Hyppää pääsisältöön

Uusien teknologioiden sovellus- ja käyttömahdollisuudet paloturvallisuudessa

Julkaistu 2.9.2020
Tampereen yliopisto
Uusien teknologioiden sovellus- ja käyttömahdollisuudet paloturvallisuudessa
Tampereen yliopiston Metalli- ja kevytrakenteiden tutkimusryhmä ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - SPEK ovat toteuttaneet yhteistyössä kattavan kyselytutkimuksen, jonka ta-voitteena oli selvittää paloturvallisuusjärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen sekä ylläpi-toon liittyviä keskeisiä haasteita sekä kartoittaa kehitysvaihtoehtoja, joilla paloturvallisuuden toteutumista voitaisiin kehittää ja tukea.

Rakennuksissa on yhä enemmän erilaisia toisiinsa liitettyjä automaatiojärjestelmiä ja rakennusten teknisissä ratkaisuissa hyödynnetään usein yhteisiä alustoja ja rakenteita sekä verkkopohjaisia pilvipalveluita. Useiden kiinteistöjen ja niiden teknisten järjestelmien tietomassoja yhdistävät alustaratkaisut avaavat uusia mahdollisuuksia kehittää rakennusten kokonaisvaltaista hallintaa.

Paloturvallisuusjärjestelmäkokonaisuudet ovat rakentamisessa suhteellisen uusia tulokkaita ja niiden tunnistaminen on vahvasti sidoksissa viranomaisvaatimuksiin. Koska paloturvallisuuden järjestelmistä ei rakennusalalla ole vielä riittävästi tietoa, palontorjuntatekniikkaa ei ole onnistuttu istuttamaan muihin automaatioratkaisuihin tai teknisten järjestelmien jo pitempään käytössä olleisiin toteutustapoihin ja kulttuuriin.

Paloturvallisuus on muodostanut oman rajatun osa-alueensa, jonka tekninen toteutuskin on vielä pirstaloitunut järjestelmän hankintavaiheessa. Toteutuneet hankkeet ovat osoittaneet, että pirstaloitua järjestelmää on hyvin vaikea saada enää asetettujen toiminnallisuusvaatimusten ja alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti toimivaksi ehjäksi kokonaisuudeksi. Kun kokonaisuuden hahmottaminen ja hallinta ei ole ollut kenenkään hallinnassa, seurauksena on ollut myös vaihtelevaa asennoitumista paloturvallisuutta kohtaan. Tämä tilanne on hidastanut paloturvallisuuden kehittymistä muiden teknologioiden ja yhteiskunnan tarpeiden mukana.

Tutkimus osoittaa, että markkinoilla olevan teknologian avulla perinteistä paloturvallisuusjärjestelmätoteutusta on mahdollista täydentää mm. evakuointi- ja tiedotusjärjestelmillä, älykkäillä valaistusjärjestelmillä ja ääntä analysoivilla järjestelmillä. Rakennushankkeeseen ryhtyvälle, rakennuksen omistajalle ja rakennuksen loppukäyttäjille tarvittaisiin kuitenkin helposti omaksuttavia tietopaketteja, joilla mahdollisuudet sekä investointien tuottama turvallisuus, lisäarvo ja kustannussäästö voidaan tunnistaa ja mitata.

Järjestelmien tekninen toteutus on muuttunut merkittävästi ja digitalisoitunut viimeisten 20 vuoden aikana, mikä on hämmentänyt perinteisiä toimijoita. Alalla on resurssien, osaamisen ja tarvittavien lähtötietojen puute eikä koulutus ole tällä hetkellä riittävää tilanteen parantamiseksi.

Professori Mikko Malaskan mukaan havainnoista nousee esille, että älyrakentamisen paloturvallisuus pirstoutuu tällä hetkellä liian monelle toimijalle eikä suunnitteluprosesseissa kyetä enää hahmottamaan tai hallitsemaan kokonaisuutta. Tämä on aiheutunut rakennushankkeiden pitkittymistä sekä merkittäviä lisäkustannuksia. Usean tutkimuksessa esille tulleen ongelman taustalla on paloturvallisuusjärjestelmän toteutumisesta selkeästi vastaavan tahon puuttuminen.

Hankkeen tuloksena pyrittiin selkeyttämään eri tahojen rooleja sekä esitettiin tarve järjestelmäkoordinaattorille, joka valvoisi paloturvallisuuden toteutumista rakennushankkeen koko elinkaaren ajan.

Tutkimus tuotti kattavan aineiston alan asiantuntijoiden ja rakennushankkeen eri tahojen näkemyksistä sekä kokosi keskeiset jatkokehitystarpeet. Tulokset on julkaistu Janne Mäkelän Tampereen yliopistosta valmistuneessa diplomityössä ”Integroituva paloturvallisuus rakennuksissa”. Tuloksista on valmistumassa myös SPEK Puheenvuoroja -sarjan julkaisu. Tutkimuksen rahoitti Palosuojelurahasto.

Uusien teknologioiden sovellus- ja käyttömahdollisuudet paloturvallisuudessa

Lisätietoja:

Mikko Malaska, Tampereen yliopisto, mikko.malaska [at] tuni.fi (mikko[dot]malaska[at]tuni[dot]fi), 050 301 5658

Lauri Lehto, SPEK, lauri.lehto [at] spek.fi (lauri[dot]lehto[at]spek[dot]fi), 040 358 3810