Hyppää pääsisältöön

Tuore kokoomateos tarkastelee sosiaalityötä yhteiskunnan marginaaleissa

Julkaistu 16.1.2023
Tampereen yliopisto
Kirjan kannessa otsikko Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa.
Tampereen yliopiston sosiaalityön professori Kirsi Juhilan 60-vuotispäivän kunniaksi on julkaistu kokoomateos Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa: Konstruktionistisia jäsennyksiä. Kirja avaa moniulotteisesti sosiaalityön ja marginalisaation kytkentöjä konstruktionistisella tutkimusotteella. Marginaalisuus ja marginaaleihin liittyvät kysymykset ovat sosiaalityön ydintä ja aina ajankohtaisia tutkimusaiheita.

Juhlakirjaluonteestaan huolimatta Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa (toim. Arja Jokinen, Suvi Raitakari & Johanna Ranta) on yhtenäinen tutkimuksellinen kokonaisuus. Siinä tuotetaan eri näkökulmista uutta tietoa marginalisaatiosta painotuksen ollessa aikuisten parissa tehtävässä sosiaalityössä, sen käytännöissä ja kohderyhmissä. Lisäksi teoksessa tarkastellaan ajankohtaisia marginalisaatioon liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niiden seurauksia. Kirjoittajat ovat Kirsi Juhilan kollegoita ja yhteistyökumppaneita hänen tutkijanuransa varrelta.

Marginaalit ja marginalisaatio ovat voimakkaita, kompleksisia ja arvolatautuneita käsitteitä. Teoksessa reflektoidaan sitä, miten kulloinkin määrittelemme marginaalit, millä perusteella puhumme marginaaleista tai ketkä sinne asetamme ja miksi. Kulloinkin ajankohtaisiksi määritellyt marginalisaatiokysymykset ja tavat tulkita ja lähestyä niitä ovat sidoksissa aikaan ja paikkaan – ne muotoutuvat aina vuorovaikutuksessa, puhetavoissa sekä suhteessa yksilöllisiin elämäntilanteisiin että yhteiskunnallisiin olosuhteisiin.

Teoksessa liikutaan ensinnäkin usein vähälle huomiolle jäävän yhteiskunnan normeista poikkeavan “marginaalisen aikuisuuden” ja toiseksi marginaaliasemassa eläville aikuisille suunnattujen palvelujen, kuten asunnottomuus-, päihde-, mielenterveys- ja aikuissosiaalityön, kentässä.  Teos sisältää paitsi käsitteellisiin tarkasteluihin painottuvia tutkimuspuheenvuoroja (osa I) myös empiriaan kiinnittyviä pienoistutkimuksia (osa II). Luvuissa liikutaan sekä menneessä että nykyisessä ajassa ja reflektoidaan ja pohditaan marginalisaatioon liittyvää käsitteistöä ja kulttuurisia olettamuksia.

Teos on keskustelun herättäjä, joka kutsuu kriittiseen itsereflektioon käytettyjen käsitteiden ja kategorioiden sekä niihin kytkeytyvän vallankäytön suhteen. Teos soveltuu erityisesti sosiaalityön ja muiden yhteiskuntatieteiden tutkijoiden ja opiskelijoiden sekä sosiaalialan ammattilaisten käyttöön.

Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa: Konstruktionistisia jäsennyksiä (Vastapaino, 2022) on saatavana sekä painettuna kirjana että Open Access -verkkoversiona.

Lisätietoja

Arja Jokinen, Tampereen yliopisto (arja.jokinen [at] tuni.fi)
Suvi Raitakari, Tampereen yliopisto (suvi.raitakari [at] tuni.fi)
Johanna Ranta, Tampereen yliopisto (johanna.ranta [at] tuni.fi)