Nosto! Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun ja ympäristöministeriön yhteisen selvityksen mukaan kansalaisten osallistuminen, tiedonsaanti ja muutoksenhaku ympäristöä koskevassa päätöksenteossa ei toimi. Sähköisellä kansalaisfoorumilla toteutetun kyselyn mukaan lähes kaikki olivat kiinnostuneita ympäristöä koskevasta päätöksenteosta ja sen vaikutuksista, mutta vain alle puolet vastaajista oli sitä mieltä, että heillä on mahdollista saada tietoa ja osallistua päätöksentekoon.

Suomen perustuslain mukaan vastuu ympäristöstä kuuluu jokaiselle. Julkisen vallan olisikin pyrittävä lain mukaan turvaamaan terveellinen elinympäristö kaikille ja mahdollisuus myös vaikuttaa sitä koskevaan päätöksentekoon. Ympäristöperusoikeuden toteutuminen -hankkeen selvityksen mukaan suurin osa vastaajista on kuitenkin sitä mieltä, että julkisen vallan velvollisuus edistää kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ei ole toteutunut.

Osallistumismahdollisuuksista huolimatta kansalaisten mielipiteitä ei välttämättä kuunnella eikä sillä myöskään koeta olevan vaikutusta ympäristöä koskevassa päätöksenteossa. Muutoksenhaku esimerkiksi maankäyttöön ja rakennuslupiin liittyvissä kysymyksissä tulisi kansalaisten mielestä puolestaan olla nykyistä helpompaa, nopeampaa ja yksinkertaisempaa.

Ympäristöperusoikeuksien toteutumista kartoitettiin Otakantaa.fi-palvelussa.