Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Koulutuksen palautteet

Opiskelijapalautteet ovat tärkeä osa Tampereen ammattikorkeakoulun laadunhallinta-, arviointi- ja palautejärjestelmää. Palautetiedon avulla kehitetään TAMKin niin opetusta, opintojaksoja, koulutusta kuin niitä tukevia palveluja. Valvomo -tietopalvelun sivulle on koottu tietoa opiskelijapalautteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä tutkinto-ohjelmittain.

 

Opintojaksopalaute (OJP)

TAMKissa opintojaksopalautetta kerätään jokaisesta opintojaksototeutuksesta. Palautteen kerää ja käsittelee opintojakson vastuuopettaja yhteistyössä muiden toteutuksen opettajien kanssa. Palautteen annat opintojakson päättymisvaiheessa sähköisesti OJP-järjestelmän avulla Pakissa. Opintojakson arvosana tulee näkyviin annettuasi palautteen. Opettaja laatii palautteisiin vastauksen, jonka näet Pakin palautekanavassa. Opettaja voi kerätä opintojaksototeutuksen aikana myös välipalautetta. Linkki palautteeseen löytyy Pakista: ks. suora linkki Pakin palautteenantosivulle.

Palautteesi avulla kehitämme TAMKin opintojaksoja ja opetusta. 

Katso myös Usein kysytyt kysymykset (FAQ).

TAMKin opintojaksopalautejärjestelmä

Vuosittainen opiskelijapalaute

Kaikilta opiskelijoilta pyydetään palautetta opiskelusta ja opiskelemisesta vuosittain palauteviikkojen yhteydessä marras- ja huhtikuussa. 

 

Uuden opiskelijan palaute

Uuden opiskelijan palautteen keräämme opiskelunsa aloittaneilta opiskelijoilta syksyllä ja keväällä. Aihealueita ovat muun muassa orientoivat päivät ja niiden sisältö sekä opintojen ensimmäiset kuukaudet. 

Valvomosta löydät aiempien vuosien tulokset, samoin kuin tietoa opiskelijapalautteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä osana TAMKin koulutuksen ja tutkinto-ohjelmien kehittämistä.

 

Vuosipalaute

2. ja 3 vuoden opiskelijat vastaavat Vuosipalautteeseen marraskuussa. Kyselyllä keräämme palautetta tutkintoon johtavan tutkinto-ohjelman opiskeluprosessista, aihealueita ovat muun muassa:

 • suositteluhalukkuus
 • oppiminen ja opetus
 • oppimisympäristöt
 • palaute ja arviointi
 • kansainvälisyys
 • työelämäyhteydet ja harjoittelu
 • TAMKin palvelut
 • opiskelijakunta Tamko

Kyselyn tulokset käsittelemme yhdessä opiskelijoiden kanssa tutkinto-ohjelmien järjestämissä palautetilaisuuksissa kevään aikana.

Valvomosta löydät aiempien vuosien tulokset, samoin kuin tietoa opiskelijapalautteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä osana TAMKin koulutuksen ja tutkinto-ohjelmien kehittämistä.

 

YAMK-palaute

YAMK-opiskelijoille on oma palautekysely, johon vastaat kerran opintojesi aikana. Palautekyselyyn vastataan, kun opintoja on takana noin puoli vuotta.

Palautekyselyn avulla selvitämme kokemuksia opintojen sujuvuudesta ja TAMKin palveluista. Lisäksi selvitämme opiskelijoiden suositteluhalukkuutta ja kehitystoiveita omaan tutkinto-ohjelmaan liittyen.

Tutkinto-ohjelman vastuuopettajat keskustelevat tuloksista oman ryhmänsä kanssa. Valvomosta löydät aiempien vuosien tulokset, samoin kuin tietoa opiskelijapalautteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä osana TAMKin koulutuksen ja tutkinto-ohjelmien kehittämistä.

 

Opintojen suunnittelu- ja ohjauskeskustelut

Opiskelijoille tarjotaan vuosittain mahdollisuus henkilökohtaiseen opintojen suunnittelu- ja ohjauskeskusteluun. Keskustelujen tavoitteena on opintojen edistymisen, opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin seuranta sekä urasuunnittelu: miten opinnot ovat sujuneet ja mitä tulevaisuuden suunnitelmia opiskelijalla on. Keskustelun osana on mahdollista tuoda esiin myös palautetta koulutuksen onnistumisesta.

Keskusteluiden tulokset kootaan yhteenvetolomakkeelle, jota hyödynnetään muiden opiskelijapalautteiden kanssa tutkinto-ohjelmien palautetilaisuuksissa. Havaituilla kehittämistarpeilla on vaikutus tulevan vuoden kehittämiskohteita päätettäessä.

Katso tarkemmin: opintojen suunnittelu- ja ohjauskeskustelu

 

Opiskelijan kannanotto opetuksen puutteista

Kun haluat tehdä kannanoton opetuksen puutteista, niin
(1) keskustele ensin asiasta muun ryhmän kanssa ja sen jälkeen, mikäli ryhmä on muodostanut kannanotosta yhteisen mielipiteen
(2) asianosaisen opettajan kanssa.

Mikäli yllä mainitut keskustelut eivät tuota toivottua tulosta, niin
(3) ryhmä ja opettaja keskustelevat keskenään sovittuna ajankohtana. Keskustelun tarkoituksena on aina sovitteluratkaisun syntyminen.

(4) Jos suullinen sovittelu ei johda tulokseen, niin ryhmä tekee asiasta kirjallisen kannanoton. Kannanoton allekirjoittavat ryhmän jäsenet tai osa heistä. Kannanotto voidaan allekirjoittaa myös merkinnällä, montako ryhmän jäsentä on kannanoton takana. Kannanotto toimitetaan osaamispäällikölle ja sen tulee sisältää myös tiedon siitä, koska sovittelu on käyty.

(5) Osaamispäällikön on kuukauden kuluessa kannanoton saapumisesta kutsuttava ryhmä koolle asian sovittelua varten. Tässä sovittelussa ovat mukana osaamispäällikön lisäksi ryhmän jäsenet ja opettaja. Sovittelussa puhetta johtaa osaamispäällikkö.

(6) Jos tämä sovittelu ei johda tulokseen, niin osaamispäällikkö toimittaa keskustelumuistion ja kannanoton yksikön johtajalle, joka ratkaisee asian kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla, tarpeen vaatiessa yhdessä tutkinto-ohjelmasta vastaavan vararehtorin kanssa.

(7) Osaamispäällikkö tiedottaa kannanoton allekirjoittaneille siitä, mihin ratkaisuun kannanotto on johtanut. Jos haluat lisätietoa opetuksen puutteisiin liittyvän kannanoton esittämisestä tai palautekanavista, ole yhteydessä yksikkönne osaamispäällikköön, johtajaan tai muuhun opetustoiminnasta vastaavaan. 

 

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP)

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely AVOP on ammattikorkeakoulujen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen ja yhtenäinen opiskelijapalautteen koontijärjestelmä. Kaikki valmistuvat opiskelijat täyttävät tämän tutkintotodistushakemuksen yhteydessä. Valmistumisvaiheen palautteella kartoitetaan kokemuksia koko ammattikorkeakouluopintojen ajalta, kyselyn aihealueita ovat

 • opetus ja oppiminen
 • kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot
 • työelämäyhteydet ja työelämäneuvonta
 • harjoittelu
 • opinnäytetyö
 • opiskelutyytyväisyys

YAMK-opiskelijoiden palaute ei sisällä Harjoittelu-osiota, muuten kysely on kaikille samanlainen.

Kyselyyn vastaat osoitteessa https://avop.fi/fi. Palautteeseen kirjaudutaan HAKA-tunnuksilla. Kun olet vastannut kyselyyn, sinut ohjataan suoraan intran sivulle, josta pääset suomen- tai englanninkieliselle tutkintotodistushakemuslomakkeelle. Tutkintotodistuslomakkeella voit vanhaan tapaan aina määräpäivään mennessä hakea valmistumista saman kuukauden viimeiselle arkipäivälle ja ilmoittautua lähinnä valmistumista järjestettävään valmistumisjuhlaan.

Tulosten yhteenveto on nähtävissä Valvomosta.

 

Uraseurantakysely

Valmistuneiden sijoittumista työelämään seurataan uraseurantakyselyn avulla. Uraseurantakysely toteutetaan valtakunnallisena yhteistyönä.


TAMKin opiskelijoiden palautekokonaisuus

Alla olevassa kuvassa on hahmotettu TAMKin opiskelijoiden palautekokonaisuutta kokonaisuudessaan AMK- ja YAMK-opiskelijoiden osalta.

Kehitä ja kiitä! -kanava 

Palautekyselyiden lisäksi sinun on mahdollista antaa kiitosta, nostaa esiin kehittämistarpeita ja ehdottaa konkreettista aloitetta toiminnan kehittämiseksi läpi vuoden yhteisellä Kehitä ja kiitä! -kanavalla

 

Lisätietoa

Valvomo, palautteiden tulokset

Valvomo, palautteiden käsittely

Opiskelijapalaute -intrasivu

Laatukäsikirjaan ”Laatua TAMKista!” on tiivistetty TAMKin laatujärjestelmän keskeiset elementit sisältäen laatupolitiikan, laadunhallinnan menettelytavat ja vastuut.

 

Julkaistu: 21.2.2019
Päivitetty: 29.1.2024