöistä poliittiseen luokkaan. Teoksessa
Käkönen, Jyrki & Paastela, Jukka (toim.), Demokratia ja poliittinen osallistuminen. Studia Politica Tamperensis 15. Tampereen yliopisto. Tampere 2006. 238-253.  

Toimenkuva katoamassa vai valoa ikkunassa? Paikallisen poliittisen järjestötoiminnan tila Suomessa. Oikeusministeriön julkaisu
10/2005. Oikeusministeriö: Helsinki 

Ruostetsaari, Ilkka & Holttinen, Jari: Kunnallisten luottamushenkilöiden rooli ja professionalisoituminen. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 4/2004, 277-291.  

Ruostetsaari Ilkka & Borg Sami: Sukupolvien valta-asemien muutos eliiteissä ja eduskunnassa. Yhteiskuntapolitiikka 69 (2004):2,
147-158.  

Valta muutoksessa. WSOY. Helsinki 2003.