Hyppää pääsisältöön

Resilienssin johtamisella saavutetaan parempaa työhyvinvointia

Tampereen yliopisto
SijaintiEtäyhteydellä
Ajankohta12.6.2020 9.00–13.00
Kielisuomi
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Tohtori
Lepo ja työssä jaksaminen ovat nousseet yhteiskunnallisen työhyvinvointikeskustelun keskiöön. HTM Laura Valli käsittelee väitöstutkimuksessaan yksilön resilienssiä ja sen ilmenemismuotoja paineessa. Väitöskirjatyön tulokset osoittavat, että resilienssin johtamisella saavutetaan henkilöstön potentiaalin tehokkaampi hyötykäyttö organisaatiossa.

Resilienssissä ilmiönä yhdistyvät toimintakyvyn eri osa-alueet kuten psyykkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky. Resilienssi on yksi tapa jäsentää ja kuvata ihmismielen kimmoisuutta ja ketteryyttä yllättävissä tilanteissa. Yksinkertaistetusti sanoen resilienssi on ihmisen mukautumiskykyä.

HTM Laura Vallin väitöstutkimuksessa selvitettiin, millainen ilmiö resilienssi voi olla yksilön näkökulmasta tarkasteltuna ja mitkä tekijät vaikuttavat yksilön resilienssiin. Lisäksi tutkimuksessa analysoitiin niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat yksilön resilienssipotentiaaliin ja sen aktivoitumiseen.

- Väitöstutkimuksen keskeisenä tavoitteena on ollut pyrkiä ymmärtämään, mitä resilienssi ja jaksaminen tietynlaisessa kriisinhallintaympäristössä ovat. Tämän ymmärryksen kautta kuvaan tutkimuksessani, miten toimintakykyä voidaan johtaa. Meistä kaikista löytyy resilienssipotentiaalia, Valli havainnollistaa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yksilöistä löytyvä resilienssipotentiaali on aktivoitavissa erilaisin prosessein. Informanttien esille tuomat huomiot yksilön toimintakyvystä antavat aihetta kyseenalaistaa pelkkään fysiologiseen toimintakykyyn perustuvaa organisaatiokulttuuria. Lisäksi tutkimuksen tulosten perusteella voidaan väittää vuorovaikutuksen laadun, optimismin, tyydytettyjen perustarpeiden sekä sosiaalisen turvaverkoston olevan tärkeä osa resilienssin muodostumista. Resilienssiä voidaan johtaa tehokkaammin kiinnittämällä huomiota edellä mainittuihin tekijöihin sekä lisäämällä niin johtajien kuin johdettavien tietotaitoa asiasta.

Monitieteinen, laadullinen tutkimusote perustui Vallin väitöstutkimuksessa hermeneuttiseen ymmärtämiseen sekä säännönmukaisuuksien etsintään. Tutkimuksessa hyödynnetään myös tapaustutkimuksen ja etnografian tutkimusperinteitä. Tutkimuksen aineisto on kerätty Libanonissa toimineen suomalaisen kriisinhallintajoukon (SKJL) kahdelta rotaatiolta vuosina 2012−2013.

- Resilienssin tutkimus on Suomessa vasta alkutekijöissään: kattavat tieteelliset avaukset ovat harvalukuisia ja kansalliskielillä kirjoitettua kirjallisuutta resilienssistä on vähänlaisesti saatavilla. Kansainvälisesti resilienssi on kuitenkin ollut jo vuosikymmenen johtamis- ja toimintakykytutkimusten keskiössä. Toisin sanoen meillä on kotimaisen tutkimuksen kuilu, jota resilienssin johtamisen osakokonaisuuksia valottava väitöskirjatyöni täyttää, Valli summaa.

Turkulainen HTM Laura Valli työskentelee tällä hetkellä viestinnän analyytikkona Puolustusvoimien palveluksessa.

Hallintotieteen maisteri Laura Vallin hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja Kuolema kuittaa univelan – Tutkimus resilienssistä ja resilienssin johtamisesta tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa 12.6.2020 klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii dosentti Harri Jalonen Turun ammattikorkeakoulusta. Kustoksena on professori Jari Stenvall Johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Koronavirustilanteen takia Tampereen yliopiston väitöksiä ei toistaiseksi järjestetä yleisötilaisuuksina, mutta väitöstä voi seurata etäyhteyden kautta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1587-0