Henkilöprofiili

Aija Logren

tutkijatohtori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Yhteiskuntatutkimus

Oma esittely

Tavoitteeni on kehittää ymmärrystä sosiaalipsykologisista ilmiöistä, joilla on
vaikutusta yksilön toimintaan. Kiinnostukseni kohteena ovat muun muassa
terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen liittyvät toiminnan
mahdollisuudet, joita sosiaaliset ympäristöt tarjoavat ja tukevat.

Tällä hetkellä työskentelen hankkeessa, jossa tutkitaan tiedonlukutaidon roolia jaetussa päätöksenteossa terveydenhuollon tilanteissa vuorovaikutusprosessin näkökulmasta.

Olen tutkinut mm. ohjattujen muutosorientoituneiden
ryhmien vuorovaikutusta ja elintapamuutoksesta puhumista. Analysoin miten osallistuminen, asennoituminen, kokemuksen käsittely ja muutoksen käsittellistäminen muotoutuvat vuorovaikutuksessa.

I currently work as a post doc researcher at the Faculty of Social Sciences, Tampere University, Finland. I do research on the role of information literacy in shared decision-making in health care.

Previously I have studied group processes and social influence from a perspective of social interaction, and have been working with topics such as stance-taking, behavior change, agency and management of experience. I am an expert in qualitative methods, and apply conversation analysis and discursive psychology to analyse participation, stance and processes of influence. 

Työtehtävät

Työskentelen sosiaalipsykologian yliopistonlehtorina (ma. 31.3.2021 saakka).
1.4.2021 siirryn tutkijatohtorin tehtävään "Tietoon pohjautuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa" -hankkeeseen.  

Osaamisalueiden kuvaus


Erityisosaaminen: etnometodologia, keskustelunanalyysi, diskursiivinen psykologia, audiovisuaalisten aineistojen käsittely ja litterointi  

Tutkimuskontekstit: informaatiolukutaito, terveyden edistäminen, terveyskäyttäytyminen, käyttäytymisen muutos, ohjaus, ryhmän vuorovaikutus, kokemusten käsittely, episteemisyys, intersubjektiivisuus, tunteet