skip-to-main-content

Tulokset (1)

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi

Yliopisto ja TAMK

Yliopisto

Joka lukuvuosi yli 1000 uutta kansainvälistä opiskelijaa aloittaa opintonsa Tampereen yliopistossa. Osa heistä saapuu Tampereelle suorittamaan koko tutkintoa, osa viettää täällä vain lukukauden tai -vuoden vaihto-opiskelijana. Uuteen ympäristöön, opiskelutyyliin ja suomalaiseen kulttuuriin sopeutuminen saattaa tuntua alkuun hämmentävältä. Kansainvälinen opiskelijatuutori on korvaamaton apu uudelle opiskelijalle tässä prosessissa. Kansainväliset opiskelijatuutorit ovat joko suomalaisia tai kansainvälisiä opiskelijoita, jotka on koulutettu toimimaan tuutoreina.

Kansainvälinen tuutori on usein uuden opiskelijan ensimmäinen kontakti yliopistoon ja tärkeä apu monissa opiskelun aloittamiseen liittyvissä käytännön asioissa. Säännölliset tapaamiset ja yhteiset tapahtumat antavat unohtumattomia kokemuksia ja uusia ystävyyssuhteita ja verkostoja sekä tuutoreille että tuutoroitaville! Tiedekunnille kansainväliset opiskelijatuutorit ovat välttämätön ja arvostettu osa alkuvaiheen vertaisohjausta, jonka avulla opiskelijat pääsevät nopeammin kiinni opintoihin ja mukaan opiskelijayhteisöön. Kansainvälisten opiskelijoiden tuutorina pääset työskentelemään monikulttuurisessa ryhmässä lukukauden tai lukuvuoden ajan, saat arvokkaita työelämätaitoja kulttuurienvälisessä viestinnässä, ryhmätyössä ja projektinhallinnassa, opit tuntemaan yliopiston palvelut, ja ennen kaikkea saat uusia ystäviä ja hauskoja kokemuksia! Kansainvälisenä opiskelijatuutorina toimimisen voit myös sisällyttää kansainvälistymiskokonaisuuteesi.

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tuutorointi

Kansainväliset tutkinto-opiskelijat suorittavat Tampereen yliopistossa joko kandidaatin, maisterin tai diplomi-insinöörin tutkinnon ja viettävät täällä yleensä kahdesta viiteen vuotta. Monien haaveissa on myös Suomeen työllistyminen opintojen jälkeen. Tutkinto-opiskelijoille akateemiseen yhteisöön sopeutuminen ja osaksi opiskelijaelämää pääseminen ovat oleellinen osa yhteiskuntaan integroitumista ja edesauttavat opintojen sujuvaa etenemistä sekä työuran aloittamista Suomessa.

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tuutorointi jatkuu koko lukuvuoden ajan.

Vaihto-opiskelijoiden tuutorointi

Vaihto-opiskelijat suorittavat tutkintoa jossakin Tampereen yliopiston kansainvälisistä yhteistyöyliopistoista tai saapuvat Tampereelle kansainvälisten vaihto-ohjelmien tai verkostojen kautta. Vaihto-opiskelijat opiskelevat Tampereella yhden lukukauden tai koko lukuvuoden (4–9 kuukautta). Uusia vaihto-opiskelijoita saapuu elokuussa ja tammikuussa.

Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tuutorointi kestää koko lukuvuoden tai yhden lukukauden ajan.

 • Vaihto-opiskelijoiden tyytyväisyys tuutorin tarjoamaan tukeen, slk 2019
  • Keskusta- ja Kaupin kampus: 95 %
  • Hervannan kampus: 80 %
 • Vaihto-opiskelijoiden keskiarvo kv. tuutoroinnista asteikolla 1-10, slk 2019
  • Keskusta- ja Kaupin kampus: 8,73
  • Hervannan kampus: 7,23

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi käytännössä

Kansainvälisten opiskelijatuutoreiden työ alkaa jo hyvissä ajoin ennen Welcome Week -orientaatioviikkoa; tuutorit ottavat yhteyttä syyslukukauden alussa saapuviin tuutoroitaviinsa kesä-heinäkuussa ja tammikuussa saapuviin tuutoroitaviinsa joulukuussa ja neuvovat heitä jo Suomeen saapumisen valmisteluissa. Kansainvälisen opiskelijatuutorin kiireisin ajanjakso on kuitenkin elokuun puolivälissä/tammikuun alussa, jolloin uudet opiskelijat saapuvat. Tuutorit vastaanottavat uudet kansainväliset opiskelijat heidän saapuessaan Tampereelle, tutustuttavat heidät kampukseen ja Tampereeseen, kertovat opiskelusta Tampereen yliopistossa ja esittelevät heille opiskelijajärjestöjen toimintaa. Tuutoreiden toivotaan järjestävän yhteistyössä opiskelija- ja ainejärjestöjen kanssa yhteisiä tapahtumia myös lukukausien aikana.

Kansainvälinen tuutorointi on ryhmätyötä. Keskusta- ja Kaupin kampuksella yhdellä tuutorilla on yleensä yksi varatuutori ja he muodostavan tuutoriparin. Yhden tuutoriparin vastuulla on muutamasta uudesta opiskelijasta eli tuutoroitavasta koottu ryhmä. Hervannassa tuutoriryhmissä on yksi tai useampi tuutori ja 5 -20 tuutoroitavaa. Tuutoroitavien määrä riippuu ryhmän tuutoreiden määrästä.

Tuutorien lisäksi uutta opiskelijaa avustaa opintojen alkuvaiheessa moni muukin taho. Tuutorin keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat tiedekuntien henkilökunta, Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut, sekä opiskelijajärjestöjen ja ylioppilaskunnan kansainvälisestä tuutoroinnista vastaavat henkilöt. Kaikilla on tärkeä rooli kansainvälisen tuutorin työn tukemisessa.

Kuinka pääsen mukaan?

Kansainvälisiä opiskelijatuutoreita rekrytoidaan vuosittain tammi-helmikuussa järjestettävänä hakuaikana. Tuutorihaun järjestää Tampereen ylioppilaskunta TREY. Loka-marraskuussa järjestetään tarvittaessa lisähaku keväällä saapuvien opiskelijoiden tuutoreiden rekrytoimiseksi. 

Tuutorikoulutukset

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi vaatii sekä suunnittelua että paljon käytännön työtä. Valmistautumisen tueksi tuutoreille järjestetään koulutusta yliopiston eri tahojen yhteistyönä. Yleensä huhtikuussa sekä elo- ja marraskuussa järjestettävissä koulutuksissa pohditaan kansainvälisen opiskelijatuutorin roolia ja vastuita sekä jaetaan käytännöllistä informaatiota tuutorina toimimisen tueksi. Osalla ainejärjestöistä ja tiedekunnista on myös omaa tuutorikoulutusta. Tuutorikoulutukset ovat pakollinen osa kansainvälistä opiskelijatuutorointia. Huomioithan, että kaikki koulutukset ovat englanniksi.

Tuutorikoulutuksia kehitetään tuutoreilta kerättävän palautteen perusteella. Palautemuotoina ovat välitön palaute koulutusten jälkeen, tuutorien kirjoittamat tuutoriesseet sekä tuutoripalautekysely.

Seuraavat koulutukset

 • Järjestetään maalis-huhtikuussa 2020.

Tuutoripalaute ja opintopisteet

Tuutoritoimintansa loppupuolella kansainväliset opiskelijatuutorit antavat tuutoripalautteen sekä arvioivat omaa toimintaansa tuutoreina. Tuutorit saavat tarkemmat ohjeet palautteen ja esseen laatimisesta.

Opiskelijatuutorit jotka ovat käyneet tuutorikoulutukset, toimineet aktiivisesti tuutoreina, antaneet tuutoripalautteen sekä arvioineet toimintaansa tuutoreina saavat tuutoroinnista kaksi opintopistettä. Kansainväliset opiskelijatuutorit saavat myös 50 euron kulukorvauksen joka lukukaudelta jolla he ottavat uuden tuutoriryhmän.

Opintopisteet kansainvälisestä opiskelijatuutoroinnista voi saada vain kerran. Voit saada myös työtodistuksen jokaisesta lukukaudesta, jonka aikana olet toiminut kansainvälisenä tuutorina. Voit pyytää suomenkielistä tai englanninkielistä todistusta kansainvälisestä tuutoroinnista tuutoripalautteen ja esseen jälkeen. Hervannan kampuksen vaihto-opiskelijoiden tuutorit sekä kaikki keskustakampuksen tuutorit voivat pyytää todistusta osoitteesta mobility.tau@tuni.fi, Hervannan kampuksen tutkinto-opiskelijoiden tuutorit puolestaan omasta tiedekunnasta.

Materiaalia nykyisille tuutoreille:

 • Ylioppilaskunta TREY ja yliopisto ovat laatineet tuutorioppaan kansainvälisille tuutoreile. Pdf-kopio oppaasta on saatavilla TREYn nettisivuilla. Tuutorit saivat myös painetut oppaat elokuun koulutuksessa.
 • Kansainvälisten tuutoreiden koulutusmateriaalit, oppaat ja muu materiaali on kerätty Moodle-alustalle, johon kuka tahansa TUNI-tunnukset omaava opiskelija pääsee liittymään.
Welcome Week for exchange studentsOrientation to studiesTREY - Kansainvälinen opiskelijatuutorointiTUNI Moodle: International student tutoring, information and trainings
Luotu
27-02-2019
Päivitetty
14-11-2019