Hyppää pääsisältöön

Digitaaliset osaamismerkit tekevät osaamisen näkyväksi

Julkaistu 12.2.2024
Tampereen ammattikorkeakoulu
TAMKissa vastikään aloittanut lehtori Sanna Brauer väitteli osaamismerkeistä vuonna 2019. Kuva: Amanda Aho.
Kuinka opettajan ja opiskelijan osaamista voisi tunnistaa ja tunnustaa entistä joustavammin? Digitaaliset osaamismerkit (digital open badges) ovat sähköinen todiste omasta osaamisesta. Tampereen ammattikorkeakoulussa osaamismerkkien käyttöä on viime vuosina laajennettu erilaisiin täydennyskoulutuksen tarpeisiin, hanketoimintaan ja tutkintokoulutuksien osaksi.

Visuaalisten merkkien avulla osaaminen on helppo tuoda näkyviin myös muille. Osaamismerkit ohjaavat ymmärtämään millaista osaamista tarvitaan, miten osaamisen voi saavuttaa ja millaista osaamista on jo nyt. Ne tukevat yksilöllistettyjä, henkilökohtaisia oppimispolkuja, joilla vastataan muuttuviin osaamistarpeisiin opinto- ja työuran aikana.

TAMKin lehtori Sanna Brauer tarkastelee kasvatustieteen väitöskirjassaan (2019) ammatillisten opettajien ja ammatillisten opettajaopiskelijoiden kokemuksia ja käsityksiä osaamismerkein ohjautuvasta oppimisesta digipedagogisen osaamisen kehittämisessä. Kyseessä on ensimmäinen osaamismerkkeihin liittyvä väitöstutkimus. 

– Osaamismerkkien merkitys on laajempi kuin vain opettajankoulutuksessa tapahtuva osaamisen tunnustaminen. Opettajaopiskelijoiden on saatava entistä laajempaa validointiin liittyvää osaamista ja kokemuksia siitä myös opintojensa aikana, Brauer sanoo. 

Merkit perustuvat kansainväliseen Open Badges -standardiin, joka mahdollistaa osaamismerkkien joustavan liittämisen esimerkiksi erilaisiin opintohallinnon järjestelmiin. Pieniä osaamiskokonaisuuksia kehitetään nyt nopeasti kaikkialla Euroopassa. Siksi tarvitaan uusia konsepteja, jotka auttavat vuoropuheluun koulutuksen, työelämän ja eri sidosryhmien kesken. 

Osaamismerkin rakenteeseen kuuluu tieto osaamistavoitteista sekä arviointikriteeri, jonka perusteella osaaminen on tunnustettu. Kaikki digitaaliset merkit eivät ole osaamismerkkejä. On tärkeä tunnistaa, mitkä on saavutettu osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessin kautta ja toisaalta ne, jotka on ansaittu automaattisesti esimerkiksi osallistumalla johonkin tapahtumaan tai koulutukseen. 

Tutkimusperustaista kehittämistä 

Sanna Brauer aloitti TAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtorina tammikuussa 2024. Yksi tärkeä syy hakeutua TAMKiin oli juuri strategisen tason painotus osaamismerkkien hyödyntämiseen eri yhteyksissä. Väitöskirjassaan Sanna Brauer lanseerasi digitaalisin osaamismerkein ohjautuvan oppimisprosessin, jonka perusta on osaamismerkkijärjestelmä. Osaamismerkein ohjautuvan oppimisen kokonaisuus käsittää myös oppimateriaalit, arviointikriteerit, ohjaavat osaamismerkit, ohjauksen ja vertaistuen.

Osaamismerkit päätyivät Brauerin tutkimuskohteeksi Opetushallituksen rahoittaman Oppiminen Online -täydennyskoulutuksen myötä. Siinä opettajilla on mahdollisuus suorittaa erilaisia osaamismerkkejä pelillisin keinoin.

– Myös TAMK on tulossa mukaan aiemmin Hämeen ammattikorkeakoulun ja Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimaan hankkeeseen. Toteutuksen viettäessä kymmenettä juhlavuottaan on aika myös uudistua ja ideoita uutta, Brauer sanoo.

Strateginen valinta pedagogiseen kehittämiseen 

TAMKissa digitaaliset osaamismerkit ovat osa pedagogista kehittämisohjelmaa. Jokaiseen neljään pedagogiseen periaatteeseen liittyy neljästä seitsemään erillistä osaamismerkkiä. Omaa osaamistaan voi dokumentoida tekstin, kuvien, äänitiedostojen ja videoiden muodossa. Arvioinnista vastaavat TAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat. 

TAMKin osaamisyksiköt ovat asettaneet tavoitteita osaamisen kehittämiseen ja sen osoittamiseen osaamismerkein. Esimerkiksi Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri -yksikössä on tänä vuonna tavoitteena, että jokainen suorittaa vähintään osaamismerkin "Tekoälyn soveltaja". Viime vuoden tavoitteena oli, että jokainen suorittaa vähintään kaksi vapaavalintaista osaamismerkkiä.

Osaamismerkkejä hyödynnetään ammatillisessa opettajakorkeakoulussa niin opettajankoulutuksessa, hankkeissa kuin täydennyskoulutuksissakin.

Opettajankoulutus toteutetaan osaamisperustaisesti, joten osaamismerkkien käyttöön siirtyminen on luontevaa. Arviointi ja henkilökohtaistaminen -opintojaksolla osaaminen osoitetaan osaamismerkillä "Osaamisperustainen arviointi". Opintojakso sai hyvää palautetta osaamismerkin hyödyntämisestä.
 

Digitaalinen osaamismerkki Osaamisperustaisuus korkeakoulussa, Tampereen ammattikorkeakoulu.


Osaamismerkit näkyvät myös hanketyössä

TAMKin koordinoimassa Erasmus+-rahoitteisessa Academy for Sustainable Future Educators (EduSTA) -hankkeessa kartutetaan ammatillisten opettajien kestävyysosaamista ja luodaan kansainvälisesti hyödynnettävä osaamismerkkikonstellaatio tähän teemaan liittyen. Tavoitteena on integroida EduSTAn merkkiperhe myös ammatilliseen opettajankoulutukseen. 

EduSTA järjestää tämän kevään aikana Suomessa kolme pilottia, joissa testataan hankkeessa kehitettyjen osaamismerkkien soveltumista ammatilliseen opettajankoulutukseen ja ammatillisten opettajien täydennyskoulutukseen. Myös muut partnerimaat pilotoivat osaamismerkkejä muun muassa peruskoulun opettajankoulutuksessa, järjestötoimijoiden kanssa sekä yliopisto-opettajien täydennyskoulutuksessa.

Ensimmäiseen Suomessa järjestettävään pilottiin osallistuu 18 opettajaa yhdeksästä eri tutkinnosta Tampereen seudun ammattiopisto Tredusta. Toisessa pilotissa järjestetään avoimia työpajoja TAMKin opetushenkilökunnalle. Pilotteja yhdistää se, että pilotin alussa osallistujat tekevät itsearvioinnin kestävyysosaamisistaan. TAMKin pilotissa osallistujien tueksi on myös muodostettu osaamismerkkipolkuja helpottamaan sen hahmottamista, miten eri osaamismerkit liittyvät toisiinsa. Kolmas pilotti kohdennetaan TAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoille. Hankkeessa on suunniteltu valinnainen pedagoginen opinto Opettajan kestävyysosaaminen, joka tarjotaan kevään 2024 aikana verkkokurssina suomeksi ja englanniksi. 

Myös Mielihyvin duunissa -hankkeessa rakennettavat osaamismerkit päätyvät aikanaan ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijoiden hyödynnettäviksi. Mielen hyvinvoinnin pedagoginen osaaja -opintojakso on tulossa valinnaiseksi opintojaksoksi opettajaopiskelijoille jo kevään 2024 aikana.  

Pelaamalla laatua pedagogiseen suunnitteluun 

Parhaimmillaan digitaalisilla osaamismerkeillä voidaan vaikuttaa opiskelijan motivaatioon sekä ohjata ja arvioida uudella tavalla osaamisen kehittymistä. Osaamismerkit mahdollistavat oppimisen pelillistämisen yksinkertaisin elementein. Pelillisyys auttaa ymmärtämään ja saavuttamaan tavoitteet, mutta tuottaa myös iloa ja uppouttaa oppimiseen. Merkkien avulla moni haastaa itsensä tekemään asioita, joita ei ehkä muuten tekisi. Pelillistämistä hyödyntää vahvasti myös TRIPEDA II – laatua pedagogiseen suunnitteluun -täydennyskoulutus, jonka ilmoittautuminen on juuri avautunut. Koulutuksessa pääsee suorittamaan sekä osaamismerkkejä että kokemaan ainutlaatuisen pelipäivän.

TRIPEDA-täydennyskoulutuksissa osallistujat hyödyntävät osaamismerkkejä rakentaessaan henkilökohtaista täydennyskoulutuspolkuaan. Polulla voi suorittaa ensimmäiset merkkinsä, tai täydentää aiemmin hankittuja suorituksiaan ja saavuttaa uusia taitotasoja koulutuksen aikana esimerkiksi digipedagogiikassa. Jokainen päättää itse, mitä merkkejä, milloin ja missä järjestyksessä hän haluaa suorittaa.  

– TRIPEDA-kokonaisuus tukee vahvasti myös opetustoimen henkilöstön henkilökohtaisia kehittymissuunnitelmia ja edistää jatkuvaa oppimista työuran aikana. Yksilölliset opintopolut ja henkilökohtaistaminen ovat merkityksellisiä tekijöitä työelämän osaamistarpeita vastaavan osaamisen kehittämisessä, Sanna Brauer kertoo.
 

TRIPEDA II - Laatua pedagogiseen suunnitteluun

Ilmoittaudu koulutukseen: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/tripeda-ii-laatua-pedagogiseen-suunnitteluun


 
Teksti: Heli Antila ja Sanna Brauer