Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Yksilöllisten opiskelujärjestelyjen saaminen

Huom! Erityisjärjestelyt-termi on korvattu termillä yksilölliset opiskelujärjestelyt 1.8.2022 alkaen. Ennen 1.8.2022 laaditut erityisjärjestelyehdotukset ovat voimassa sellaisenaan ehdotuksessa mainitun voimassaoloajan mukaisesti termimuutoksesta huolimatta.

Sivun sisältö:

 • Kuka voi saada yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä?
 • Millaisia yksilölliset opiskelujärjestelyt voivat olla?
 • Kuinka saan ehdotuksen yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi?
 • Yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä sopiminen opettajan kanssa
 • Palautekysely yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä saaneille opiskelijoille
 • TTY:n ja TaY:n aikana kirjoitetut erityisjärjestelyehdotukset

Kuka voi saada yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä?

Yksilöllisiä opiskelujärjestelyitä voit saada kun

 • olet neuromoninainen opiskelija (ADHD/ADD/autismikirjo)
 • sinulla on todettu oppimisvaikeus,
 • sinulla on todettu sairaus,
 • sinulla on todettu mielenterveyden haaste,
 • sinulla on todettu vamma tai muu opintoihin vaikuttava terveydellinen tilanne.

Sinulla tulee olla tilanteestasi asiantuntijan lausunto. Se voi olla esimerkiksi lääkärin, psykologin, erityisopettajan, terapeutin tai muun terveydenhuollon henkilön lausunto, myös OmaKannasta näytetty merkintä tai lausunto on kelvollinen. Lausunnon ei tarvitse olla nimenomaan yksilöllisiä järjestelyitä varten kirjoitettu.

Yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä voivat saada kaikki yliopiston opiskelijaryhmät (esim. tutkinto-opiskelijat, avoimen yliopiston opiskelijat, vaihto-opiskelijat, ristiinopiskelijat, JOO-opiskelijat).

Joustoja ja yksilöllisiä järjestelyitä voi olla mahdollista saada myös esimerkiksi hetkellisen haastavan elämäntilanteen, lyhytaikaisen sairastumisen tms. vuoksi sopimalla siitä suoraan opettajan kanssa. Tällöin erillistä ehdotusta yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi ei kirjoiteta,vaan voit ottaa suoraan yhteyttä opettajaan.

Millaisia yksilölliset opiskelujärjestelyt voivat olla?

Yksilölliset opiskelujärjestelyt ovat nimensä mukaisesti yksilöllisiä ja ne riippuvat opiskelijan tarpeista.

Järjestelyt myös toteutetaan opintojakson ja tutkinnon osaamistavoitteisiin perustuen. Järjestelyt voivat siis toteutua eri tavoin eri opintojaksoilla. Yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä voivat olla esimerkiksi:

 • lisäaika tenteissä
 • rauhallinen tai oma tenttitila
 • lisäaika tehtävänpalautuksissa tai jousto deadlineissa
 • suurempien kokonaisuuksien palauttaminen osissa
 • vaihtoehtoiset suoritustavat (esimerkiksi tentin sijasta muu kirjallinen työ tai kirjallisen työn sijasta suullinen suoritusmuoto)
 • esiintymis- ja ryhmätyötilanteita tukevat keinot
 • kirjaston kurssikirjojen pidennetty laina-aika

Yksilöllisillä opiskelujärjestelyillä ei voi muuttaa tutkinnolle tai opintojaksolle asetettuja osaamistavoitteita, vaan niillä pyritään tukemaan tavoitteiden saavuttamista.

Tutkinnon rakenteesta poikkeaminen tai opintojakson osaamistavoitteiden mukauttaminen on mahdollista vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa tiedekunnan päätöksellä.

Kuinka saan ehdotuksen yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi?

Jos tarvitset yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä tai haluaisit keskustella niiden mahdollisuudesta, varaa keskusteluaika:

Huomioithan, että vapaat ajat näkyvät vain kolmen viikon päähän. Jos vapaita aikoja ei ole heti näkyvissä, katso seuraavana päivänä uudelleen.

Ota keskusteluun mukaasi asiantuntijan lausunto tilanteestasi. Jos keskustelu tapahtuu etänä, voit näyttää asiantuntijalausunnon ohjaajalle ruudun välityksellä. Älä lähetä lausuntoa sähköpostilla.

Keskustelussa jutellaan tilanteestasi, tarpeistasi ja mahdollisista yksilöllisistä järjestelyistä. Keskustelu on luottamuksellinen.

Keskustelun pohjalta sinulle voidaan laatia kirjallinen ehdotus yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi, jolle kirjataan ehdotuksia sinulle sopivista järjestelyistä.

Ehdotukseen kirjataan myös sen voimassaoloaika (voimassa toistaiseksi/määräajaksi). Ehdotus on salassa pidettävä.

Ehdotus yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi allekirjoitetaan käyttämällä sähköistä allekirjoitusta (TUNI Sign - vaatii kirjautumisen intraan). Saat ehdotuksen itsellesi heti, kun olet allekirjoittanut sen.

Ehdotukset arkistoidaan sähköiseen arkistoon ja ne hävitetään viimeistään 10 vuoden kuluttua ehdotuksen kirjoittamisesta. Ehdotukset ja opiskelijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 21.5.1999/621 24§). Yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä ei tule merkintää opiskelijarekisteriin tai tutkintotodistukseen.

Keskusteluja käyvät asiantuntijat

Elisa Sinikallio, koulutusasiantuntija, saavutettavuusyhteyshenkilö
Etätapaamiset (Microsoft Teams)
Lähitapaamiset Hervannan kampuksella
Huone PA210, Päärakennus, Hervannan kampus

Sanna-Mari Mertaniemi, koordinaattori
Etätapaamiset (Microsoft Teams)
Lähitapaamiset keskustakampuksella
Huone A112, Päätalo, keskustakampus

Sini-Maria Siren, asiantuntija
Etätapaamiset (Microsoft Teams)
Lähitapaamiset keskustakampuksella
Huone A120, Päätalo, keskustakampus

Yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä sopiminen opettajan kanssa

Keskustelun jälkeen saat ehdotuksen itsellesi. Tietoa ehdotuksestasi tai järjestelytarpeistasi ei mene automaattisesti opetus- tai ohjaushenkilökunnalle.

Kun tarvitset järjestelyitä jollakin opintojaksolla, ota yhteyttä vastuuopettajaan ja näytä opettajalle ehdotustasi. Kunkin opintojakson opettaja tekee ratkaisun siitä, mitä järjestelyitä voidaan toteuttaa.

Järjestelyt toteutetaan aina opintojakson osaamistavoitteisiin perustuen. Opettaja pyrkii turvaamaan opiskelijoiden välisen yhdenvertaisuuden toteutumisen siinä määrin, kuin se kohtuullisin toimin on mahdollista.

Näytä ehdotus opettajalle ennen opintojakson alkamista tai mahdollisimman aikaisessa vaiheessa opintojaksoa. Näin opettaja voi huomioida tarpeesi ja pyrkiä toteuttamaan yksilölliset opiskelujärjestelysi. Opettajalle ei näytetä lääkärin tai muun asiantuntijan lausuntoa, vain ehdotus yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi -dokumentti.

Jos olet tyytymätön opettajan tekemään ratkaisuun ehdotettujen järjestelyiden toteuttamisesta, voit ottaa yhteyttä tiedekuntasi opintopäällikköön (Ohjaustahot ja yhteystiedot: tiedekuntakohtaiset palvelut). Voit myös aina kysyä neuvoa ehdotuksen laatineelta asiantuntijalta.

Yksilölliset järjestelyt tenteissä

Käytännöt järjestelyiden saamisesta tentteihin vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä yleinen paperitentti, Exam-tentti vai muu tentti. Järjestelyistä on aina sovittava hyvissä ajoin ennen tenttiä.

Tarkemmat ohjeet löydät Yksilölliset järjestelyt tenteissä -sivulta.

Jos opetus on etänä

Jos opetus tapahtuu etänä, suosittelemme, että sovit yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä opettajan kanssa kahdenkeskisessä Teams-keskustelussa. Tällöin voit näyttää ehdotustasi opettajalle ruudun välityksellä. Voit myös lähettää ehdotuksesi opettajalle salatun sähköpostin avulla. Huomioi, että tällöin opettajalle muodostuu kopio ehdotuksesta. Opettajia on ohjeistettu poistamaan heille lähetetyt ehdotukset.

Palautekysely yksilöllisiä opiskelujärjestelyitä saaneille opiskelijoille

Kerro kokemuksiasi ehdotuksen käyttämisestä ja siitä, miten hyvin yksilölliset opiskelujärjestelyt ovat toteutuneet. Voit antaa myös yleistä palautetta käytännöstä.

Vastaa jatkuvasti auki olevaan palautekyselyyn: Palautekysely yksilöllisiä opiskelujärjestelyitä (erityisjärjestelyitä) saaneille opiskelijoille (O365 Forms).

TTY:n ja TaY:n aikana kirjoitetut erityisjärjestelyehdotukset

TTY:n ja TaY:n ennen 1.1.2019 laaditut erityisjärjestelyehdotukset ovat sellaisenaan voimassa myös nykyisessä yliopistossa.

Julkaistu: 29.1.2019
Päivitetty: 2.11.2023