Hyppää pääsisältöön

Anna Siippainen

yliopistonlehtori, varhaiskasvatus
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358505634896

Oma esittely

Toimin yliopistonlehtorina Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Tutkimusta teen varhaiskasvatuksen datafikaatiota tarkastelevassa VADA-hankkeessa. Tämän lisäksi olen työskennellyt Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa CHILDCARE-hankkeessa, jossa tarkastellaan tasa-arvon kysymyksiä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä (2015-2021). Väitöskirjassani tarkastelin lasten ja aikuisten välisiä suhteita hallinnan näkökulmasta vuoropäiväkodissa. Tutkimuksellisesti kiinnostukseni kohteina ovat suomalainen varhaiskasvatusjärjestelmä ja varhaiskasvatuksen politiikat sekä hallinnan ja tasa-arvon kysymykset sekä lapset osana järjestelmää.

Merkittävimmät julkaisut

Selected publications

Peer-reviewed scientific articles

Eerola, P., Alasuutari, M., Karila, K., Kuukka, A. & Siippainen, A. (2019) Rationalizing ECEC in Local Context. A Case Study on Finnish Municipalities. In K. Repo, M. Alasuutari, K. Karila & J. Lammi-Taskula (Eds.) The Policies of Childcare and Early Childhood Education: Does Equal Access Matter? UK: Edward Elgar Publishing, 152–171.

Enroos, R., Siippainen, A., & Repo, K. (2021) Agency and Rights in Childhood (Finland). In J. Kauko & W. Corsaro (Eds.) Bloomsbury Education and Childhood Studies. https://doi.org/10.5040/9781350996533.015

Karila, K., Eerola, P., Alasuutari, M., Kuukka, A., & Siippainen, A. (2017) Varhaiskasvatuksen järjestämisen puhekehykset kunnissa [Discursive frameworks for Organizing ECEC in Finnish Municipalities]. Yhteiskuntapolitiikka 82 (4), 392–403. 

*Karila, K., *Siippainen, A., Repo, K. & Paananen, M. & Fjällström, S. (2020) Paikallisuus, vanhemmat ja varhaiskasvatusmahdollisuudet - Tarinoita kunnan ja pienten lasten vanhempien kohtaamisista [Locality, Parents and Early Childhood Education Opportunities - Stories About Encounters Between the Municipality and Parents of Young Children]. Focus Localis, 24–39. *Kaksi ensimmäistä kirjoittajaa ovat vastanneet kirjoitusprosessista tasapuolisesti. Artikkelin ykköskirjoittajat esitetty aakkosjärjestyksessä.

Kuukka, A., Siippainen, A. & Alasuutari, M. (2019) “No periaatteessa minun tiedossani se aika lailla on” - Palveluohjauksen työntekijän tiedollinen asema varhaiskasvatuksen palveluohjauskeskusteluissa. [“Well, basically, I am the one who knows it” The expertise of the service counselling employee in service counselling discussions]. Puheviestinnän vuosikirja Prologi 2019 (15)1, 22–35. DOI: https://doi.org/10.33352/prlg.80529 

Kuukka, A., Siippainen, A. & Alasuutari, M. (2022) Lasten näkemyksiä arjestaan ja arjessa rakentuvasta hyvinvoinnista [Children's Views on Their Well-being Built in Everyday Life]. In P. Eerola, K. Repo, M. Alasuutari, K. Karila & J. Lammi-Taskula (Eds.) Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut. Helsinki: Gaudeamus, 225–254. 

Paananen, M., Alasuutari, M., Karila, K. & Siippainen, A. (2019) Epistemic Governance in Policy Debates. Case of Entitlement of Early Childhood Education in Finland. European Cultural and Political Sociology 7(1), 52-74. https://doi.org/10.1080/23254823.2019.1650651

Peltoperä, K., Siippainen, A. & Karila, K. (2022) Stabilise, Balance and Adjust - Framing the Early Years Transitions of Children Whose Parents Work Non-standard Hours. International Journal of Social Welfare.

Raittila, R. & Siippainen, A. (2017) Varhaiskasvatuksen pedagoginen toimintaympäristö [Pedagogical Environment in Early Childhood Education]. In M. Koivula, A. Siippainen, & P. Eerola-Pennanen (Eds.) Valloittava varhaiskasvatus: oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia [Conquering Early Childhood Education: Learning, Participation and Wellbeing]. Tampere: Vastapaino, 283–292. 

Repo, K., Moilanen, S., Siippainen, A. & Lammi-Taskula, J. (2022) Työelämä ja perheiden lastenhoito- ja varhaiskasvatusratkaisut [Working Life and Families Childcare and Early Childhood Education Solutions]. In P. Eerola, K. Repo, M. Alasuutari, K. Karila & J. Lammi-Taskula (Eds.) Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut. Helsinki: Gaudeamus, 153–170. 

Siippainen, A. (2012) ”Se tietynlainen vapaus että lapset tietää että koko talo on tyhjä”. Vuorohoidon joustavat sukupolvisuhteet. [”That certain feeling of freedom when children know that the whole house is empty”. Flexible Intergenerational Relationships in Day Care with Evening Services]. In E. Pekkarinen, K. Vehkalahti & S. Myllyniemi (Eds.) Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 116–127.

Siippainen, A. (2017) Sukupuoli ja ikä. [Gender and Age]. In M. Koivula, A. Siippainen, & P. Eerola-Pennanen (Eds.), Valloittava varhaiskasvatus: oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia [Conquering Early Childhood Education: Learning, Participation and Wellbeing]. Tampere: Vastapaino. 207–220. 

Siippainen, A., Alasuutari, M. & Millei, Z. (2022) Ongelmalapsi vai ei - kas siinä kysymys [Problem child or not - that's the question]. Teoksessa M. Lanas & T. Kiilakoski (toim.) HÄIRIÖ? – Näkökulmia työrauhan säröihin koulussa.

Siippainen, A., Repo, K., Enroos, R. (2022) Government, Policy and the Role of the State. Finland. Bloomsbury Education and Childhood Studies. 

Siippainen, A., Närvi, J. & Alasuutari, M. (2022) Temporal Orders of Families When Parents Work in Non-standard Work Schedules. International Journal of Social Welfare.

Siippainen, A., Toivonen, H. & Paakkari, A. (2023) Toward a democracy of translations? Local evaluation actor networks in Finnish early childhood education. Global Studies of Childhood. Volume 0: Ahead of Print. https://doi.org/10.1177/20436106231175026

Siippainen, A., Karila, K., Repo, K., Paananen, M. & Fjällström, S. (2022) Vanhempien ja palveluntarjoajien välisen annetun ja ansaitun luottamuksen rakentuminen [Building on the Given and Deserved Trust Between Parents and Service Providers]. In P. Eerola, K. Repo, M. Alasuutari, K. Karila & J. Lammi-Taskula (Eds.) Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut. Helsinki: Gaudeamus, 111–132.

Sulkanen, M., Kuusiholma, J., Siippainen, A., Kuukka, A. & Alasuutari, M. (2022) Lasten lukujärjestykset: Arjen rytmityksiä kodin ja varhaiskasvatuksen välillä [Children's Schedules: The Rhythms of Everyday Life Between Home and Early Childhood Education]. Teoksessa In P. Eerola, K. Repo, M. Alasuutari, K. Karila & J. Lammi-Taskula (Eds.) Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut. Helsinki: Gaudeamus, 198–224.

Non-refereed scientific articles

Lammi-Taskula, J., & Siippainen, A. (2018) Vanhempien vuorotyö, lasten hyvinvointi ja yhteistyö vanhempien kanssa varhaiskasvatuksessa [Parental Shift Work, Child Welfare and Cooperation with Parents in Early Childhood Education]. Yhteiskuntapolitiikka 83 (4), 422–434. 

Siippainen, A. Kuukka, A. & Ylönen, S. (2019) Guest editorial. Special Issue: Early Childhood and Materiality. Journal of Early Childhood Education Research JECER 8 (2), 353–355. 

Siippainen, A. (2019) Hallinnasta ja sukupolvisuhteista vuorohoitopäiväkodissa: Tutkimustuloksia pedagogiikan kehittämisen tueksi [Governmentality and Intergenerational relationships in ECEC with Extended opening hours. Results to support pedagogy]. Kasvatus 50 (1), 73–77.

Siippainen, A. (2019) Kurahousukapina: lapset vuorohoidon arkea muokkaamassa [Revolt Over Curative Pants. Children Reshaping Everyday Practices in ECEC with Extended Opening Hours]. Ruusupuiston kärkiuutiset. 

Vlasov, J., Siippainen, A., Salminen, J: & Harkoma S. (2021) Kehittävä arviointi varhaiskasvatuksen henkilöstön oman työn tukena [Developmental Evaluation Supporting Early Childhood Education Staff's Own Work]. In E. Fonsén, M., Koivula, R., Korhonen & T. Ukkonen-Mikkola (Eds.) Varhaiskasvatuksen vahvat ammatilliset asiantuntijat – visioita ja käytäntöä varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Suomen varhaiskasvatus ry, 192–205.

Scientific books (monographs)

Siippainen, A. (2018) Sukupolvisuhteet, hallinta ja subjektifikaatio: etnografinen tutkimus lasten ja aikuisten suhteista vuorohoitopäiväkodissa. [Intergenerational Relations, Governing and Subjectification. Ethnographic Study on Child-adult Relations in Daycare with Extended Opening Hours]. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. JYU dissertations, 4. 

Koivula, M., Siippainen A. & P. Eerola-Pennanen (Eds.) (2017) Valloittava varhaiskasvatus. Oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia [Conquering Early Childhood Education: Learning, Participation and Wellbeing]. Tampere: Vastapaino.

Publications intended for professional communities

Juutinen, J., Siippainen, A. Marjanen, J., Sarkkinen, T., Lundkvist, M., Mykkänen, A., Raitala, M. Rissanen, M-J. & Ruokonen, I. (2021) Pedagogisia jatkumoita ja ilmaisun iloa! Viisivuotiaiden pedagogiikka ja taito- ja taidekasvatuksen nykytila varhaiskasvatuksessa. [Pedagogical Continuums and Joy of Expression! Pedagogy for Five-year-olds and the Current State of Skills and Art Education in Early Childhood Education and Care]. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 9/2021. 

Kuusiholma-Linnamäki J., Siippainen, A., Metsämuuronen, J., Lepola, L., Alasuutari, M., Koivisto, P., Nygård, M., Saarikallio-Torp, M. (2021) Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun kolmannen vaiheen arviointi. Varhaiskasvatukseen osallistuminen ja kuntien vaihtelevat palvelujärjestelmät. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi 24/2021.

Kuusiholma-Linnamäki, J. & Siippainen, A. (2021) Yhteenveto viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arvioinnista vuosina 2018–2021. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi 12/2021.

Siippainen, A., Repo, L., Metsämuuronen, J., Kivistö, A., Saarikallio-Torp, M., Koivisto, P. & Alasuutari, M. (2019) Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arviointi. Raportti kokeilun ensimmäisestä vaiheesta [The First Phase of the Evaluation of an Experiment on Free of Charge Early Childhood Education and Care for Five-year-olds. Participation and the Organization of the Experiment]. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi 16/2019. 

Siippainen, M., Paananen, M., Metsämuuronen, J., Repo, L., Sarkkinen, T., Alasuutari, M., Koivisto, P. & Saarikallio-Torp, M. (2020) Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilunarvioinnin väliraportti: Varhaiskasvatukseen osallistuminen, kokeilun kustannukset ja järjestäminen [An Experiment on Free of Charge Early Childhood Education and Care for Five-year-olds: The Second Phase of Evaluation. Participation in Early Childhood Education, Its costs and Organisation]. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 14/2020.

Siippainen, A., Sarkkinen, T., Vlasov, J., Marjanen, J., Fonsén, E., Hjelt, H., Heikkinen, S., Lohi, N., Lahtinen, J. & Mäkelä, M. (2021) ”Yhdessä yritetään tehdä parasta mahdollista varhaiskasvatusta ja laatua jokaisen lapsen päivään” Varhaiskasvatuksen moninaiset johtamisrakenteet ja johtaminen. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi 23/2021.