Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Opintojen rakenne

Tampereen yliopistossa suoritettavien alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen rakennetta ja sisältöä koskevat periaatteet on kuvattu konsistorin 28.5.2018 päätöksessä (intra). Tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa noudatetaan lisäksi konsistorin hyväksymiä tarkempia ohjeita.

Jatkotutkintojen rakennetta ja sisältöjä koskevat periaatteet 1.8.2020 alkaen on kuvattu konsistorin 11.6.2019 päätöksessä: 

Englanninkielisten perustutkintojen rakennetta ja sisältöä koskevat periaatteet on kuvattu konsistorin 14.4.2020 päätöksessä (intra).

Tutkinnon laajuus

Yliopistossa opintojen mitoitukseen käytetään opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työtä. Opintojaksot pisteitetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Suorittaakseen tutkinnon tavoiteajassa yhden lukuvuoden aikana tulisi suorittaa keskimäärin 60 opintopistettä, jolloin vuosittaisen työn määrä olisi 1600 tuntia eli noin yhdeksän kuukautta täysipäiväistä työskentelyä.

Alemman korkeakoulututkinnon laajuus on vähintään 180 opintopistettä ja ylemmän vähintään 120 opintopistettä. Psykologian maisterin tutkinnon laajuus poikkeaa muista ylemmistä korkeakoulututkinnoista ja on vähintään 150 opintopistettä. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on vähintään 360 opintopistettä, eikä siihen kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Tohtorin tutkinnon laajuutta ei ole säädetty lainsäädännössä, mutta sen laskennallinen suoritusaika on neljä vuotta.

Tutkintoon kuuluvat opinnot

Alempi korkeakoulututkinto suoritetaan kandidaattiohjelmassa ja ylempi korkeakoulututkinto maisteri- tai DI-ohjelmassa. Lääketieteen lisensiaatin tutkinto suoritetaan lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelmassa. Tutkintoihin kuuluvat opinnot kuvataan opetussuunnitelmissa.

Kandidaattiohjelmiin kuuluvat opinnot

Kandidaattiohjelmiin sisältyy yleensä eri tieteenalojen, oppiaineiden tai opintosuuntien laaja-alaista osaamista. Usein kandidaattiohjelmissa on erilaisia vaihtoehtoisia opintopolkuja, joiden kautta voi edetä erilaisiin maisteri- tai DI-ohjelmiin ja niihin mahdollisesti kuuluviin opintosuuntiin.

Kandidaattiohjelmien opintoihin kuuluu

 • tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot, joihin kuuluu johdanto-opinnot, kieli- ja viestintäopinnot, tietotekniikan opinnot sekä muita mahdollisia tutkinto-ohjelman yhteisiä opintoja,
 • tutkinto-ohjelman perusopinnot, joita on vähintään 25 opintopistettä,
 • tutkinto-ohjelman aineopinnot, jotka yhdessä perusopintojen kanssa ovat vähintään 60 opintopisteen laajuiset ja joihin sisältyy myös kypsyysnäyte ja opinnäyte, sekä
 • vapaasti valittavat opinnot, joihin kuuluu vähintään yksi opiskelijan valitsema opintokokonaisuus jostain toisesta tutkinto-ohjelmasta tai opintosuunnasta tai jokin erillinen opintokokonaisuus sekä muita opintoja niin, että tutkinnon vähimmäislaajuus täyttyy.

Aineopintoihin voi sisältyä opintojaksoja, jotka ovat edellytyksenä tiettyyn ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan tutkinto-ohjelmaan tai sen opintosuuntaan.

Opetussuunnitelmassa voi olla tarkentavia ohjeita vapaasti valittavista opintokokonaisuuksista. Vapaasti valittavia opintoja ohjaavat myös tiettyjen ammattipätevyyksien vaatimukset. Kaikkien tutkinto-ohjelmien opintoihin kuuluu vapaasti valittavia opintoja. Lue lisää vapaasti valittavista opinnoista.

Kandidaattiohjelmissa on tietty määrä sellaisia opintoja, jotka kaikki tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat. Tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa yhteiset matemaattis-luonnontieteelliset opinnot ovat vähintään 50 opintopisteen laajuiset. Muiden alojen tutkinto-ohjelmien opinnoissa yhteistä ainesta on vähintään 25 opintopistettä perus- ja/tai aineopinnoissa tai tutkinto-ohjelman yhteisiin opintoihin kuuluvissa tieteen tekemisen valmiuksissa.

DI- ja maisteriohjelmiin kuuluvat opinnot

Ylempään korkeakoulututkintoon johtavat tutkinto-ohjelmat voivat perustua yhden tai useamman kandidaattiohjelman tai kandidaattiohjelman opintosuunnan osaamiselle. Tutkinto-ohjelmassa voi olla opintosuuntia.

DI- ja maisteriohjelmien opintoihin kuuluu

 • mahdolliset tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot,
 • tutkinto-ohjelman tai opintosuunnan syventävät opinnot, joiden laajuus on vähintään 60 opintopistettä ja joihin sisältyy myös opinnäyte, sitä tukevat opinnot sekä kypsyysnäyte, sekä
 • vapaasti valittavat opinnot, joihin voi sisältyä opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja.

Opetussuunnitelmissa voidaan antaa tarkempia määräyksiä vapaasti valittavista opinnoista.

Opintoihin voi kuulua pakollista tai vapaaehtoista työharjoittelua.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelmaan kuuluvat opinnot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman opintoihin kuuluu

 • opiskeluvuoden mukaiset opinnot,
 • kieli- ja viestintäopinnot,
 • vapaaehtoiset opinnot,
 • vapaasti valittavat opinnot, joiden laajuus on vähintään 15 opintopistettä,
 • työharjoittelu, sekä
 • tutkinto-ohjelman syventävät opinnot, joihin sisältyy myös opinnäyte ja kypsyysnäyte.

Tohtoriohjelmaan kuuluvat opinnot

Tohtoriohjelman opintoihin kuuluu väitöskirja ja muita opintoja, joita voivat olla esimerkiksi yleiset tutkijan työtä ja asiantuntijuuden kehittmistä tukevat opinnot sekä tutkimusalan ja tieteenalan opinnot.

Opintosuunta

Tutkinto-ohjelmassa voi olla opintosuuntia. Opintosuunta on tutkinto-ohjelman sisällä valittava erikoistumisalue, jonka opinnoissa keskitytään tietyn aihepiirin kysymyksiin ja kehitetään sisällöllistä, temaattista tai muuta asiantuntijuutta. Opintosuunnan voi valita joko kandidaattiohjelman aikana tai se voi olla määritelty jo opiskelijavalinnan yhteydessä. Muiden opintosuuntien opintoja voi suorittaa opetussuunnitelmissa kuvatulla tavalla.

Jatkaminen kandidaattiopinnoista ylemmän korkeakoulututkinnon opintoihin

Opetussuunnitelmassa kuvataan, mihin ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan tutkinto-ohjelmaan tai -ohjelmiin sekä niiden mahdollisiin opintosuuntiin mistäkin kandidaattiohjelmasta on mahdollista jatkaa. Mikäli kandidaatin tutkinnon jälkeen on mahdollista valita useamman ylempään korkeakoulututkintoon johtavan tutkinto-ohjelman tai opintosuunnan välillä, opiskelija ilmoittaa kandidaattiohjelman aikana, mikä vaihtoehdoista on hänen ensisijainen toiveensa. Jos pääsyä tiettyyn DI-ohjelmaan, maisteriohjelmaan tai opintosuuntaan rajattu, tiedekunta määrittelee kriteerit, joiden perusteella opiskelijat valikoidaan tiettyyn ohjelmaan tai opintosuuntaan. Lue lisää maisteriopintosuunnan täsmentämisestä.

Kieli- ja viestintäopinnot

Tekniikan alan kandidaattiohjelmissa kieli- ja viestintäopintojen laajuus on 5 opintopistettä, DI-tutkinnossa 5–10 opintopistettä (joista 5 op vieraan kielen opintoja voidaan sijoittaa kandidaattiohjelman opintoihin). Muiden alojen kandidaattiohjelmissa kieli- ja viestintäopintojen laajuus on 15 opintopistettä, minkä lisäksi kieli- ja viestintäopintoja voidaan sijoittaa myös maisteriohjelman opintoihin. Lue lisää kieli- ja viestintäopinnoista.

Kansainvälistyminen

Kaikissa alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavissa tutkinto-ohjelmissa voi suorittaa kansainvälistymiskokonaisuuden, jonka voi sisällyttää joko alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon tai molempiin. Lue lisää kansainvälistymiskokonaisuudesta.

Työharjoittelu

Tutkinto-ohjelmien opintoihin voi kuulua pakollista tai vapaaehtoista työharjoittelua. Lue lisää työharjoittelusta osana opintoja.


Lisätietoja: koulutuksen.kehittaminen.tau [at] tuni.fi

Julkaistu: 25.2.2019
Päivitetty: 3.5.2024