Hyppää pääsisältöön

Riikka Tapaninaho: Yritysten tulee linjata arvonluontinsa taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten kestävyystavoitteiden kanssa

Tampereen yliopisto
PaikkakuntaKanslerinrinne 1., Tampere
Pinni A -rakennuksen Paavo Koli -sali sekä etäyhteys.
29.6.2022 15.00–19.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Riikka Tapaninaho kampuksen edustalla.
Vallitsevat liiketoiminta- ja arvonluontimallit korostavat edelleen liiketoiminnan ja asiakkaiden näkökulmia jättäen muut sidosryhmät vähemmälle huomiolle. KTM Riikka Tapaninahon väitöskirja tarjoaa vaihtoehtoisen mallin tyypillisille käsityksille liiketoiminnasta ja arvonluonnista. Erityisesti viimeaikaiset globaalit kriisit ovat osoittaneet, kuinka riippuvaisia olemme toisistamme ja luonnonympäristöstä niin paikallisesti kuin globaalisti. Näiden riippuvuuksien ja suhteiden ymmärtäminen tulisi olla tämän päivän johtajien ydinosaamista.

Riikka Tapaninaho tarkastelee väitöskirjassaan sitä, miten yritykset voivat luoda arvoa yhdessä sidosryhmiensä kanssa huomioiden keskeiset kestävyyshaasteet, kuten ilmastonmuutos, luonnonvarojen hupeneminen ja elonkirjon heikkeneminen. Tapaninahon väitöskirjan tutkimustulokset osoittavat muun muassa sen, että yritysjohtajat näkevät kestävyyden strategisena asiana liiketoiminnalle. Lisäksi he korostavat yritysten velvollisuutta toimia kestävyyden edistämiseksi. Kestävyys nähdään alati vahvistuvan sidosryhmien päätöksenteossa, mikä edellyttää myös liiketoiminnalta perustavanlaatuisia muutoksia.

Väitöskirjan pääväite perustuu systeemiseen ja relationaaliseen näkemykseen liiketoiminnasta ja arvonluonnista. Tämän näkemyksen mukaan liiketoiminnan huomio tulisi olla toisistaan riippuvaisissa sidosryhmäsuhteissa sekä suhteissa ympäröivään yhteiskuntaan ja luonnonympäristöön. Tämä korostuu erityisesti monimutkaisissa kestävyyshaasteissa, joihin vastaamisessa tarvitaan yhteistyötä yli organisaatiorajojen ja joissa niin taloudelliset, sosiaaliset kuin ekologiset kestävyystavoitteet tulee täyttää.

– Viimeaikaiset globaalit kriisit ovat osoittaneet sen, kuinka riippuvaisia olemme toisistamme ja luonnonympäristöstä niin paikallisesti kuin globaalisti. Näiden riippuvuuksien ja suhteiden ymmärtäminen tulisi olla tämän päivän johtajien ydinosaamista, Riikka Tapaninaho toteaa.

– Yritysjohtajilta vaaditaan holistista ymmärrystä liiketoiminnasta ja yritysten roolista yhteiskunnassa, Tapaninaho painottaa.

Väitöskirjaan sisältyvät tapaustutkimukset kiertotalousliiketoiminnasta ja viherrakentamisesta osoittavat, miten yritykset voivat toiminnallaan yhdessä sidosryhmiensä kanssa luoda arvoa, jossa niin taloudelliset kuin sosiaaliset ja ekologiset arvoulottuvuudet on huomioitu. Tämä vaatii yhteisiä arvonluonnin aktiviteettejä yhteiskunnan eri tasoilla sekä arvon ymmärtämistä moniulotteisesti eri sidosryhmien näkökulmasta. Koska tehtävä ei ole helppo, väitöskirjassa korostetaan tarvetta käsitellä kestävyyteen liittyviä jännitteitä ja kilpailevia vaatimuksia avoimesti ja luovasti yhdessä sidosryhmien kanssa.

Väitöskirjan tulokset tarjoavat vaihtoehtoisen mallin johtamiskirjallisuuden ja -käytännön tyypillisille käsityksille liiketoiminnasta ja arvonluonnista, jotka edelleen korostavat taloudellista arvoa sekä liiketoiminnan ja asiakkaiden näkökulmia jättäen muiden sidosryhmien huomioimisen vähemmälle.

Tapaninahon mukaan vielä tänä päivänä tyypilliset arvonluontimallit niin tutkimuksessa kuin käytännössä edustavat rajoittunutta organisaatio- ja talouspainotteista ymmärrystä liiketoiminnasta. Ne jättävät liian pienelle huomiolle liiketoiminnan ytimen muodostamat yhteistyösuhteet eri sidosryhmien kanssa sekä yritysten riippuvuuden ja vaikutukset laajemmin yhteiskuntaan ja luonnonympäristöön.

– Tarvitaan systeemistä ja relationaalista käsitystä arvonluonnista, jossa onnistumiset yksilö-, organisaatio- ja yhteiskuntien tasoilla rakentuvat näiden suhteiden yhteisvaikutuksessa, Riikka Tapaninaho sanoo.

Väitöskirja haastaa vallitsevan näkemyksen hyödyntämällä sidosryhmäteoriaa, liiketoiminnan kestävyyttä käsittelevää kirjallisuutta sekä väitöskirjakokonaisuuteen sisältyviä tutkimustuloksia.

Riikka Tapaninaho on kotoisin Tampereelta ja työskentelee tällä hetkellä yliopisto-opettajana yrityksen johtamisen oppiaineessa Tampereen yliopistossa.

Kauppatieteiden maisteri Riikka Tapaninahon johtamisen alaan kuuluva väitöskirja Stakeholder value creation at the intersection of business and sustainability tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa keskiviikkona 29.6.2022 klo 15 alkaen (Pinni A, Paavo Koli -sali, Kanslerinrinne 1). Vastaväittäjinä toimivat professori R. Edward Freeman Virginian yliopistosta sekä professori Sybille Sachs HWZ yliopistosta ja Zürichin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Johanna Kujala johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Väitöstilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä.
(Zoom, Meeting ID: 687 0658 3656)

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2479-7

Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto