Hyppää pääsisältöön

Naisten ja miesten tasa-arvoon työelämässä on vielä matkaa – korkeakoulut etsivät yhdessä keinoja

Julkaistu 23.11.2020
Tampereen korkeakouluyhteisö
Outi Rantanen, Elina Harju, Tuula Isosuo ja Liisa Marttila pöydän ääressäNAU! Naiset tasa-arvoisesti uralle -hankkeessa pyritään löytämään vastauksia siihen, miksi esimerkiksi naisten ja miesten tasa-arvo ei toteudu erilaisissa työtehtävissä ja palkkakysymyksissä. Kuvassa hankkeessa mukana olevat Outi Rantanen (vas.), Elina Harju, Tuula Isosuo ja Liisa Marttila Tampereen ammattikorkeakoulusta.
Suomalaiset työmarkkinat ovat EU:n eriytyneimpien joukossa. Naisten ja miesten välinen epätasa-arvo näkyy esimerkiksi erilaisissa työtehtävissä ja palkkakysymyksissä.

Naisten ja miesten ammattien eriytyminen ilmenee esimerkiksi naisten suuntautumisena opetus- ja hoiva-alalle, miesten taas tekniikkaan ja logistiikkaan. Eri alojen sisällä sukupuolen mukainen epätasa-arvo näkyy myös naisten ja miesten sijoittumisena erilaisiin työtehtäviin, palkkaepätasa-arvona sekä eriytyvänä urakehityksenä.

Herkästi ajattelemme, että maailma on tältä osin valmis ja naisten ja miesten tasa-arvo toteutuu työelämässä. Selvitysten mukaan näin ei kuitenkin ole, lehtori Outi Rantanen Tampereen ammattikorkeakoulusta sanoo.

Maaliskuussa 2020 alkaneessa Naiset tasa-arvoisesti uralle NAU! -hankkeessa luodaan korkeakoulutukseen ja työelämään pysyvää kulttuuria, joka mahdollistaa rakenteellisesta epätasa-arvosta keskustelemisen ja siihen liittyvien ongelmien korjaamista. Hankkeessa keskitytään erityisesti tekniikan alaan, mutta mukana ovat myös liiketalouden ja turva- ja riskienhallinnan koulutusalat.

Aihe koetaan monella tasolla tärkeäksi. Tästä on osoituksena se, että sekä ammattikorkeakoulukentällä että yliopistosektorilla oli samaan aikaan vireillä aihepiiriltään samantyyppinen hankesuunnitelma, mutta rahoittaja halusi yhdistää hankkeet yhdeksi kokonaisuudeksi, hankkeen projektipäällikkönä toimiva Rantanen kertoo.

NAU!-hankkeessa on mukana viisi ammattikorkeakoulua, kolme yliopistoa ja Tekniikan akateemiset TEK.

Päätavoitteena on edistää ja tukea naisten määrällisesti ja laadullisesti tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä. Päähuomio on vertikaalisen tasa-arvon kehittämisessä.

Horisontaalisen tasa-arvon eteen TAMKissakin on tehty jo kovasti töitä, esimerkiksi Naistech-hankkeenavulla. 

Piilossa olevia asenteita ja rakenteita

Monimuotoisen työelämän tasa-arvoon on vielä matkaa. Naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon liittyvät asiat ovat Rantasen mukaan herkkiä ja sensitiivisiä, usein myös piilossa olevia asioita, eikä niitä aina tunnisteta. Työelämässä tasa-arvo ei täysin toteudu, myös urakehitys on eriytynyt.

Hämmentävää on se, että vaikka olemme olleet asian äärellä jo kauan, niin edelleen riittää selvitettävää siinä, miten tasa-arvo työelämässä näyttäytyy. Naiset kokevat niin opinnoissa kuin työelämässäkin tarvitsevansa sparrausta ja rohkaisua, Rantanen sanoo.

Rantasen mukaan herkästi ajatellaan, että Suomi on tasa-arvoinen maa. Kun asiaa lähdetään selvittämään tarkemmin, esimerkiksi TEKin tutkimukset osoittavat, ettei asia kuitenkaan ole niin. Ilmiöissä on hänen mukaansa vielä tunnistamista ja tunnustamista. Myös asenteita on avattava.

Uraohjausta tarvitaan

Myös teknisellä alalla toimivat naiset tarvitsevat uraohjausta sekä opintojensa aikana että valmistumisen jälkeen.

Sukupuolitietoisen uraohjauksen kehittämisen kautta pyrimme löytämään keinoja ja tapoja, miten voisimme tukea naisopiskelijoitamme paremmin. Opintojensa aikana useat naisopiskelijat ovat todenneet, että ovat tasa-arvoisia miesten kanssa, mutta työelämässä tulee vastaan asioita, joissa tasa-arvo ei aina toteudu.

Outi Rantasen mukaan on tärkeä tietää, mitä ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta valmistumisen jälkeen tapahtuu. Olisiko löydettävissä koulutuksellisia ja uusia uraohjauksen käytänteitä tai harjoittelujen ohjauksia, joilla voitaisiin paremmin tukea siirtymiä työelämään?

Haastattelemme ja keskustelutamme ammattikorkeakouluista ja yliopistoista valmistuneita tekniikan alan naisia. Kuulemme ja pohdimme yhdessä, millaista tukea ja tietoa he olisivat opintojensa aikana tarvinneet tässä asiassa.

Ammattikorkeakouluista 2014 valmistuneiden valtakunnallisen uraseurantakyselyn tulosten perusteella naiset kokivat saaneensa suorittamastaan tutkinnosta miehiin verrattuna heikommin eväitä työuralleen. He myös vastasivat miehiä harvemmin olevansa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä suorittamaansa ammattikorkeakoulututkintoon työuransa kannalta: https://tasaarvoisestiuralle.fi/tutkinnot-vierasta-maaperaa-naisille

NAU!-hankkeen yhtenä tavoitteena on tuottaa tutkittua tietoa helposti hyödynnettävässä muodossa. Tasa-arvoisesti uralle.fi-sivustolle kerätään tietoa, josta se olisi mahdollisimman monelle käytössä.

Ympäri Suomea on tällä hetkellä menossa erilaisia toimia, teemme haastatteluja ja työpajoja. Sitä kautta yritämme päästä tarkemmin tähän ilmiöön kiinni.

Näkymättömät naiset

Caroline Criado-Pereziun kirja ”Näkymättömät naiset – Näin tilastot paljastavat miten maailma on suunniteltu miehille” kuvaa Rantasen mukaan globaalisti hyvin niitä rakenteita, missä elämme.

Maailmaa on rakennettu perinteisesti miesnäkökulmasta. Normaali on ollut usein miehen normaali ja vastauksia on haettu miehen maailmasta, Rantanen toteaa.

Rantanen toivookin, että NAU!-hankkeen myötä tasa-arvoasiaa saadaan enemmän näkyville. Hän kertoo odottavansa innolla syntyviä uusia näkökulmia.

Yhtenä työskentelytapana testataan ja kehitetään ns. unconscious bias -työskentelyä. Tarkoituksena on lisätä sekä korkeakoulujen että yritysten työntekijöiden ymmärrystä yhdenvertaisuuteen liittyvistä rakenteista ja tiedostamattomista vääristymistä. Hankkeessa mukana oleva LUT-yliopisto koordinoi tätä työskentelyä, ja sen pohjalta toteutetaan vuonna 2021 unconscious bias training -koulutuksia ja -konsultaatioita korkeakoulujen ja yritysten henkilöstölle. Aihepiiriä lähestytään laajasti intersektionaalisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta mutta korostaen sukupuolinäkökulmaa.
 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Outi Rantanen, TAMK, outi.rantanen [at] tuni.fi (), 040 672 0889

Naiset tasa-arvoisesti uralle – NAU! on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke. Hanke toteutetaan vuosina 2020–2022 viiden ammattikorkeakoulun, kolmen yliopiston ja Tekniikan akateemiset TEKin yhteistyönä. Hankkeella luodaan korkeakoulutukseen ja työelämään pysyvää kulttuuria, joka mahdollistaa rakenteellisesta epätasa-arvosta keskustelemisen ja siihen liittyvien ongelmien korjaamisen. Hanketta toteuttavat koordinaattorin Tampereen ammattikorkeakoulun lisäksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tekniikan akateemiset TEK.

Hankkeen kohderyhmiä ovat kohdealojen naispuoliset korkeakouluopiskelijat ja korkeakouluista valmistuneet, korkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä hankkeeseen osallistuvat työnantajat ja niiden henkilöstö.

NAU!-hankkeen päätavoitteena on edistää ja tukea naisten määrällisesti ja laadullisesti tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä. Päähuomio on vertikaalisen tasa-arvon kehittämisessä. Hankkeessa keskitytään erityisesti tekniikan alaan, mutta lisäksi mukana ovat myös liiketalouden ja turva- ja riskienhallinnan koulutusalat

Teksti: Arja Hautala
Kuva: Saara Lehtonen