Hyppää pääsisältöön

Naiset tasa-arvoisesti uralle - NAU!

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.3.2020–31.12.2022

NAU! -hankkeen päätavoitteena on edistää ja tukea naisten määrällisesti ja laadullisesti tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä. Päähuomio on vertikaalisen tasa-arvon kehittämisessä. Hankkeessa keskitytään erityisesti tekniikan alaan, lisäksi mukaan otetaan liiketalous sekä turva- ja riskienhallinta-ala.

Tavoitteeseen pyritään neljän toimenpidekokonaisuuden kautta:
1) tuotetaan ja levitetään tutkittua tietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta
2) kehitetään sukupuolitietoista uraohjausta ja naisopiskelijoita hyödyttäviä opintojen aikaisia
työelämäyhteistyön muotoja sekä korkeakoulujen tasa-arvotyötä
3) tuetaan korkeakoulutettujen naisten urapolkuja ja yrittäjyyttä yhdessä työelämän edustajien kanssa sekä
4) lisätään korkeakoulujen ja yritysten työntekijöiden ymmärrystä yhdenvertaisuuteen liittyvistä rakenteista ja tiedostamattomista vääristymistä (unconscious bias).

Tavoite ja tehtävät

Suomalaiset työmarkkinat ovat EU:n eriytyneimpien joukossa. Naisten ja miesten ammattien segregaatio ilmenee horisontaalisesti naisten suuntautumisena opetus- ja hoiva-alalle, miesten tekniikkaan ja logistiikkaan. Eri alojen sisällä sukupuolen mukainen epätasa-arvo näkyy vertikaalisesti naisten ja miesten sijoittumisena erilaisiin työtehtäviin, palkkaepätasa-arvona sekä eriytyvänä urakehityksenä. Sukupuolten tasa-arvo edellyttää segregaatioon liittyvien ilmiöiden tunnistamista ja tunnustamista sekä asenteiden avaamista.

NAU! -hankkeella luodaan korkeakoulutukseen ja työelämään pysyvää kulttuuria, joka mahdollistaa rakenteellisesta epätasa-arvosta keskustelemisen ja siihen liittyvien ongelmien korjaamisen.

Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK, ja sitä toteuttavat kolme yliopistoa (Aalto, LUT ja Tampere), viisi ammattikorkeakoulua (TAMK, Haaga-Helia,JAMK, OAMK ja Laurea) sekä ammattiliitto Tekniikan akateemiset TEK.

Kehittämistoimenpiteiden tuloksena hankkeessa syntyy 1) ajankohtaista tietoa erityisesti tekniikan alan sukupuolittumisen syistä ja seurauksista 2) erityisesti vertikaalista segregaatiota vähentäviä ohjauskäytäntöjä, ura- ja työelämäpalveluja sekä välineitä ja suosituksia korkeakoulujen tasa-arvotyöhön 3) naisopiskelijoiden ja työnantajien toimivia ja pysyviä yhteistyömuotoja 4) toimintatapoja, jotka lisäävät organisaatioiden ymmärrystä tahattomasta syrjinnästä ja auttavat kehittämään systemaattisesti työyhteisöjen moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Aikavälillä 1.3..2020 - 31.8. 2022 toteutettavan hankkeen kohderyhmiä ovat kohdealojen naispuoliset korkeakouluopiskelijat ja  korkeakouluista valmistuneet, korkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstö, sekä hankkeeseen osallistuvat työnantajat ja niiden henkilöstö.

Tutustu hankkeessa tuotettavaan sivustoon: https://tasaarvoisestiuralle.fi/

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Partnerit

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy (Jamk), Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (Oamk), Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Tekniikan akateemiset ry, Aalto korkeakoulusäätiö sr (Aalto-yliopisto), Tampereen korkeakoulusäätiö sr (Tampereen yliopisto)

Yhteyshenkilöt

Tuula Isosuo
tuula.isosuo [at] tuni.fi

Outi Rantanen
outi.rantanen [at] tuni.fi