Väitös

Tiina Hakala: Alkoholista päihtyneen hoito päivystyksessä vaatii erityisosaamista ja myönteistä suhtautumista hoitohenkilökunnalta

Tiina Hakala. Kuva: Saku Hakala
Hoitohenkilökunnan suhtautumisella päihtyneeseen potilaaseen on merkitystä potilaan saamaan hoitoon ja kohteluun päivystyksessä. Avainasemassa alkoholista päihtyneen potilaan hoidossa päivystyksessä on se, että hoitohenkilökunta ymmärtää, mitä osaamista heillä on tärkeätä olla, kun he kohtaavat alkoholista päihtyneen potilaan.

Terveystieteiden maisteri Tiina Hakala tutki väitöskirjassaan hoitohenkilökunnan asenteita ja osaamista alkoholista päihtyneiden potilaiden päivystyshoidossa.

Terveydenhuollon hoitohenkilökunnalla on merkittävä rooli alkoholinkäytön aiheuttamien terveysriskien ehkäisemisessä ja havaitsemisessa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa alkoholin ongelmallinen käyttö tunnistetaan ja siihen osataan puuttua, sitä pienempi on haittojen riski ja varsinaisen päihdehoidon tarve.

Päivystyspoliklinikoiden hoitohenkilökunta kohtaa alkoholista päihtyneitä potilaita lähes joka työvuorossaan. On tärkeää, että hoitohenkilökunnalla on monenlaista osaamista, kuten alkoholin riskikäytön arvioinnin osaamista ja neuvonta- ja ohjausosaamista, voidakseen hoitaa asianmukaisesti näitä potilaita.

Hakalan tutkimuksen mukaan kokeneemmat, pidempään päivystyksessä työskennelleet hoitajat pitivät eettistä osaamista ja vuorovaikutusosaamista sekä alkoholin riskikäytön arviointitaitoa vähemmän tärkeänä kuin vähemmän aikaa päivystyksessä työskennelleet. Huolimatta näistä eroista hoitajat pitivät jokaista osaamisaluetta vähintäänkin jonkin verran tärkeänä.

Myös hoitohenkilökunnan suvaitsevalla asenteella on merkitystä potilaan saamaan hoitoon ja sen onnistumiseen päivystyksessä.

- Päihtyneet potilaat herättävät monenlaisia tunteita hoitohenkilökunnassa ja negatiiviset asenteet voivat viivästyttää päihtyneen potilaan saamaa asianmukaista hoitoa. Alkoholista päihtyneen potilaan hoito on kuitenkin osa päivystyspoliklinikan hoitohenkilökunnan työtä ja alkoholin riskikäyttöön puuttuminen tulisi olla rutiinia päivystyksen hoitajien työssä, Hakala kertoo.

Huolimatta alkoholista päihtyneisiin potilaisiin liitetystä negatiivisuudesta, esille tuli myös positiivisia asioita, joilla oli merkitystä hoitohenkilökunnan sitoutumiseen alkoholista päihtyneiden potilaiden hoitoon. Hoitohenkilökunta halusi uskoa potilaan selviytymisen mahdollisuuteen vähentää tai lopettaa alkoholin käyttö. Hoitajien näkemyksen mukaan potilasta tuli kunnioittaa, kohdella syyllistämättä ja tuomitsematta ja nähdä, että potilas on myös ihminen alkoholin käytön takana.

- Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa täydennyskoulutusta ja luotaessa kriteeristöä alkoholista päihtyneen potilaan hoidon osaamisen vaatimuksista päivystykseen. Tutkimustuloksia on mahdollista hyödyntää myös hoitotyön peruskoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, Hakala toteaa.

Tiina Hakala on kotoisin Porista ja työskentelee Satasairaalassa yleissairaalapsykiatriassa.

TtM Tiina Hakalan hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja Hoitohenkilökunnan asenteet ja osaaminen alkoholista päihtyneen potilaan hoidossa päivystyksessä tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 30.10.2020 klo 12.00 alkaen Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 126, Pohjoisranta 11 A, Pori. Vastaväittäjänä toimii professori Tarja Kvist Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimii dosentti Jari Kylmä Tampereen yliopistosta.

Väitöstilaisuuteen paikan päälle on ollut ennakkoilmoittautuminen. Väitöstilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä.

Väitöskirjaan voi tutustua myöhemmin osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1693-8


Kuva: Saku Hakala

 

 

Tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat