Hyppää pääsisältöön

TAMK edistää aktiivisesti rakentamisen kiertotaloutta

Julkaistu 11.6.2024
Tampereen ammattikorkeakoulu
Työmaa, jossa puretaan rakennusta.
Tampereen ammattikorkeakoulussa on merkittävää rakentamisen kiertotalouden asiantuntijuutta, joka näkyy niin hankkeissa kuin koulutuksessakin.

Teollisuuden toimialoista rakentaminen on toiseksi suurin jätteiden tuottaja kaivosteollisuuden jälkeen. Rakentamisen kiertotalouden ratkaisuilla on mahdollisuus vaikuttaa luontokadon ehkäisyyn ja ilmastonmuutoksen hillintään. TAMKissa on käynnissä Kiertotaloussuunnittelu osaksi korjausrakennushankkeita -hanke, jossa kehitetään toimintamalli kiertotaloussuunnittelun kytkemiseksi osaksi korjausrakennushankkeita. 

Hankkeessa huomioidaan kiertotalouden molemmat näkökulmat, eli kierto ja talous. Kierto tarkoittaa ymmärrystä materiaalien kierrätettävyyden mahdollisuuksista, ja talous merkitsee uuden toimintamallin näkemistä taloudellisesti kannattavana toimintana.  

Hankkeessa selvitetään rakennusalan yritysten ja kiinteistöjen omistajien näkemyksiä kiertotalouspalveluiden nykyisestä markkinasta. Tämän jälkeen osapuolet osallistuvat yhteiskehittämisprosessiin, jossa muodostetaan näkemys tarvittavista palveluista ja niiden hankintatavoista. Lopuksi laaditaan tiekartta ohjaamaan uusien palveluiden hankintaprosessin syntymistä. 

Hankkeeseen kuuluu kolme työpajaa. Ensimmäisessä Realistinen kiertotalous -työpajassa tunnistettiin rakennushankkeisiin tarvittavia uusia kiertotalouspalveluiden aiheita. Neljä tunnistettua aihetta ovat: 

  1. Uusien rakennusten suunnittelu kierrätettävistä osista  

  1. Kiertokelpoisten rakennusosien datojen kerääminen, säilyttäminen ja jakeleminen  

  1. Kiertotalousoperointi eli kierrätettävän tavaran ja rakennusosien myyminen sekä lahjoittaminen uuteen käyttöön  

  1. Kierrätettävien rakennusosien tehokas siirtäminen ja varastointi 

  

RATKI-hankkeen loppujulkaisu kertoo, miten rakennusjätteen uusiokäyttöä on lisätty Pirkanmaalla 

Infra- ja talonrakentamisessa syntyy suuria määriä käyttökelpoisia materiaaleja, joiden hyödyntämisessä ja uusiokäytössä on tehostamisen varaa. Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto käynnistivät vuonna 2021 Rakentamisen kiertotalous Pirkanmaalla (RATKI) -hankkeen, joka tarttui haasteeseen Pirkanmaan alueella. 

Hankkeen päätavoitteena oli koota Pirkanmaan rakennusalan toimijat ja alaa sivuavat toimijat yhteen sekä tehdä avauksia sivuvirtojen, saneeraus- ja purkumateriaalien ja infrarakentamisen massojen uusiokäyttöön. Hankkeessa pyrittiin raivaamaan erilaisia esteitä kiertotaloustoimien tieltä sekä luomaan mahdollisuuksia yritysyhteistyölle ja uudelle liiketoiminnalle. Päämääränä oli kehittää verkostomaista toimintatapaa rakentamisen kiertotalouden edistämisessä. 

Hankkeen toimiin ja tuloksiin voi nyt tutustua loppuraportissa, joka julkaistiin keväällä 2024. Julkaisu koostuu seitsemästä osajulkaisusta, joissa tarkastellaan rakennusalan kiertotaloutta eri näkökulmista. Ensimmäinen osajulkaisu on tiivistelmä koko hankkeesta. Muissa osajulkaisuissa käsitellään kiertotalouden huomioivaa hankintaa, kierrätyksen pullonkauloja sekä kierrätysliiketoiminnan edellytyksiä. Julkaisussa esitellään lisäksi käytännön esimerkkejä verkostoitumisesta ja alueellisista kierrätyksen toteutuksista. Liitteenä on neljä esimerkkikohdetta, joissa rakennusmateriaaleja on kierrätetty onnistuneesti. 

 

Oppia tarjolla avoimessa ammattikorkeakoulussa 

Avoimessa ammattikorkeakoulussa on tarjolla aivan uusi Kiertotalous korjausrakentamishankkeiden johtamisessa -kurssi. Kurssi on suunnattu rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisille, joiden vastuulla on kiertotalouden käyttöönotto ja sen normalisoiminen osana korjausrakennushankkeita. Alan osaajia tarvitaan kovasti, sillä esimerkiksi Tampereella korjausrakentamisen päästöjen osuus rakentamisen päästöistä on 60 prosenttia. 

Kurssi koostuu viidestä teemasta, joista kolmella ensimmäisellä perehdytään korjausrakentamisen keskeisiin osiin kuten vaurioitumiseen, rakennefysiikkaan, rakennetyyppeihin, historiaan sekä kuntokartoituksiin. Kahdessa jälkimmäisessä teemassa perehdytään kiertotalouteen ja sen merkitykseen rakentamisprosessissa sekä tutustutaan lähemmin kiertotalouspalveluihin. 

Jos osallistuja suorittaa myöhemmin alan YAMK-tutkintoa, kurssi lasketaan opintojen osaksi. Kurssi tulee seuraavan kerran hakuun vuoden 2025 alussa. 

 
Kuva: Mauri Laasonen