Hyppää pääsisältöön

Tietosuojailmoitus - TUNICRIS

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen yliopisto ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Tampereen yliopisto
33014 Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33100 Tampere
Puh. 0294 5211

Y-tunnus 2844561-8

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
PL 2000, 33521 Tampere
Elämänaukio 2, 33520 Tampere
Puh. 03 311 611

Y-tunnus 0826597-8

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kirjasto
Riikka Heikkonen
Sähköposti: cris.tau [at] tuni.fi

Tampereen yliopisto toimii ensisijaisena yhteyspisteenä rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä.

 

3. Tietosuojavastaava

Tampereen yliopisto: dpo [at] tuni.fi

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: tietosuojavastaava [at] pshp.fi

 

4. Rekisterin nimi

Tutkimustietojärjestelmä TUNICRIS

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Järjestelmää käytetään Tampereen yliopiston ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tutkimustuotosten ja muiden tutkimustietojen rekisteröintiin, raportointiin ja esittämiseen.

Käsittelyperuste:

Lakisääteinen velvoite

Yliopistolain (558/2009) 51 §:n mukaisesti kaikkien yliopistojen on toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriölle koulutuksen ja tutkimuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin ja muut seurannan ja ohjauksen edellyttämät tiedot. Myös terveydenhuoltolain (1326/2010) 61 §:n mukaan yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen myönnetään valtion rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriön neljäksi vuodeksi kerrallaan tekemän päätöksen mukaisesti.

Ministeriön päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella. Julkaisutietojen raportointi opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle edellyttää tutkimusta tekevän henkilöstön henkilötietojen käsittelyä. 

Yleistä etua koskeva tehtävä

Tampereen yliopisto käsittelee, tilastoi, analysoi ja julkaisee yliopiston tutki-mustoimintaan ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyviä henkilötietoja yliopistolain (558/2009) 2 §:n mukaisten tehtävien suorittamiseksi. Tutkimustie-tojärjestelmä TUNICRIS kokoaa tiedot yliopiston tutkimustoiminnasta ja toteut-taa yhteiskunnallista vuorovaikutusta järjestelmän julkisen portaalin avulla osoitteessa researchportal.tuni.fi.

6. Rekisterin tietosisältö

Tampereen yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstön, jatko-opiskelijoiden tai muulla tavoin Tampereen yliopistoon linkittyvien henkilöiden sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tutkimushenkilöstön henkilö- ja toimintatiedot. 

Henkilötietoja ovat henkilön nimi ja nimen eri versiot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilöön liittyvät sisäiset ja ulkoiset tunnisteet, kuva, henkilöön liittyvät yksikkötiedot, henkilön lisäämät tutkimustoimintaa ja koulutusta kuvaavat tekstit, sosiaalisen median linkit ja muut linkit, näkyvyys tutkimusportaalissa, muutoshistoria sekä henkilön julkaisuihin ja akateemisiin aktiviteetteihin liittyvät ulkoiset henkilöt ja näihin henkilöihin liittyvät ulkoisten yksikköjen tiedot.

Toimintatietoja eli henkilöön linkitettyjä tietoja ovat julkaisut, tutkimustuotokset, akateemiset aktiviteetit, medianäkyvyys, palkinnot, projektit, tutkimusinfrastruktuurit, tutkimusaineistot ja vaikuttavuus.

Järjestelmän pääkäyttäjien sekä yksiköiden erikseen määräämien valtuutettujen käyttäjien nimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Tampereen yliopiston ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin taustajärjestel-mät
 • Tampereen yliopiston integraatioalusta
 • Kansainväliset ja kansalliset julkaisu- ja viitetietokannat ja metatietova-rannot
 • Henkilöiden itsensä ilmoittamat tiedot
 • Toisen henkilön tallentamat tiedot (yhdessä tehty toiminta)
 • Valtuutetun käyttäjän tallentamat tiedot (käyttäjä tallentaa henkilön puolesta)

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajaryhmät

Tutkimustuotoksia koskevia tietoja (kuten julkaisutietoja) siirretään päivittäin opetus- ja kulttuuriministeriön VIRTA-julkaisutietopalveluun osana ministeriön edellyttämää raportointia (yliopistolaki 558/2009 51 §). 

Tietoja siirretään päivittäin yliopiston tietovarastoon sisäistä raportointia ja tilastointia varten.

Julkaisujen kokotekstit ja niihin liittyvät kuvailutiedot siirretään päivittäin yliopiston Trepo-julkaisuarkistoon.

Tietoja luovutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriölle tutkimustietovarantoon (Laki tutkimustietovarannosta 1238/2021 3 ja 4 §; julkaisujen ja muiden tutkimustuotosten metatiedot ja tiivistelmät, tutkimusaineistojen metatiedot ja kuvailut, tutkimusinfrastruktuurien tiedot, tutkimustoimijoiden tiedot, tutkimushankkeiden ja tutkimusrahoituksen metatiedot ja tiivistelmät, tutkijoiden tiedot, tutkijoiden muiden tutkimusaktiviteettien tiedot ja meriittitiedot).

Henkilö voi niin halutessaan estää muiden kuin julkaisutietojensa luovutuksen ja näkyvyyden.

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella:
Kyllä, lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä: 

Järjestelmätoimittaja Elsevier B.V. vastaa järjestelmän teknisestä ylläpidosta.

9. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:
Kyllä, mihin:

Julkinen TUNICRIS-portaali on avoimesti luettavissa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Julkinen portaali tuottaa RSS-syötteenä julkaisu- ja henkilöluetteloita, joita voidaan jakaa mille tahansa verkkosivuille.  

Henkilön on mahdollista hakea järjestelmän kautta kansainvälistä ORCID-tutkijatunnistetta ja antaa luvan omien julkaisutietojensa automaattiseen siirtoon järjestelmästä ORCID-palveluun. Tällöin ORCID-palveluun siirtyy henkilön nimi, sähköpostiosoite, affiliaatio, muut tutkijatunnisteet (kuten Scopus author ID, ResearcherID), linkki järjestelmän julkisen portaalin profiilisivulle sekä kirjaston validoimat ja julkisesti näkyvät julkaisutiedot.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A manuaalinen aineisto

Järjestelmään ei liity manuaalista aineistoa.

B sähköisesti käsiteltävät tiedot

Järjestelmä on toimittajan Elsevier B.V. ylläpidossa, ja palvelimet sijaitsevat EU- tai ETA-alueella. Toimittaja huolehtii tehdyn sopimuksen mukaisesti järjestelmän suojauksesta. 

Järjestelmän tietojen ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Tampereen yliopiston kirjasto.

Henkilötietojen käsittelyoikeudet ovat järjestelmän pääkäyttäjillä sekä yksiköiden erikseen määräämillä valtuutetuilla käyttäjillä. Tiedonsiirroissa henkilötietoja käsittelevät yliopiston ja järjestelmätoimittajan tietotekniikka-asiantuntijat.

Tampereen yliopistolla on käytössä asianmukaiset ja ajantasoiset tekniset, organisatoriset ja hallinnolliset menettelyt järjestelmään tallennettujen henkilötietojen suojelemiseksi.

11. Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

12. Tieto automaattisen päätöksenteon tai profiloinnin olemassaolosta sekä tieto käsittelyn logiikasta ja merkityksestä rekisteröidylle

Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

 • Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
  • Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.
 • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.
 • Vastustamisoikeus
  • Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.

14. Tietosuojailmoituksen muuttaminen

Tampereen yliopisto kehittää jatkuvasti toimintaansa ja pidättää itselleen oikeuden päivittää tätä tietosuojailmoitusta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme, että tarkistat tämän ilmoituksen ajoittain. 
 
Merkittävissä muutoksissa, joissa tietosuojailmoituksemme muuttuu olennaisesti, voimme ilmoittaa asiasta myös muulla tavoin ennen muutoksen voimaantuloa. 

Tämä tietosuojailmoitus on viimeksi päivitetty 3.5.2022.