Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopistosta kahdeksan osahanketta uusiin STN-ohjelmiin

Julkaistu 13.9.2022
Tampereen yliopisto
yliopiston lippu liehuu tangossa.
Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt rahoitusta kahteen uuteen ohjelmaan yhteensä 28 miljoonaa euroa. Tutkimusohjelmiin valittiin yhdeksän hankekokonaisuutta. Tampereen yliopisto on mukana seitsemässä tutkimuskonsortiossa kahdeksalla osahankkeella.

Uudet STN-ohjelmat, joissa rahoitusta myönnettiin, ovat Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella (SHIELD), jossa rahoitetaan neljä konsortiota sekä Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG), johon valittiin viisi konsortiota.

Molemmat ohjelmat ovat kuusivuotisia ja ne päättyvät vuonna 2028. Yhden konsortion saama rahoitus ensimmäisellä kolmivuotiskaudella on keskimäärin 3,1 miljoonaa euroa.

Rahoitetut konsortiot valittiin kaksivaiheisessa ohjelmahaussa varsinaiseen hakuun kutsuttujen konsortioiden joukosta.

Tietoperustaa turvallisuusuhkien tunnistamiseksi ja torjumiseksi

SHIELD-ohjelmassa tutkitaan turvallisuutta ja luottamusta informaatioteknologioiden ja hybridivaikuttamisen maailmanajassa. Ohjelman tavoitteena on erityyppisten turvallisuusuhkien tunnistaminen ja torjuminen sekä kriisinhallinnan ja selviytymiskyvyn vahvistaminen.

Rahoitettavissa konsortioissa on edustettuna yhteensä 11 eri tieteenalaa, ja hankekokonaisuuksissa on mukana 12 organisaatiota, joiden joukossa on muun muassa yliopistoja, kuntatoimijoita ja yrityksiä.

Yksi rahoitetuista hankkeista, monitieteinen Algoritmisten systeemien murtumat ja uudet alut -konsortio (REPAIR), tarjoaa tutkimukseen perustuvia käytännöllisiä malleja ja lähtökohtia algoritmisten järjestelmien rakentamiseen ja uudistamiseen. Konsortio tukee järjestelmien kehittämistä tavalla, joka edistää pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusarvoja: yhdenvertaisuutta, avoimuutta, autonomiaa ja osallisuutta.

Konsortio muodostuu sosiologian, antropologian, data-analytiikan, kuluttajatutkimuksen, tieteen ja teknologian tutkimuksen, tietojohtamisen, sosiaalipolitiikan, oikeustieteen ja käytännöllisen filosofian tutkijoista Helsingin ja Tampereen yliopistoista sekä LUT-yliopistosta. Konsortion yhteistyötä yritysten, organisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa koordinoi Demos Helsinki.

REPAIR-konsortiossa ovat Tampereen yliopistosta mukana sosiologian professori Turo-Kimmo Lehtonen ja sosiaalipolitiikan professori Minna van Gerven, molemmat yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta (SOC).

Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella -konsortiossa (DECA) on mukana Tampereen yliopistosta journalistiikan yliopistonlehtori Katja Lehtisaari (ITC).

Luotettavien ja syrjimättömien digitaalisten julkispalvelujen suunnittelu maahanmuuttajille -konsortiossa (Trust-M) on mukana Tampereen yliopistosta ihmiskeskeisen suunnittelun professori Thomas Olsson (ITC).

Tutkimusta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi

YOUNG-ohjelman tavoitteena on etsiä tutkimuksen avulla ratkaisuja, joilla turvata kaikkien lasten ja nuorten yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään sekä turvalliseen kasvuun ja kehitykseen.

Rahoitettavissa konsortioissa on mukana 14 eri tieteenalaa, ja hankekokonaisuuksissa on mukana 12 organisaatiota, joiden joukossa on muun muassa yliopistoja ja valtion tutkimuslaitoksia.

Rahoitettujen hankkeiden joukossa on muun muassa IMAGINE-konsortio, jonka tavoite on edistää sitä, että kouluissa, perusterveydenhuollossa ja vankeinhoidossa parannetaan vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien saatavuutta. Lisäksi hankkeessa panostetaan nuorten tavoittamiseen ja hoidon parissa pysymiseen. Investointi nuorten mielenterveyteen on keskeistä nyt, kun mielenterveyspalveluiden kuormittuneisuus on lisääntynyt jo pitkään ja pandemia on ennestään lisännyt hoidon kysyntää. Hankkeessa tuetaan kansallista mielenterveysstrategiaa 2020–2030. Nuoret ja ammattilaiset ovat aktiivisesti mukana kaikissa hankkeen vaiheissa.

IMAGINE-konsortiossa on Tampereen yliopistosta mukana hyvinvointitieteiden yliopistonlehtori Klaus Ranta (SOC).

Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan yliopistonlehtori Noora Ellonen (SOC) johtaa Haitalliset lapsuudenkokemukset elämänkulussa: pitkän aikavälin seuraukset ja vaikuttavat ehkäisyn keinot -konsortiota (ACElive).

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulu (SCHOOLWELL) -konsortiossa on Tampereen yliopistosta mukana tutkimusjohtaja Tiina Soini-Ikonen (EDU).

Ulos epätoivosta – ratkaisuja nuorten väkivaltakuolemiin, itsemurhiin ja huumekuolemiin johtavien elämänkulkujen katkaisemiseksi -konsortiossa (Young Despair) on mukana sosiaalipsykiatrian professori Sami Pirkola (SOC).

Strategisen tutkimuksen neuvoston tiedote 13.9.2022