Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopistolle rahoitus datanhallinnan asiantuntijoiden täydennyskoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen

Julkaistu 4.3.2024
Tampereen yliopisto
Big data/ Wikimedia Comnmons
Datanhallinnan asiantuntijatehtävät ovat monipuolisia ja vaativat laajaa erityisosaamista. Digitalisaation myötä datanhallinnan rooli on korostunut entisestään, mikä on kasvattanut kysyntää datanhallinnan osaamiselle. Suomesta on toistaiseksi puuttunut kokonaan alan asiantuntijoiden pätevöitymiseen tähtäävä koulutus, mutta nyt opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoitusta Tampereen yliopistolle tällaisen koulutuksen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.

Tampereen yliopisto on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmivuotisen tieteen edistämisen erityisrahoituksen hankkeelle ”Datanhallinnan asiantuntijoiden ammattiin pätevöittävän koulutuksen suunnittelu ja toteutus”. Hankkeen tarkoituksena on luoda datanhallinnan asiantuntijatehtäviin pätevöittävä koulutus ja turvata datanhallinnan asiantuntijoiden saatavuus eri sektoreilla.

Datanhallinnan asiantuntijana toimiminen edellyttää muun muassa kykyä hahmottaa eri tutkimus- tai kehittämisprojektin datanhallinnan tarpeet ja kehittää kestävät ja vastuulliset toimintatavat niiden toteuttamiseksi. Erityisesti tietosuoja ja tietoturva edellyttävät syvällistä ymmärrystä paitsi voimassa olevista säännöksistä myös alan parhaista käytännöistä. Datanhallinnan taidot ovat tutkimusorganisaatioissa myös oleellinen osa tiedekasvatusta, tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja jatkuvaa oppimista.

Järjestämällä koulutusta datanhallinnan asiantuntijoille nopeutetaan alan kehitystä ja vahvistetaan TKI-toiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Hankkeen tavoitteena on suunnitella oma opinto-ohjelma kouluttamaan suomalaisen lainsäädännön edellyttämät käytänteet osaavia datanhallinnan ja avoimen tieteen asiantuntijoita. Koulutusmahdollisuuksien kehittäminen vastaa kasvavaan tarpeeseen varmistaa, että datanhallinnan alalla toimivilla on vahva teoreettinen pohja sekä käytännön osaaminen. Tämä edistää paitsi yksittäisten ammattilaisten urakehitystä myös Suomen asemaa datanhallinnan osaamisen kärkimaana. Hankkeen tarkoituksena on myös edistää datanhallintataitojen sisällyttämistä osaksi tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelmia.

Sisältöjä suunnitellaan kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä

Rahoituskausi on kolmivuotinen, vuosille 2024–2026, sisältäen koulutuksen suunnitteluvaiheen ja toteutuksen. Hankkeesta vastaa Tampereen yliopistossa Jatkuvan oppimisen palvelut yhteistyössä kirjaston kanssa. Nyt kehitettävän koulutuksen sisältöjen suunnittelussa tarvitaan kuitenkin laajaa kansallista sekä kansainvälistä ja eri tahoja yhdistävää yhteistyötä. Yhteistyötä tullaan tekemään läheisesti mm. CSC:n Tieteen tietotekniikan keskuksen, tutkijakoulun, informaatiotutkimuksen oppiaineen ja Tampereella sijaitsevan Tietoarkiston kanssa.

Kansainvälisen yhteistyön osalta suuntaamme katseemme kansainvälisiin, eri alojen asiantuntijoiden muodostamiin, datanhallinnan palveluiden ja infrastruktuurien kehittämiseen tähtäävien yhteistyöelimien puoleen, kuten Research Data Alliance (RDA) ja EOSC. Näiden lisäksi tulemme käymään aktiivista vuoropuhelua Wienin yliopiston järjestämän Data Steward Certificate -kurssin koordinaattoreiden kanssa ja alustavien aiekeskustelujen mukaisesti selvitetään myös mahdollisuus toteuttaa jokin koulutusteemoista kansainvälisessä yhteistyössä. Tavoitteesta laajaan yhteiskehittämiseen kertoo myös se, että jo ennen varsinaista rahoitusta, koulutusta on suunniteltu kansallisen Avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) koordinaation alla toimineessa Professionalisation of RDM experts -työryhmässä, jossa työskenteli yhteensä 42 datanhallinnan asiantuntijaa 19 organisaatiosta.

Toteutettavan koulutuksen laajuus tulee olemaan 15 ECTS-pistettä ja kohderyhmää ovat väitöskirjatutkijat ja postdoc-tutkijoiden lisäksi henkilöt, jotka jo tällä hetkellä toimivat eri organisaatioissa datanhallintaan liittyvissä tehtävissä eri nimikkeillä.

Lisätiedot

Teemu Rauhala, Key Account Manager, Jatkuvan oppimisen palvelut.

Päivi Kanerva, Tietoasiantuntija, Tampereen yliopiston kirjasto.

Susanna Nykyri, Johtava asiantuntija, Tampereen yliopiston kirjasto.

Datanhallinnan asiantuntijan koulutushanke | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)