Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Opiskelun etiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö

  

TAMKin menettelytapaohjeet vilppitapauksissa

 

1. Vilppiohjeistuksen taustaa

TAMK soveltaa opetusministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä (Tutkimuseettisen neuvoston ohje). Lisäksi vilppitapauksissa noudatetaan tutkintosäännön 32§ sekä järjestyssäännön 10. lukua.

Opiskelijan sääntöjen rikkomuksista on erikseen määritelty seuraamukset, jotka noudattavat ammattikorkeakoululakia. Seuraamuksen laajuus riippuu rikkomuksen vakavuudesta ja toistuvuudesta.

 

2. Yleisiä ohjeita

2.1. Opinnäytetyötä koskevat vilppitapaukset käsitellään aina tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti. Asian käsittelee osaamispäällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön esityksestä koulutuksesta vastaava vararehtori.

2.2. Tentissä ja kirjallisten töiden yhteydessä tehdyt vilpit

Tenttivilpillä tarkoitetaan kirjallisessa tai suullisessa kokeessa tai vastaavassa tilanteessa tehtyä lunttausta. Tätä sovelletaan myös etätentteihin. Vilppi voi ilmetä esimerkiksi

 • yrityksenä lukea toisen tenttisuoritusta
 • papereiden tai viestien vaihtamisena
 • kännykän käyttönä
 • laskimen muistin kiellettynä käyttönä
 • oman materiaalin luvattomana käyttönä
 • luvattomina merkintöinä omissa materiaaleissa
 • toisen henkilön avustaminen vilpissä
 • itsensä plagiointi (samojen tuotosten tai esitysten tai niiden osien käyttö näennäisesti uutena suorituksena)
 • luvattomana keskusteluna.

Kirjallisten töiden (raportit, selonteot, harjoitustyöt, seminaariesitelmät, projektityöt jne.) tekemisessä piittaamattomuus tai vilpillisyys voivat ilmetä esimerkiksi

 • puutteellisina viittauksina
 • samojen tulosten esittämisinä uusina 
 • luvattomina lainauksina (plagiointina) tai itsensä plagiointi (samojen tuotosten tai esitysten tai niiden osien käyttö näennäisesti uutena suorituksena)
 • internetistä suoraan kopioimisina
 • yksilötyön tekemisinä yhteistyössä
 • toisen henkilön tekstin esittämisinä omanaan.

Opintojakson toteutussuunnitelmassa opettaja kertoo myös kirjallisten töiden hyväksymisvaatimukset. Lisäksi opiskelijalle annetaan kirjallinen ohje kirjallisten töiden tekemisestä.

Tenttitilaisuudessa opettaja tai uusintatentin valvoja keskeyttää opiskelijan kokeen varmistuttuaan lunttausepäilystä ja ottaa materiaalin haltuunsa. Jälkikäteen ilmenevässä lunttausepäilyssä ja kirjallisten töiden arvioinnissa opettaja ottaa vilppiä epäillessään mahdollisimman pikaisesti yhteyden opiskelijaan tai opiskelijoihin asian käsittelemiseksi.

2.3. Harjoittelu

Opintoihin liittyvää harjoittelua koskevat samat kriteerit kuin muitakin vilppitapauksia. Näitä voivat olla esimerkiksi

 • tietojen vääristelyä eli tarkoituksenmukaista muokkaamista (esim. työvuorolistojen osalta)
 • toisen henkilön materiaalin käyttö omanaan esim. raporteissa.

 

3. Vilppitapausten käsittely

a)    Havaittu tai epäilty vilppi

Opiskelija(t) ja opettaja keskustelevat asiasta ja keskustelun perusteella

 • opiskelijan todetaan syyllistyneen epäiltyyn vilppiin. Todettu vilppi aiheuttaa joko vilpillisen osasuorituksen hylkäämisen ja näin arvosanan alenemisen tai vilpillisen osasuorituksen osuuden hylkäyksen ja uusimisen. Jos vilpillisesti suoritettuja osasuorituksia on useampia, hylätään ja uusitaan ne kaikki. Opettaja ja opiskelija sopivat uusimisen tavasta. Uusimiset ovat mahdollisia normaalien uusimiskäytänteiden ja aikataulujen mukaisesti. Vilppi ei edellytä ylimääräisten suoritusmahdollisuuksien järjestämistä.

Opettaja laatii todetusta vilpistä, sen käsittelystä ja lopputuloksesta raportin, toimittaa sen tutkinnosta vastaavalle henkilölle ja opiskelijalle tiedoksi. Opiskelijalle on mahdollisuus esittää mahdollinen oikaisupyyntö seitsemän vuorokauden aikana.

Saatuaan tiedon todetusta vilpistä, tutkinnosta vastaava henkilö muistuttaa opiskelijaa, että toistuessaan vilppi johtaa varoitukseen tai opiskelijan määräaikaiseen erottamiseen.

 • epäily osoittautuu aiheettomaksi, eikä aiheuta jatkotoimenpiteitä.
 • Mikäli opiskelija(t) kiistää opettajan havaitseman tai epäilemän vilpin, eikä tilanne näin ratkea opettaja-opiskelija -keskustelussa, se siirretään 14 päivän kuluessa keskustelusta tutkinnosta vastaavalle henkilölle jatkokäsittelyyn. Keskustelun osapuolet kirjoittavat kirjallisen selvityksen ja toimittavat sen tutkinnosta vastaavalle henkilölle.

Tarvittaessa, ellei asia ratkea kohdassa a)

b)    Jatkokäsittely

 • Jatkokäsittely käydään tutkinnosta vastaavan henkilön, opettajan ja opiskelijan kanssa.

Keskustelun tuloksena tutkinnosta vastaava henkilö tekee asiasta kirjallisen päätöksen, johon kirjataan käsittelyn lopputuloksena päätös sekä siitä seuraavat toimenpiteet, jotka sisältävät osapuolten kirjallisen hyväksynnän.

 • Mikäli vilppi on toistunut saman opiskelijan kohdalla, vie tutkinnosta vastaava henkilö asian jatkokäsittelyyn, ja esittää pyynnön, että yksikön johtaja tekee esityksen opiskelijalle annettavasta varoituksesta tai määräaikaisesta erottamisesta koulutuksen vararehtorille.

Mikäli vilppiin syyllistynyt opiskelija on vaihto-opiskelija, tutkinnosta vastaava henkilö lähettää yhteistyössä TAMKin kv-liikkuvuuksista vastaavan kanssa asiasta selvityksen opiskelijan kotikorkeakouluun.

c)     Kurinpitopäätökset

Mikäli tutkinnosta vastaava henkilö on pyytänyt yksikön johtajaa valmistelemaan päätösesityksen koulutuksesta vastaavalle vararehtorille, tekee koulutuksen vararehtori esityksen rehtorille, joka voi antaa asiasta varoituksen tai TAMKin hallitukselle, joka voi erottaa opiskelijan määräajaksi.

Julkaistu: 29.1.2019
Päivitetty: 21.3.2024