Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopisto sai rahoitusta kahteen tutkimusinfrastruktuuriin

Julkaistu 14.12.2022
Tampereen yliopisto
aihekuvassa yhdistelmä eri tieteenaloilta: koeputki, tietokoneen näppäimistö ja kirjoittamista
Suomen Akatemian Tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt 25 miljoonaa euroa rahoitusta 19 tutkimusinfrastruktuurihankkeelle. Hankkeet toteutetaan eri puolella Suomea ja ne vaikuttavat paikallisesti tai alueellisesti. Tampereen yliopisto sai rahoitusta kahteen hankkeeseen ja on lisäksi mukana yhdessä konsortiossa.

Hakemuksia jätettiin 103.

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan Bio- ja kiertotalouden yksikön Bio and Circular Economy infrastructure -infrastruktuuriprojektin tavoitteena on kehittää ja rakentaa uusi BIC-FIRI Hub, joka mahdollistaa holistisen lähestymistavan erilaisten jätevirtojen hyödyntämiseksi.

BIC-FIRI Hub:in sisältämät neljä alustaa ovat mikrobiomianalytiikka, biomassan jalostus, analytiikkalaitteisto sekä digitalisaatio. Päivitetyn infrastruktuurin avulla luodaan vahva yhteys paikallisiin sidosryhmiin muun muassa lisäämällä arvoketjujen analytiikkapalveluita, integroimalla viimeisimmän tutkimustiedon teollisiin sovelluksiin sekä tuottamalla uusia osaajia paikallisiin tarpeisiin.

Bio- ja kiertotalouden (BIC) yksikkö koostuu Ympäristötekniikan, Energia- ja biojalostuksen sekä Synteettisen biologian tutkimusryhmistä.

Digitaalinen sähköistymisen infrastruktuuri

Tampereen yliopiston Digital electrification infrastructure -hankkeessa digitaalinen sähköistymisen infrastruktuuri koostuu kolmesta keskeisestä elementistä: järjestelmistä, digitaalisista ratkaisuista ja datasta. Järjestelmät muodostuvat sähköistettävistä alueista ja niiden säätö- ja hallintajärjestelmistä.

Keskeisimmät alueet ovat mobiilit työkoneet ja energiayhteisöt (mikroverkot), jotka koostuvat useista tehoelektroniikan suuntaajista.

Jokaisella järjestelmällä on sisäinen rakenne, mutta ne muodostavat yhdessä järjestelmien järjestelmän digitaalisten järjestelmien, sähköverkon ja sähkömarkkinoiden kautta.

Digitaaliset ratkaisut -osio sisältää tutkimusinfrastruktuurin sensorit, mittalaitteet, kommunikaatio- ja tiedonvaihtojärjestelmät, joita tarvitaan järjestelmien monitorointiin, säätöön ja optimointiin, palveluiden toteuttamiseksi ja sähköisten järjestelmien toimintakyvyn turvaamiseksi kokonaisuutena.

Dataan liittyen luodaan alusta datan tallentamiseksi ja jakamiseksi, datan saatavuuden jatkuvuuden varmistamiseksi ja menetelmät metadatan esittämiseksi.

Vedyn ja materiaalien vuorovaikutuksen tutkimuksen infrastruktuuri

Oulun yliopiston, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Tampereen yliopiston Hub for Hydrogen-Materials Interaction Research Infrastructures -hankkeessa varaudutaan vetytalouden kehitykseen.

Vetytalouteen siirtyminen asettaa ennennäkemättömiä haasteita energia-, raaka-aine- ja kuljetusteollisuudelle. Uusia vetypohjaisia prosesseja ja sovelluksia on otettava käyttöön erittäin lyhyessä ajassa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Vedyn vuorovaikutuksista yhteiskuntamme toimintojen kannalta keskeisten materiaalien, kuten terästen, kanssa tiedetään vain vähän. Luotettavien ja turvallisten vetyteknologioiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi vuorovaikutusten ymmärtäminen on yhä tärkeämpää.

Esimerkiksi kantavissa rakenteissa vedyn aiheuttamalla materiaalien haurastumisella voi olla katastrofaalisia vaikutuksia, ja vedyn käyttö polttoaineena ei tuota moottoripinnoille vastaavaa voitelukalvoa kuin fossiiliset polttoaineet.

Hankkeen paikalliset infrastruktuurit vastaavat näihin tarpeisiin karakterisointimenetelmillä, vahvistavat partnereiden keskinäistä roolijakoa ja syventävät osaamista ja mahdollistavat yhteiskunnalle välttämättömän tiedon tuottamisen.   

Rahoitus painottaa vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteita

Paikallisten tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä tai rakentamista tukeva rahoitus painottaa vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteita. Rahoitus myönnettiin Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (Recovery and Resilience Plan, RRP) pohjalta. Suunnitelma on osa kansallista kestävän kasvun ohjelmaa, jolla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

Rahoitus myönnetään yliopistoille, tutkimuslaitoksille ja ammattikorkeakouluille, jotka omistavat kyseiset paikalliset tutkimusinfrastruktuurit.

Suomen Akatemian tiedote 13.12.2022
 

Kuva: Jonne Renvall