Hyppää pääsisältöön

Tietosuojailmoitus - Normaalikoulu

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Kun opiskelet perusopetuksessa tai lukiokoulutuksessa Tampereen yliopiston Normaalikoulussa, käsittelemme henkilötietojasi opetuksen ja opiskelun järjestämiseksi sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja seuraamiseksi, sekä opetusharjoittelun järjestämiseksi. 

Miksi me saamme käsitellä henkilötietojasi?

Tampereen yliopiston normaalikoululla oikeus käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjänä perustuu

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1. a) kohdan mukaisesti, kun rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelylle 
 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1. c) mukaisesti rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1. e) mukaisesti yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi
 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1. f) kohdan oikeutetun edun mukaisesti
 • Arkaluonteisia henkilötietoja käsitellessä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artikla 2. g) kohdan mukaisesti käsittely on tarpeen yleistä etua koskevasta syytä

Pääasialliset säädökset:

 • Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Lastensuojelulaki (417/2007)
 • Lukioasetus (810/1998)
 • Lukiolaki (629/1998)
 • Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)
 • Perusopetusasetus (852/1998)
 • Perusopetuslaki (628/1998)
 • Varhaiskasvatuslaki (36/1973)
 • Tampereen yliopiston hallintosääntö
 • Tiedekuntien pysyväismääräykset

Mitä tietoja sinusta keräämme?

Osana Normaalikoulun toimintaa käsittellään seuraavia henkilötietoja:

Oppilaiden ja opiskelijoiden tiedot:

 • yksilöinti- ja yhteystiedot, henkilötunnus, valokuva
 • kotikunta, äidinkieli, kansalaisuus, uskontokunta, koulunkäynnin historia, ainevalinnat ja suoritukset, arviointitiedot ja todistukset liitteineen, tuntimerkinnät (poissaolot, huomautukset, palautteet)
 • ylioppilastutkintoon ja kirjoituksiin liittyvät tiedot
 • muu opetuksen ja opetusharjoittelun toteuttamiseen liittyvä tieto
 • oppilaan tuen järjestämiseen liittyvä dokumentaatio: pedagoginen arvio, pedagoginen selvitys, oppimissuunnitelma, tuen vaihe, HOJKS
 • oppimisympäristöihin liittyvät tunnukset ja tallennetut työt
 • oppilaiden kuvaus- ja julkaisuluvat

Normaalikoulun oppilashuollon tehtävissä tallennetaan seuraavat tiedot:

 • Alaikäisen tai muutoin vajaavaltaisen oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot
 • yksilökohtaiseen oppilas- ja opiskelijahuoltoon liittyvät oppilas- ja opiskelija-huoltokertomukset - kurinpitotoimien kirjaukset, lääkehoitosuunnitelmat, KiVa Koulu –toimintaan liittyvän aineiston sisältämä henkilötieto
 • Muut yksilökohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä laaditut tai saadut yksittäistä opiskelijaa koskevat asiakirjat.

Miten keräämme tietojasi?

Keräämme oppilaita ja opiskelijoita koskevat henkilötiedot:

 • oppilaalta itseltään tai hänen huoltajaltaan tai lailliselta edustajalta
 • koulun ja oppilashuollon henkilöstöltä
 • Tampereen kaupungin perusopetuksen ja hallinnon viranomaisjärjestelmistä
 • viranomaispäätöksistä
 • oppilaan/opiskelijan aiemman koulun luovuttamana
 • yhteishaussa valittujen uusien lukio-opiskelijoiden tiedot opetushallituksen opintopolku koulutietojärjestelmästä
 • ylioppilastutkintolautakunnalta
 • väestötietojärjestelmästä
 • henkilötiedot voivat olla myös korkeakoulun käyttöösi tarjoamien it-palveluiden ja laitteiden käytöstä havainnoituja ja johdettuja tai käytössämme olevien hallinta- ja valvontapalveluiden keräämiä (esim. kameravalvonta).

Keräämme oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajien ja laillisten edustajien tiedot heiltä itseltään tai Tampereen kaupungin perusopetuksen viranomaisjärjestelmistä.

Miten käsittelemme tietojasi?

Tietojasi käsitellään järjestelmissä niihin tarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty. Oppilaiden henkilötietoja käsittelevät ne Normaalikoulun työntekijät, joilla on oikeus opiskelijoiden henkilötietojen käsittelyyn. Käyttö- ja lukuoikeudet tietojärjestelmiin määritetään ja myönnetään aina työtehtävän edellyttämässä laajuudessa vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat kyseisen tietojärjestelmän sisältämän henkilörekisterin tietoja heille annetun tehtävän hoitamiseksi.

Erityistarpeisiin liittyviä henkilökohtaisesti saatuja tietoja käytämme ainoastaan kyseiseen tarkoitukseen ja noudatamme niiden käsittelyssä erityistä huolellisuutta (esim. esteettömyys).

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Opiskeluhuoltorekisteriin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja saa luovuttaa ainoastaan:  

 1. tiedon luovuttamiseen oikeuttava lain säännös
 2. asianomaisen henkilön yksilöity suostumus tai laillisen huoltajan tai edustajan suostumus silloin kun oppilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti seuraaville tahoille:

 • Tampereen kaupungin perusopetus/hallinto: luokkakohtaiset oppilas- ja opiskelijaluettelot (nimi, henkilötunnus ja osoitetiedot)
 • Opetushallitus: yhteisvalintaan opintopolku -järjestelmään, lakisääteiset tilastotiedot pyydettäessä, KOSKI-palvelu
 • Tilastokeskus - lakisääteiset tilastotiedot pyydettäessä
 • Oppilaan/opiskelijan vaihtaessa koulua luovutetaan uudelle koululle seuraavat tiedot: oppilaskortti (paperituloste), opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot. Oppilashuollon rekisterin tiedot ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä. Salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa toiselle viranomaiselle tai oppilaan uuteen kouluun vain huoltajien suostumuksella.
 • Ylioppilaslautakunta: ylioppilastutkinnon ilmoittautumistiedot
 • Yliopiston laskutusjärjestelmä: ylioppilaskirjoitusten laskutustiedot
 • Koulupsykologi ja -kuraattori: pyydettäessä yksilöinti- ja yhteystiedot. Oppilashuollon rekisterin tiedot ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä. Salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa toiselle viranomaiselle tai oppilaan uuteen kouluun vain huoltajien suostumuksella.
 • Tampereen seudun kansanterveystyön kuntayhtymä: koulun terveydenhoitajien tarvitsemat oppilaiden ja opiskelijoiden yksilöinti sekä koulu- ja luokkatietojen siirto lukuvuosittain kouluterveydenhuoltoon
 • Akateeminen kustannusliike Oy:lle Spes Patriae - uusien ylioppilaiden yhteystiedot ylioppilaskuvastoa varten Julkiset yksilöinti- ja yhteystiedot voidaan luovuttaa ylioppilasmartikkelia tai koulun juhlakirjaa (jossa liitteenä martikkeli) varten, jollei rekisteröidyn tietojen luovuttamista ole kielletty
 • Opetusta ja oppimista tukevien ohjelmistojärjestelmien ylläpitäjät - tarvittavat yksilöintitiedot opettajien, oppilaiden ja opiskelijoiden käyttäjätunnuksen hankkimista varten Tampereen kaupungin liikennelaitos - koulumatkalippuun oikeuttavien oppilaiden nimi-, osoite-, syntymä- kuukausi- ja syntymävuositiedot
 • Henkilötiedot luovutetaan poliisille, Kansaneläkelaitokselle ja muille viranomaisille pyydettäessä.
 • Lisäksi Normaalikoulu voi luovuttaa oppilaiden ja opiskelijoiden henkilötietoja tieteellistä tutkimusta tai tilastointitarkoitusta varten. Tilastointi- tai tutkimustarkoituksiin käytettävät tiedot tehdään pääsääntöisesti tunnisteettomiksi, niin ettei yksittäinen opiskelija ole niistä tunnistettavissa. Tietoja säilytetään asianmukaiset tietoturvavaatimukset huomioiden.

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tampereen korkeakouluyhteisö noudattaa erityistä huolellisuutta henkilötietojen siirrossa EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle maihin, jotka eivät tarjoa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista tietosuojaa. Henkilötiedon siirretään EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle vain tarvittaessa ja siirrot tehdään tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Järjestelmiin tallennettujen henkilötietojen sekä manuaalisen aineiston säilytysajat perustuvat lakiin ja Tampereen korkeakouluyhteisön tiedonohjaussuunnitelmaan.

Oikeutesi rekisteröitynä

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15)

Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja sinusta käsitellään ja mitä tietoja sinusta on tallennettu. Useassa korkeakoulun järjestelmässä voit kirjautuneena tarkastella sinusta tallennettuja tietoja itse.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötietosi poistetaan.

Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17)

Tietojen käsittelyn perusteesta riippuen sinulla voi olla oikeus saada henkilötietosi poistettua korkeakoulun rekisteristä. Tällaista oikeutta ei ole esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa henkilötietojesi käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai korkeakoululle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

Sinulla voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes tietosi tai sen käsittelyn peruste on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)

Sinulla on oikeus saada korkeakoululle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle korkeakoulun sitä estämättä. Tämä oikeus koskee tilanteita, joissa tietojen käsittely on automaattista ja perustuu suostumukseen tai sopimukseen.

Oikeus ei koske esimerkiksi sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi. Näin ollen pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta korkeakoulun henkilörekistereihin liittyen.

Vastustamisoikeus (artikla 21)

Henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseesi perustuen sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloin, kun käsittelyn peruste on yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen, julkisen vallan käyttäminen tai korkeakoulun oikeutettu etu. Tässä tapauksessa tietojasi voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77)

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi sinulla on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti:
tietosuoja [at] om.fi (tietosuoja[at]om[dot]fi)
Puhelinvaihde: 02956 66700

Miten voin ottaa yhteyttä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä?

Rekisterinpitäjänä toimii Tampereen korkeakoulusäätiö sr (y-tunnus 2844561-8), käyntiosoite Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto (Tampereen yliopisto) tai Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus 1015428-1), käyntiosoite Kuntokatu 3, 33520 Tampere (TAMK).

Ota yhteys Normaalikouluun osoitteella tampereen.normaalikoulu [at] tuni.fi (tampereen[dot]normaalikoulu[at]tuni[dot]fi)

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt toimitetaan Tampereen korkeakouluyhteisön tietosuojavastaavalle (sähköpostitse osoitteeseen dpo [at] tuni.fi, postitse osoitteella Tietosuojavastaava, Tampereen yliopisto, 33014 Tampereen yliopisto).

Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty 22.10.2021.