Hyppää pääsisältöön

Työtehtävät

Opetus- ja tutkimustehtäviä

-Tutkijana Tampereen yliopistossa vuodesta 2003
-Tampereen yliopiston historiatieteen laitoksen Suomen historian mvs yliassistentti 2006-2007, opetusamanuenssi 2010
-Tampereen yliopiston historiatieteen laitoksen Suomen historian yliopistonlehtori (mvs) 2010
-Tampereen yliopiston Yhteiskunta-ja kulttuuritieteiden yksikkö/ Historian oppiaine yliopistonlehtori (mvs) 2011-2012
-Tampereen yliopiston Yhteiskunta-ja kulttuuritieteiden yksikkö/ Historian oppiaine yliopistonlehtori/ Kansanperinteen arkisto: 2013-2016

-Tutkijana eri hankkeissa (CoE, HEX, mm. Lappeen historia, Nuijamaan historia, Etelä-Karjalan maakuntahistoria, Taipalsaaren historia, Harmonikan historiaprojekti) ja tuntiopettajana 2004-2005, 2008-2010, 2016-2018 

- mt. yliopistonlehtori 1.9.2019 alkaen

Osaamisalueiden kuvaus

Vuoden 1918 sisällissodan sosiaalihistoria, oikeudenkäyttö ja väkivalta, sodastapaluu ja yhteiskuntaryhmien väliset suhteet 1920-luvun Suomessa, maailmansotien välisen aikakauden populaarikulttuuri, erityisesti populaarimusiikki.

Luottamustoimet

Tieteellisen seuran tai verkoston johtamistehtäviä


Tampereen Historiallinen Seura. puheenjohtaja 2006-2018. 

Työväen Historian ja Perinteentutkimuksen seura. Hallituksen jäsen 2005- 

Työväen Historian ja Perinteentutkimuksen seura. Varapuheenjohtaja 2006-2008.

Suomen Äänitearkisto. Puheenjohtaja 2015-

Suomen Harmonikkainstituutti. Hallituksen jäsen 2007-

Tutkimuskohteet

Suomen sisällissodan 1918 sosiaalihistoria, väkivalta, sodasta paluu ja yhteiskuntaryhmien väliset suhteet Suomessa 1920-luvulla. Populaarikulttuuri, erityisesti populaarimusiikin historia.  

Tutkimusrahoitus

Kts. Tutkimusura

Tutkimusura

Projektit ja omat tutkimushankkeet


-Valtioneuvoston Kanslian asettamassa Suomen Sotasurmat 1914–1922 –tutkimusprojektissa tutkimusapulaisena 1999–2001 ja tutkijana 2002–2003
-Tampereen yliopiston historiatieteen laitoksen tutkijana 2003–2005, Suomen Akatemian rahoittama tutkimus väitöskirja Sotaoikeudellinen toiminta Suomen sisällissodassa 1918
-Suomen Tiedeakatemian apuraha 2005 Sisällissodan jälkeistä väkivaltaa käsittelevään tutkimukseen.
-Tutkijana Koneen Säätiön projektissa Suuren muutoksen ulottuvuudet 2006-2007. Tutkimus suurlakosta (tuotettu artikkeli ja monografia)
-Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiön apuraha Viljo Vesterisen elämäkertaa varten 2006.
-Tutkijana Lappeenrannan kaupungin Tampereen yliopistolla teettämissä tutkimushankkeissa Nuijamaan kunnan historia 1860–1989 ja Lappeen kunnan historia 2008–2010
-Alfred Kordelinin Säätiön apuraha Dallapé-orkesterin historian tutkimusta ja kirjoittamistyötä varten 2010.
-Yhdessä Vesa Kurkelan kanssa vetäjänä Koneen Säätiön rahoittamassa Suomalaisen Harmonikan historia-projektissa 2011–2013
-Yhdessä Aapo Roseliuksen ja Oula Silvennoisen kanssa tutkimushanke Suomalainen fasismi 2015–2016.
-Tutkijana Suomen Akatemian Yhteiskunnan historia-hankkeessa (CoE) 2017. (Tuotettu yhteensä neljä yhteisartikkelia.)
-Tutkijana Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiön ja Etelä-Karjalan Liiton hankkeessa Etelä-Karjalan maakuntahistoria 1860-2010, tutkimustehtävänä Etelä-Karjalan historian ajanjakson 1913-1936, tutkijana 2016–2017
-Tutkijana Taipalsaaren kunnan historiassa, tehtävänä kirjoittaa historian osuus 1860-1939, tutkijana 2017–2018
-Yhdessä Seija-Leena Nevalan kanssa Suomen Kulttuurirahaston tutkimusprojekti Suomalaisen tanssikiellon (tanssikielteisyyden) historia, 2018.
-Tutkijana Suomen Akatemia/Historian huippuyksikkö HEX 2019

Merkittävimmät julkaisut

Kansainväliset tieteelliset referee -julkaisut

Tikka Marko (2019). Finland´s Civil War of 1918. Teoksessa Alexander Marshall, John W. Steinberg and Steven Sabol: The Global Impacts of Russia´s Great War and Revolution Book 1: The Arc of Revolution 1917-1924. Slavica. Bloomington, Indiana, 79-98.

Tikka Marko. (2017). Strike in Finland, Revolution in Russia : The Role of Workers in the 1905 General Strike in the Grand Duchy of Finland. Teoksessa Hilson Mary, Neusinger Silke, Vyff Iben (toim.) Labour, Unions and politics Under the North Star : The Nordic Countries, 1700-2000. New York - Oxford: Berghahn books, 197-217. (International Studies in Social History Vol 28).
Tikka Marko. (2014). Warfare and Terror in 1918. Teoksessa Tepora Tuomas, Roselius Aapo (toim.) The Finnish Civil War 1918. History, Memory, Legacy. Leiden / Boston: Brill, 90-118. (History of Warfare 101).
Tikka Marko, Haapala Pertti. (2013). Revoliucija, pilietinis karas ir teroras Suomijoje 1918 M. Teoksessa Gerwarth Robert, Horne John (toim.) Karas taikos metu : Paramilitarizmas po Pirmojo pasaulinio karo 1917-1923 m. Vilnius: Mintis, 93-107.
Haapala Pertti, Tikka Marko. (2012). Revolution, Civil War, and Terror in Finland in 1918. Teoksessa Gerwarth Robert, Horne John (toim.) War in Peace. Paramilitary Violence in Europe after the Great War. Oxford: Oxford UP, 72-84. Kotimaiset tieteelliset referee -julkaisut

Tikka, Marko (2022): Aalto, Ossi. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997- Julkaisun pysyvä tunniste URN:NBN:fi-fe20051410; artikkelin pysyvä tunniste http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-009780 (ISSN 1799-4349, verkkojulkaisu)

Tikka, Marko (2022): Ahvenainen, Veikko. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– Julkaisun pysyvä tunniste URN:NBN:fi-fe20051410; artikkelin pysyvä tunniste http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-010226 (ISSN 1799-4349, verkkojulkaisu)

Tikka, Marko(2022): Andersson, Aimo. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– Julkaisun pysyvä tunniste URN:NBN:fi-fe20051410; artikkelin pysyvä tunniste http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-001021 (ISSN 1799-4349, verkkojulkaisu)

Tikka, Marko (2022): Linna, Kullervo. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– Julkaisun pysyvä tunniste URN:NBN:fi-fe20051410; artikkelin pysyvä tunniste http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-009159 (ISSN 1799-4349, verkkojulkaisu)

Tikka, Marko(2022): Salmi, Klaus. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– Julkaisun pysyvä tunniste URN:NBN:fi-fe20051410; artikkelin pysyvä tunniste http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-001025 (ISSN 1799-4349, verkkojulkaisu)

Tikka Marko (2021): Kuinka populaarimusiikista tuli yhteistä. Tanssimusiikin kansallistuminen vuosina 1927-1930. Historiallinen Aikakauskirja 1/2021. 5-21. 

Tikka Marko et al (2021): Poliittiset voimat, säädyt, kansa, puolueet ja sotilaat. (Haapala, Pertti & Tikka, Marko & Wassholm, Johanna & Östman, Ann-Catrin); Teoksessa Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400-2000 Osa 1. Instituutiot. Toim. Petri Karonen, Nils Erik Villstrand ja Pertti Haapala. Tampere, Vastapaino 2021. 265-300.

Tikka Marko et al (2021). Vuosisadan rakennemuutos: väestö, talous ja tasa-arvo. (Eloranta, Jari & Haapala, Pertti, hannikainen, Matti & Markkola, Pirjo & Tikka, Marko) Teoksessa Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400-2000 Osa 1. Instituutiot. Toim. Petri Karonen, Nils Erik Villstrand ja Pertti Haapala. Tampere, Vastapaino 2021. 459-514.

Tikka Marko (2020): Uutta aikaa kohti. Teoksessa Taipalsaaren historia. Oma moa o paremp saaressakii ko vieras moa mantereessa. Kristiina Korjonen-Kuusipuro (toim.) Taipalsaari. Taipalsaaren kunta ja seurakunta 2020. 174-263. 

Tikka Marko (2020): Jatsikaupunki. Tanssimusiikki, tanssiorkesterit ja yleiset tanssit 1930-luvun Viipurissa. teoksessa Monumenteista tanssiaskeliin. Taiteiden ja kulttuurin Viipuri 1856-1944. Nuppu Koivisto ja Anna Ripatti (toim.) Helsinki. Viipurin Suomalaisen kirjallisuusseuran toimitteita 22, 2020. 122-148.

Tikka Marko (2020): Sotilasavustus sosiaaliavustuksena ja sen paikallinen jakaminen 1919-1939. Teoksessa Moilanen, Johanna, Annola, Johanna, Satka, Mirja (toim.) Sosiaalityön käänteet. SoPhi 144. Jyväskylä. Jyväskylän yliopisto 2020. 255-272.

Tikka Marko (2020): Tarkkailtu Suomi. Valtiollisesti epäluotettaviin kohdistettu sisäinen valvonta ja tiedonkeruu sisällissodan jälkeisinä vuosina. Teoksessa Enbom, Leena, Pesonen Pete, Suodenjoki Sami (toim.): Valvottu ja kuritettu työläinen. Väki voimakas 33. Helsinki, Työväen historian ja perinteentutkimuksen Seura 2020. 25-50. 

Tikka Marko (2019): Maailmansodan, laman ja kasvun vuodet (1913-1936). Teoksessa Rajamaakunta. Etelä-Karjalan historia II. Jyrki Paaskoski ja Anu Talka (toim.) Helsinki: Edita, 152-277.

Tikka Marko (2019): Kansa, työläisveri ja kansalaisveri: Suomen sisäissodan 1918 julistukset aseisiin tarttumisen oikeuttajana. Teoksessa Lupa tappaa. Sodankäynnin ja sotien oikeuttamisen pitkä historia. Jaakkojuhani Peltonen & Ollimatti Peltonen (toim.) SKS Helsinki 2019            

Tikka Marko. (2018). Hitaasti koottu palapeli : Suomen sisällissota historiankirjoituksessa. Historiallinen Aikakauskirja 116 (2), 118-125.
Tikka Marko. (2018). Suomen sisällissodan tapahtumat. Teoksessa Tepora Tuomas, Roselius Aapo (toim.) Rikki revitty maa : Suomen sisällissodan kokemukset ja perintö. Helsinki: Gaudeamus, 82-110.
Tikka Marko. (2015). "Kai mennään huomenna Porin rintamalle ja kirjoita!" : Sisällissodan punaisia kirjeitä. Teoksessa Tikka Marko, Taskinen Ilari, Nevala-Nurmi Seija-Leena (toim.) Kirjeitä sodasta : kirjoittamisen tavat ja merkitykset kriisiaikoina. Tampere: Postimuseo ja Tampereen Historiallinen Seura, 122-135. (Tampereen historiallisen seuran julkaisuja XVIII).
Tikka Marko, Taskinen Ilari, Nevala-Nurmi Seija-Leena. (2015). Kirjeiden tutkimaton maailma. Teoksessa Tikka Marko, Taskinen Ilari, Nevala-Nurmi Seija-Leena (toim.) Kirjeitä sodasta. Kirjoittamisen tavat ja merkitykset kriisiaikoina. Tampere: Postimuseo ja Tampereen Historiallinen Seura, 6-9. (Tampereen historiallisen seuran julkaisuja 18).
Tikka Marko, Taskinen Ilari, Nevala-Nurmi Seija-Leena (toim.). (2015). Kirjeitä sodasta : kirjoittamisen tavat ja merkitykset kriisiaikoina. Tampere. (Tampereen historiallisen seuran julkaisuja 18): Postimuseo ja Tampereen Historiallinen Seura.
Einonen Piia, Räihä Antti, Tikka Marko. (2014). Kapinointi, separatismi ja vastarinnan legitimiteetti. Teoksessa Karonen Petri, Räihä Antti (toim.) Kansallisten instituutioiden muotoutuminen : suomalainen historiakuva Oma maa-sarjassa 1900-1960. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 305-333. (Historiallisia tutkimuksia 267).
Kurkela Vesa, Tikka Marko (toim.). (2014). Suomalaisen harmonikan historia. Ikaalinen: Suomen Harmonikkainstituutti ja Suomen Harmonikkaliitto.
Tikka Marko, Eilola Jari. (2014). Lakien synty ja oikeudenkäytön ihanteet. Teoksessa Karonen Petri, Räihä Antti (toim.) Kansallisten instituutioiden muotoutuminen : suomalainen historiakuva Oma maa -kirjasarjassa 1900-1960. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 179-201. (Historiallisia tutkimuksia 267).
Tikka Marko, Karonen Petri. (2014). Säätyjen edustajat, parlamentarismin puolustajat. Teoksessa Karonen Petri, Räihä Antti (toim.) Kansallisten instituutioiden muotoutuminen : suomalainen historiakuva Oma maa -kirjasarjassa 1900-1960. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 229-247. (Historiallisia tutkimuksia 267).
Tikka Marko, Koivunen Pia (toim.). (2014). Historiallisen Aikakauskirja (Erikoisnumero): Elämää diktatuureissa. 2014:2. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura ja Historian Ystäväin Liitto.
Tikka Marko. (2011). Arkea ja hulluttelua : Esselströmin ja Lehkosen poikien todellinen ja keksitty elämä. Teoksessa Kemppainen Ilona, Salmi-Niklander Kirsti, Tuomaala Saara (toim.) Kirjoitettu nuoruus : Aikalaistulkintoja 1900-luvun alkupuolen nuoruudesta. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 73-90. (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura 117).
Tikka Marko. (2011). Kanavan kansaa, rajan väkeä : Nuijamaan historia 1860-1989. Lappeenranta: Lappeenrannan kaupunki.
Tikka Marko. (2011). Poliittinen Lappee 1870-1918. Teoksessa Ignatius Tarja et al (toim.) Lappeen historia II, Kunta kaupungin kupeessa : vuodet 1865-1966. Lappeenranta: Lappeenrannan kaupunki, 104-171.
Launis Kati, Tikka Marko (toim.) (toim.). (2009). Työväki ja kokemus. Helsinki. (Väki voimakas 22): Työväen Historian ja Perinteentutkimuksen Seura.
Tikka Marko. (2009). Kun kansa leikki kuningasta : Suomen suuri lakko 1905. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia / Tieto 1247).
Haapala P, Löytty O, Melkas K, Tikka M (toim.). (2008). Kansa kaikkivaltias: suurlakko Suomessa 1905. Helsinki: Teos.
Tikka Marko. (2006). Valkoisen hämärän maa? Suojeluskunnat, virkavalta ja kansa 1918-1921. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. (Historiallisia tutkimuksia 230).

Väitöskirja

Tikka Marko. (2004). Kenttäoikeudet. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (Bibliotheca Historica 90).

Kotimaiset tieteelliset ei-referee julkaisut:

Tikka Marko (2022): Iskusäveliä. Suomalaisen tanssimusiikin varhaishistoria. Jyväskylä. Atena 2022. 

Tikka Marko & Nevala Seija-Leena (2020): Kielletyt leikit. Tanssin kieltämisen historia Suomessa 1888-1948. Jyväskylä: Atena kustannus 2020.

Tikka Marko. (2018). Punainen ja valkoinen Suomi: Suomen sisällissota 1918. Teoksessa Paavilainen Ulla (toim.) Mitä Missä Milloin 2019. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava, 213-223. 

Tikka Marko. (2017). Kun kansa oli yhtenäinen itseään vastaan: Myytti yhtenäisestä kansasta. Teoksessa Kippola Anna-Kaarina (toim.) Myytti ja muutos. Kouvola: Kouvolan kaupunginmuseo, 82-99. (Kouvolan kaupunginmuseon julkaisuja 7). 

Silvennoinen Oula, Tikka Marko, Roselius Aapo. (2016). Suomalaiset fasistit : Mustan sarastuksen airuet. Helsinki: WSOY. Julkaistu myös viroksi (Musta koiduku kuulutajad Argo 2017) ja ruotsiksi (Svart gryning Lind & co 2018)
Tikka Marko. (2014). Suomalainen alkoholipolitiikka Matti Jurvan levylauluissa. Teoksessa Heikkinen Olli, Kilpiö Kaarina, Manter Markus et al (toim.) Valistus on viritetty. Esseitä musiikista, huvittelusta ja historiasta. Helsinki: Sibelius-Akatemia, 267-286. (Sibelius-Akatemian julkaisuja 13 13).
Tikka Marko. (2014). Suuret soittajat: harmonikan soittamisen kulttuuri Suomessa 1880-2010. Teoksessa Kurkela Vesa, Tikka Marko (toim.) Suomalaisen harmonikan historia. Ikaalinen: Suomen Harmonikkainstituutti ja Suomen Harmonikkaliitto, 160-199.
Tikka, Marko, Kurkela Vesa. (2014). Viisirivinen ristiriita : harmonikan paikka Suomessa 1860-2000. Teoksessa Kurkela Vesa, Tikka Marko (toim.) Suomalaisen harmonikan historia. Ikaalinen: Suomen harmonikkainstituutti ja Suomen Harmonikkaliitto, 6-20. 

Tikka Marko. (2011). Kuinka Rajamäen pojista tuli Dallapé? Teoksessa Anttila Anu-Hanna, Laitinen Ritva, Mäki Kirsi (toim.) Kesämaja appelsiinilaatikoista. Helsinki: Kivinokkalaiset ry., 54-63.
Tikka Marko. (2011). Rymykansansoitin: harmonikan ambivalentista historiasta Suomessa. Teoksessa Huttu-Hiltunen Pekka et al (toim.) Sommelon säikeitä : Runolaulu-Akatemian seminaarijulkaisu 2009-2010. Jyväskylä: Juminkeko-Säätiö, 89-97. (Juminkeon julkaisuja 86).
Tikka M. (2010). Field Courts Martial in Tampere. Teoksessa Tuomas Hoppu, Pertti Haapala (toim.) Tampere 1918 A Town in the Civil War. Tampere: Tampere Museums, 148-159. (Tampere Museums publications 113).
Tikka Marko. (2009). Kirkko ja suojeluskunnat. Järkiavioliitto, pakkoavioliitto vai epäpyhä allianssi?. Teoksessa Ilkka Huhta (toim.) Sisällissota 1918 ja kirkko. Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura, 133-144. (Societas Historiae Ecclesiasticae Fennica/Suomen kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia 212).
Tikka Marko. (2009). Punainen ja valkoinen terrori. Teoksessa Pertti Haapala ja Tuomas Hoppu (toim.) Sisällissodan pikku jättiläinen. Helsinki: WSOY, 226-245.
Tikka Marko. (2009). Suojeluskunnat sodan jälkeen. Teoksessa Pertti Haapala ja Tuomas Hoppu (toim.) Sisällissodan pikku jättiläinen. Helsinki: WSOY, 405-414.
Tikka Marko. (2009). Tahdon kirjoitukseni takaisin - työmies Lehkosen yksityiset ajatukset ja ajan raju riento. Teoksessa Kati Launis ja Marko Tikka (toim.) Työväki ja kokemus. Helsinki: Työväen Historian ja Perinteentutkimuksen Seura, 183-198. (Väki voimakas 22 22).
Tikka M. (2008). Tampereen kenttäoikeudet. Teoksessa Tuomas Hoppu ja julkaisutyöryhmä (toim.) Tampere 1918. Tampere: Vapriikki, 178-187. (Tampereen museoiden julkaisuja 100).
Tikka M. (2008). Tampereen pojat Pirkkalaa ja Akaata puhdistamassa. Teoksessa Tuomas Hoppu ja julkaisutyöryhmä (toim.) Tampere 1918. Tampere: Vapriikki, 200-213. (Tampereen museoiden julkaisuja 100).
Tikka Marko. (2008). Mitä tapahtui?. Teoksessa Pertti Haapala, Olli Löytty, Kukku Melkas, Marko Tikka (toim.) Kansa kaikkivaltias: suurlakko Suomessa 1905. Helsinki: Teos, 15-41.
Tikka Marko. (2007). Kieltolaki, rikollisuus ja alkoholinkäyttö. Teoksessa Häggman, Kai et al (toim.) Suomalaisen arjen historia 3. Modernin Suomen synty. Helsinki: Weilin+Göös, 235-245.
Tikka Marko. (2007). Poliittista liikehdintää 1905-1945. Teoksessa Haapala Pertti, Toivo, Raisa Maria (toim.) Suomen historian kartasto. Helsinki: Karttakeskus, 244-245.
Tikka Marko. (2007). Satakunta sodassa 1918. Teoksessa Haapala, Pertti et al (toim.) Nouseva maakunta. Satakunnan historia VII (1870-1939). Pori: Porin kaupunki, 361-372.
Tikka Marko. (2007). Sisällissota 1918. Teoksessa Haapala, Pertti, Toivo, Raisa Maria (toim.) Suomen historian kartasto. Helsinki: Karttakeskus, 250-251.
Tikka Marko. (2007). Vesterinen Viljo. Teoksessa Matti Klinge et al (toim.) Suomen kansallisbiografia 10. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 450-451.
Tikka Marko. (2005). Lappeenrantalainen laillisuustaistelija. Teoksessa Talka Anu;Puntanen Pia (toim.) Linnoitus ja kaupunki. Lappeenrannan historia 1812-1917.. Lappeenranta: Lappeenrannan kaupunki, 516-517.
Tikka Marko. (2005). Punainen painajainen vai saksalainen sekametelisoppa. Teoksessa Niemi Mari K;Pernaa Ville (toim.) Entäs jos... Vaihoehtoinen Suomen historia. Helsinki: Ajatus Kirjat, 70-84.
Tikka Marko. (2004). Vallankumoukselliset tuomiolla. Teoksessa Aatsinki Ulla;Valenius Johanna (toim.) Ruumiita ja mustelmia. Näkökulmia väkivallan historiaan. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 9-27. (Väki voimakas 17). 

Tietokirjat 


Tikka Marko, Tamminen Toivo. (2011). Tanssiorkesteri Dallapé: suomijatsin legenda 1925-2010. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1302).
Tikka Marko. (2007). Harmonikan kuningas Vili Vesterinen. Helsinki: Ajatus Kirjat.
Tikka Marko. (2007). Terrorin aika. Suomen levottomat vuodet 1917-1921. Helsinki: Ajatus Kirjat. Audiovisuaaliset tuotteet:
Tikka M, Tamminen T, Strömmer R, Wuori T. (2008). Viljo Vesterinen 1934-1952 Vol.2. Scandinavian Accordion Master. (Äänite).
Tikka, M, Tamminen, T, Strömmer, R, Wuori, T. (2007). Viljo Vesterinen 1929-1953 Vol.1. Scandinavian Accordion Master. (Äänite).