Väitös

Antti Rousi: Musiikinopiskelijoiden tiedonhankinnasta saadaan tarkempi kuva huomioimalla eri merkkijärjestelmät

Tohtori
Uudessa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 -visiotyössä Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa tavoitteeksi, että joka toisella suomalaisella nuorella olisi korkeakoulututkinto. Vaikka opinnäytteisiin liittyvää tiedonhankintaa on tutkittu informaatiotutkimuksessa runsaasti, eri merkkijärjestelmien rooleja ja merkityksiä tiedonhankinnassa on tutkittu vähemmän.

Esimerkiksi esittävä säveltaide ja musiikkitiede ovat aloja, joissa useat merkkijärjestelmät ovat tiedonhankinnan näkökulmasta merkityksellisiä. Musiikkiin liittyvä tietämys realisoituu esimerkiksi nuotinnoksien, kuulokokemuksen ja esiintyvän muusikon kehonkielen kautta.

Musiikinopiskelijoiden opinnäyteprosessien tutkimisen kautta saadaan tietoa yksittäisten merkkijärjestelmien rooleista tiedonhankintaprosesseissa. Musiikin alan opinnäytteiden tutkiminen auttaa lisäksi kehittämään menetelmiä eri merkkijärjestelmien roolien tarkastelemiseen myös muiden alojen tiedonhankintaprosesseissa.

FM Antti Rousin väitöstutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, miten muusikot ja musiikinopiskelijat kokevat eri abstraktiotasoisten musiikki-informaatiomoodien tilannerelevanssin opinnäyteprosesseissa, jotka sisältävät esimerkiksi konserttien valmistelua ja musiikkianalyysiä.

Tutkimustyö alkoi musiikki-informaatiotypologian kehittämisellä, joka määrittelee musiikkitiedon hankinnan empiirisen tarkastelun kannalta relevantit musiikki-informaation moodit.

Ensimmäisessä empiirisessä tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, miten musiikki-informaatiotypologian eri moodit olivat löydettävissä ammattisäveltäjän kertomuksesta omasta sävellysprosessistaan. Toisessa empiirisessä tutkimuksessa tarkasteltiin, miten esittävän säveltaiteen tohtoriopiskelijat näkivät yksittäisten informaatiomoodien tilannerelevanssin osana väitöskirjatyöhönsä liittyvää tiedonhankintaa. Kolmannessa empiirisessä tutkimuksessa tarkasteltiin, miten Sibelius-Akatemian eri opiskelijaryhmät kokivat informaatiomoodien tilannerelevanssin tiedonhankintaprosessin eri vaiheissa.

Tutkimuksen empiiriset tulokset lisäävät ymmärrystä musiikki-informaatiomoodien rooleista musiikkitiedon hankinnassa ja osoittavat, että käytetyt menetelmät mahdollistavat nykyistä tarkemmat kuvaukset musiikkiin liittyvistä tiedonhankinta- ja opinnäyteprosesseista.

- Vaikka väitöskirjassani tarkastelin musiikin alan opinnäytteitä, lähestymistapa, jossa tiedonlähteitä luokitellaan niiden abstraktitason mukaan on sovellettavissa myös muiden alojen opinnäyteprosessien tarkasteluun, Rousi kertoo.

Antti Rousi työskentelee tällä hetkellä tietoasiantuntijana Aalto-yliopiston tutkimuspalveluissa.

FM Antti Rousin informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alaan kuuluva väitöskirja Music information modes and their situational relevance among musicians and music students tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestintätieteiden tiedekunnassa 16.10.2020 kello 15.00 alkaen Linna-rakennuksen luentosalissa K103,  Kalevantie 5. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Audrey Laplante Montrealin yliopistosta. Kustoksena toimii professori emeritus Pertti Vakkari Informaatioteknologian ja viestintätieteiden tiedekunnasta.  

Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä zoomissa (Meeting ID: 652 9411 1325).

 

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1499-6