Hyppää pääsisältöön

NaisTech

Tampereen ammattikorkeakoulu
1.9.2019–31.8.2022

Hankkeen tavoitteena on lisätä aliedustettujen tyttöjen ja naisten työllistymismahdollisuuksia teknisille aloille. Hankkeessa pyritään vaikuttamaan kaikkien sukupuolten käsityksiin tekniikan aloista: tekniikan alat sopivat myös naisille, naisten näkökulmaa tarvitaan teknistyvässä maailmassa eikä tekniikan aloilla tarvitse olla matemaattisesti huippulahjakas. Vahvistamalla realistista kuvaa teollisuuden ja teknisten palvelualojen työpaikkojen olosuhteista erityisesti naisten keskuudessa helpotetaan kasvavaa tekniikan alan työvoimapulaa. Lisäksi tuodaan esiin sähkön, automaation ja talotekniikan merkitys ilmastonmuutoksessa ja elinympäristössä. Naisia rohkaistaan myös yritystoimintaan.

Sosiaalinen media muokkaa tänä päivänä nuorten asenteita. Hankkeessa tavoitteena on myönteisten asenteiden syntyminen, reaalitietouden lisääminen ja verkostoituminen tekniikan alan yritysten ja koulutusorganisaatioiden kesken hyödyntäen myös sosiaalisen median välineitä.

Peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten opinto-ohjaajat ovat tärkeässä roolissa uravalintoihin ja asenteisiin vaikuttamisessa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opinto-ohjaajien tietoisuutta ja taitoa ohjata opiskelijoita niin, että sukupuolten tasa-arvo opinto- ja uravalinnoissa vahvistuu.

Hankkeessa kehitettävä ohjausmalli antaa materiaaleja ja työkaluja opinto-ohjaajien ja myös muiden uraohjaustoimijoiden käyttöön. Mallilla voidaan rohkaista tyttöjä valitsemaan teknisiä aloja ja/tai sinne suuntaavia opintoja. TAMKissa opinto-ohjaajiksi opiskelevat pääsevät tutustumaan malliin jo opintojensa aikana.

Hankkeessa korostetaan myös sähkön, automaation ja talotekniikan merkitystä kestävän kehityksen edistäjänä, ilmastonmuutoksen torjunnassa, päästöttömissä energiaratkaisuissa ja elinympäristössä.


Tavoite ja tehtävät

NaisTech-hankkeen tavoitteena on erityisesti tyttöjen ja naisten koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita tukevien uusien toimintatapojen kehittäminen. Rohkaistaan ja tuetaan tyttöjä ja naisia hakeutumaan ennakkoluulottomasti tekniikan opintoihin ja vaikutetaan valintoihin koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa. Lisätään työllistymismahdollisuuksia aloille, joissa on pulaa työvoimasta ja jotka soveltuvat kaikille sukupuolille. Kannustetaan naisia näkemään elämän eri vaiheisiin sopivia monipuolisia uramahdollisuuksia työntekijöinä ja yrittäjinä.

Hankkeessa kootaan yhteistyöoppilaitosten opiskelijoista sekä työttömistä ja alaa vaihtavista naisista hankkeen kummiryhmä. Kummiryhmälle järjestetään kerholuonteista toimintaa, tsemppipajoja, koulutustilaisuuksia, webinaareja ja tutustumiskäyntejä tekniikan alan yrityksiin. Näin lisätään tietoutta työelämän vaatimuksista ja tarpeista. Kummiryhmää seurataan, tuetaan sekä selvitetään uravalintojen syitä ja eri aloille motivoivia tekijöitä. Kummiryhmätoiminta on pilotti, jonka kautta syntyviä käytäntöjä ja materiaaleja levitetään oppilaitoksiin, työelämään ja TE-palveluihin.

Hankkeessa tuotetaan NaisTech-koulutusaineisto, joka herättelee naisten kiinnostusta tekniikan aloja kohtaan luomalla ajanmukaista kuvaa tämän päivän tekniikan alojen vaatimuksista, monipuolisista töistä ja työolosuhteista. Koulutusten ja erilaisten tapahtumien tavoitteena on kannustaa naisia hakeutumaan perinteisesti miesvaltaisille aloille, erityisesti kone-, automaatio-, talo- ja sähkötekniikkaan. Tuotetaan geneerinen ohjausmalli. Lisäksi mallissa kuvataan, miten hankkeen jälkeen hankkeen tulokset ja toiminta vakiinnutetaan käytäntöön ja sovitaan yhteistyöstä. Ohjausmalli jää hankkeen jälkeen oppilaitosten ja opinto-ohjaajien hyödynnettäväksi. Oppilaitosten opinto-ohjaajille rakennetaan eMentori-verkosto, jossa tekniikan alan yrittäjät ja teknisten alojen opettajat tukevat opinto-ohjaajia ohjaamaan opiskelijoita monipuolisesti niin että sukupuolen mukainen eriytyminen uravalinnoissa vähenee. Opinto-ohjaajien, tekniikan alan yritysten edustajien ja opettajien välinen eMentori-verkosto jää elämään myös hankkeen jälkeen. Hanke helpottaa myös kasvavaa tekniikan alan työvoimapulaa.

Kansallisena rahoittajana toimii Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Elina Harju
elina.harju [at] tuni.fi