Hyppää pääsisältöön

TreSilienssi-hanke jatkaa opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemista läpi uuden lukuvuoden

Julkaistu 30.9.2021
Tampereen korkeakouluyhteisö
Kaksi henkilöä pöydän ääressä.
Tresilienssi-hankkeen koordinaattorit Anna Laurila ja Mikko Salminen. (Kuva: Saara Lehtonen).
Keväällä 2021 Tampereen korkeakouluyhteisö sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisrahoitusta opiskelijoiden hyvinvointia tukevan toiminnan kehittämiseen. Syntyi TreSilienssi-hanke, joka on jo näyttäytynyt uusina tukitoiminnan muotoina ja rakenteina - ja luo niitä edelleen. Korona-ajan haasteisiin vastaaminen vaatii pitkäjänteisyyttä, ja parhaat avaukset syntyvät yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Uuden lukuvuoden alkaessa korona-ajan vaikutukset näkyvät vielä Tampereen korkeakouluissa. Opiskeluarkeen on tullut mukaan etäopiskelu ja erilaisia rajoituksia, mutta paluu kampuksille niin sanottuun ‘uuteen normaaliin’ on vähitellen alkamassa. Tämä on erittäin tärkeää opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta. Opiskeleminen korkeakoulussa on kohtaamisia, opitun prosessointia, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Näitä opiskelun ulottuvuuksia pyritään turvaamaan Tampereen korkeakouluyhteisössä lukuvuoden 2021–2022 aikana, terveysturvallisuus huomioiden.

TreSilienssi-hanke jatkaa keväällä 2021 aloitettua yhteistyötä tamperelaisten korkeakoulujen kesken. Ammattikorkeakoulun ja yliopiston toimintaympäristöt poikkeavat toisistaan, mutta näkemys opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisesta on yhteinen. Hankkeen aikana on löydetty yhteisiä teemoja ja luontevia yhteistyön väyliä. TreSilienssi-hanke on luonut hyvän alustan ideoiden ja aloitteiden jakamiselle. 

Yksi erinomainen esimerkki yhteistyöstä on Parvi-kohtaamiskonsepti. Sen tarkoituksena on selkeyttää opiskelijoille saatavilla olevia tukimuotoja kokoamalla ne yhteen paikkaan. Lisäksi molemmilla korkeakouluilla on käytössä kalenterit, jotka esittelevät kootusti opiskelijoille suunnatut hyvinvointia tukevat tapahtumat, pienryhmät, tukipäivystykset ja webinaarit. Esimerkiksi syyskuun lopussa käynnistyvässä Hyvinvointi voimavarana -webinaarisarjassa käydään läpi opiskelijahyvinvointia eri näkökulmista. Webinaari on avoinna koko korkeakouluyhteisölle.

TAMKissa panostetaan henkilökohtaisiin kohtaamisiin

– Keväällä keskityimme opiskelijoiden kohtaamiseen monikanavaisesti sekä tietoisuuden lisäämiseen tukitoimista. Käynnistimme 14 erilaista pienryhmää opiskelukyvyn parantamiseksi ja yksinäisyyden kokemuksien vähentämiseksi. Tapasimme opiskelijaryhmiä aktiivisesti, toteutimme myös ryhmäinterventioita käsittelemään esimerkiksi koronauupumusta. Opiskelijaryhmien kohtaamisisissa tavoitteena on yhteisöllisyyden kokemus ja tiedon jakaminen. Näitä tapaamisia jatkamme myös nyt syksyllä, summaa koordinaattori Anna Laurila

– TreSilienssi-hankkeen myötä TAMKissa aloitti toinen opintokuraattori Johanna Virtanen, joka on ollut tärkeä lisäresurssi niiden opiskelijoiden tavoittamisessa, joita opettajatuutorit tai opinto-ohjaajat eivät tavoittaneet korona-aikana. Syyslukukauden alkaessa olemme vahvistaneet myös vertaisohjausta: opiskelijat antavat tukea esimerkiksi matematiikan oppimisen haasteissa.

Laurila kiittelee uutta Parvi-konseptia, joka toimii verkkosivuston lisäksi TAMKissa myös fyysisenä tilana. Pääkampuksen C-talossa sijaitsevassa tilassa on matala kynnys tukipalveluihin, vertaistukeen ja ihmisten kohtaamisiin. Viikoittain tilassa on opiskelijoille oleellisia tukipalveluita ilman ajanvarausta sekä uutena avauksena piakkoin tulossa chatti niille opiskelijoille, jotka eivät syystä tai toisesta pääse tulemaan pääkampukselle.

Yliopistolla on lisätty resursseja, viestintää tehostetaan

– Keväällä painotimme yhteydenottoja opiskelijoihin tuen tarpeen kartoittamiseksi. Lisäksi otimme toukokuussa käyttöön opiskelijoiden hyvinvointia tukevan Opiskelijan Kompassi -työkalun, kertoo koordinaattori Mikko Salminen.

– Olemme saaneet hankkeen myötä lisäresursseja opintopsykologitoimintaan sekä opiskelijoiden ohjaukseen. Syksyllä jatkamme keväällä aloiteltuja toimia ja selvitämme muun muassa mahdollisuuksia tuoda opiskelijoille entistä enemmän tukea vertaisohjauksesta.

Salminen harmittelee, etteivät kaikki opiskelijat ole löytäneet yliopiston tarjoamia ohjauspalveluita tarpeeksi hyvin. Niistä viestimisen parantaminen nouseekin hänen mukaansa TreSilienssin toiminnassa todella tärkeäksi toimenpiteeksi.

Tamko: Opiskelijat tukevat toisiaan haastavina aikoina

Jo hankkeen hakuvaiheessa korkeakoulujen läheisinä yhteistyökumppaneina toimivat Tampereen ylioppilaskunta TREY sekä Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko. Opiskelija- ja ylioppilaskunnat ovat tehneet jo pitkään arvokasta työtä opiskelijahyvinvoinnin eteen. Ne ovat vastanneet omilla toimillaan myös korona-ajan mukanaan tuomiin erityishaasteisiin.

– Yhteisöllisyyteen panostaminen on ollut tärkeää. Korona-aikana aloittaneiden opiskelijoiden ryhmäytymistä tuimme järjestämällä koronaturvallisia aktiviteetteja ryhmittäin vertaistuutoreiden ja englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa toimivien degree-tuutoreiden johdolla. Perinteisesti syksyllä järjestettävä uusien opiskelijoiden tapahtuma, Tursajaiset, pidettiin sekin keväällä etätoteutuksena. Tapahtumaan osallistui yli 800 opiskelijaa, ja se sai erittäin hyvän vastaanoton. Olemme myös jatkaneet vertaiskoutsitoiminnan jalkauttamista luomaan yhteisöllisyyttä kaikille TAMKin opiskelijoille, kertoo Tamkon tuutoroinnin asiantuntija Elli Korhonen.

Neljä henkilöä pöydän ääressä

TREY: Vaikuttamistyöllä kohti paremmin voivaa yhteisöä

Tampereen ylioppilaskunnan, TREYn, työssä opiskelijoiden hyvinvointi on keskeinen tavoite.

– Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemistyötä tehdään TREYssä monella tavalla. Edunvalvontaorganisaationa meidän tärkein keinomme on tuoda opiskelijoiden ääntä kuuluviin ja tehdä yhteistyötä yliopiston kanssa opiskelijoille tärkeistä teemoista, kertoo TREYn sosiaalipoliittinen asiantuntija Laura Kaipia.  

– Osana tätä työtä olemme muun muassa tehneet kaksi laajaa koronakyselyä, joiden tuloksia olemme hyödyntäneet järjestöjemme työn tukemisessa ja vaikuttaessamme yliopiston koronalinjauksiin.  

Kaipian mukaan opiskelijan näkökulmasta heidän näkyvimpiä toimiaan korona-aikana ovat olleet syksyllä 2020 järjestetty hyvinvoinnin haasteviikko sekä ylioppilaskunnan jatkuvaan toimintaan kuuluva viestintä erilaisista hyvinvointi- ja tukipalveluista. Kaipia alleviivaa myös opiskelijajärjestöjen roolia opiskelijan arjen rakentajina.  

Sekä TREYssä että Tamkossa katsotaan innokkaasti kohti uuden lukuvuoden tapahtumia ja opiskelijoiden kohtaamisia. Uusien ja palaavien opiskelijoiden vastaanottaminen kampuksille on käynnistynyt heti lukuvuoden alussa, ja toiminta on asettumassa ‘uudessa normaalissa’ takaisin uomiinsa. Opiskelijatapahtumien toteutuminen on tärkeää myös opiskelija- ja ylioppilaskuntien omien toimijoiden jaksamiselle ja motivaatiolle.

TREY ja Tamko auttavat hanketta eteenpäin

Ylioppilas- ja opiskelijakunnan panos TreSilienssi-hankkeessa on oleellisen tärkeä. Opiskelijoiden esiin tuomien näkemysten ja ideoiden avulla korkeakoulujen tukimuotoja saadaan kehitettyä entistä opiskelijalähtöisempään suuntaan. TreSilienssin projektikoordinaattorien tehtävä onkin pitää Tamkon ja TREYn suuntaan säännöllisesti yhteyttä ja suunnitella toimintaa heidän avullaan.  

– TREYn asiantuntemus opiskelijoiden hyvinvoinnin haasteista ja tarpeista on meille hankkeessa valtava voimavara, kertoo yliopiston projektikoordinaattori Mikko Salminen.  

Tärkeimpänä ylioppilaskunnan ja TreSilienssin yhteistyön muotona hän pitää tänä syksynä avattua tapahtumatuen hakua. Tapahtumatukeen on varattu osa hankkeen budjetista.

– Opiskelijatapahtumat ovat erittäin tärkeitä hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden rakennuspalikoita. Korona-aikana tapahtumien järjestäminen on luonnollisesti ollut monelle järjestölle haaste, joten haluamme osaltamme tukea tapahtumia. Tuki on tarkoitettu opiskelijoiden hyvinvointia kohentaviin tapahtumiin, ja sitä voivat hakea kaikki TREYn piirissä toimivat järjestöt, Salminen tiivistää.  

Tampereen ammattikorkeakoulussa TreSilienssin ja Tamkon yhteistyö on ollut alusta asti läheistä.

– Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä, ja opiskelijakunnan panos on ollut merkittävää opiskelukyvyn parantamisessa, sanoo TAMKin projektikoordinaattori Anna Laurila.

– Tamko on esimerkiksi aktiivisesti viestinyt Parvi-konseptista, ja olemme pikkuhiljaa saaneet lisättyä tietoisuutta Parven hyvinvointikalenterista sekä uusista matalan kynnyksen tukimuodoista TAMKissa.  

– Tapahtumatuki on auki myös TAMKin opiskelijajärjestöille, ja olemme osallistaneet alayhdistykset hankkeen toimintojen suunnitteluun, jotta toimet palvelisivat opiskelijoiden tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhteisöllisyyden vahvistamisesta Laurilalla on vielä pari vinkkiä:

– Restart the Student Life -rastirata on avattu jatkaville opiskelijoille, ja meillä on yli 80 tiimiä suorittamassa rasteja ympäri kaupunkia. Pääkampukselle palaavat opiskelijat ja henkilöstön toivotimme tervetulleiksi lettukesteillä, joita pidimme kolmena päivänä kampuksen pihalla yhteistyössä SportUnin, Tamkon ja oppilaitospastorin kanssa.