Hyppää pääsisältöön
Opinto­kokonaisuus, lukuvuosi 2023–2024
LATK-M01

Latinankielisen kulttuurin ja latinan kielen opintokokonaisuus, 25–50 op

Tampereen yliopisto
Kuvaus

Latinankielisen kulttuurin ja latinan kielen opintokokonaisuus perehdyttää rikkaaseen eurooppalaiseen sivistykseen sekä latinan kielellä tuotettuun aineistoon antiikin ajoista aina uuteen aikaan saakka. Opintokokonaisuus tarjoaa tuoreen ja kansainvälisestikin ainutlaatuisen monitieteisen näkökulman länsimaiseen sivistykseen yhdistämällä kieleen, kulttuuriin ja yhteiskuntaan perehdyttävät opinnot yhdeksi kokonaisuudeksi.

Opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden ymmärtää yhteisen eurooppalaisen kulttuuriperinteen kautta tuoreesti oman yhteiskuntamme ilmiöitä ja kulttuuria. Se tarjoaa myös aineksia kriittiseen itsereflektioon: kyseessä on opintokokonaisuus klassisen yleissivistävän humboltlaisen yliopiston hengessä.

Latinankielisen kulttuurin ja latinan kielen opiskelu on hyödyllinen tutkijoiksi aikoville sekä kaikille kulttuurien ja kielten parissa työskenteleville (ainakin nykykielten, historian, taidehistorian ja kirjallisuuden, kirjasto-, arkisto- ja museolaitoksen, järjestötoiminnan, sivistystoimen sekä media- ja tiedotusalan tehtävissä). Opiskeluoikeus on kaikilla läsnäoleviksi ilmoittautuneilla Tampereen yliopiston opiskelijoilla sekä avoimen yliopiston opiskelijoilla.

Opintokokonaisuus koostuu opintojaksoista, jotka tutustuttavat esimodernin ajan latinankielisen kulttuuriin ja yhteiskuntiin, sekä perehdyttävät latinan kielen käyttöön opintojen ja tutkimuksen apuvälineenä. Opiskelijoilta edellytetään ennen kokonaisuuden opintojen suorittamisen aloittamista latinan alkeiskurssin (KKLAT1) suorittamista tai vastaavien tietojen hallitsemista. Latinan alkeis- ja jatkokurssit järjestetään joka vuonna. 

Opintojen suositeltava järjestys on seuraava: LATK1 ja LATK2 ensimmäisenä keväänä, syksyllä LATK3, toisena keväänä LATK4, sitten vaihtoehtoisia LATK 5 ja LATK7 -toteutuksia (2.-4. kevät), sekä viimeiseksi (kolmantena tai neljäntenä syksynä) LATK6.

Valinnaisina erikoiskursseina (LATK7) voidaan hyväksyä myös opintojaksojen LATK4-LATK6 uusia erilaisia toteutuksia. Opintokokonaisuuden vastuuhenkilöltä on hyvä kysyä tarkempia ohjeita ja neuvoja.

Opintokokonaisuus (25 op tai enemmän) sisältää Latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden / Latinalaisen filologian perusopintoja vastaavat opinnot. Mikäli opiskelija haluaa jatkaa latinan kielen opintojaan aineopintotasolla (esim. saavuttaakseen latinan kielen opettajalta vaadittavan pätevyyden), hän voi hakea tiedekunnalta joo-opinto-oikeutta toiseen yliopistoon (Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Turku). Opintokokonaisuuden vastuuhenkilöltä on hyvä kysyä lähempiä ohjeita sekä puoltoa hakemukseen.


Oppiaineen internetsivut löytyvät täältä: https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/latinankielinen-kulttuuri-ja-latinan-kieli 

Tiedotusta varten oppiaineella on myös facebook-sivu, jota suositellaan, että opiskelijat seuraavat: https://www.facebook.com/Latinankielinen-kulttuuri-ja-latinan-kieli-Tampereen-yliopisto-106085798306931 

Tavoitteet

Suoritettuaan opintokokonaisuuden opiskelija on perehtynyt latinankieliseen kulttuuriin sekä kulttuurihistorian päälinjoihin antiikissa, keskiajalla ja uuden ajan alussa, ja hän ymmärtää kyseisen kulttuurin keskeisiä muutoksia ja jatkuvuuksia. Opiskelija hallitsee latinan kielen perussanaston sekä kieliopin siten, että kykenee itsenäisesti hyödyntämään latinankielisiä lähteitä opinnäytetöissään käyttäen tarpeen mukaan apuna sanakirjoja ja muita apuvälineitä. Hän hallitsee erilaisten tekstien tulkinnassa tarvittavat menetelmät ja pystyy soveltamaan niitä omissa opinnoissaan. Opiskelija tuntee latinankielisen kirjallisuuden jälkivaikutukseltaan merkityksellisimpiä tekstejä ja sekä tuntee tieteellisen tutkimustoiminnan perusteet siten, että pystyy ohjattuna ratkomaan esimoderniin kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyviä tutkimustehtäviä.

Koodi
LATK-M01
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintokokonaisuuden taso
Muut opinnot
Koulutusalat
Humanistiset alat
Maksimiopintopisteet
50
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Ville Vuolanto
Yhteiset osaamistavoitteet
Kansainvälisyys ja globaali vastuu
Koodi
LATK-M01
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintokokonaisuuden taso
Muut opinnot
Koulutusalat
Humanistiset alat
Maksimiopintopisteet
50
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Ville Vuolanto
Yhteiset osaamistavoitteet
Kansainvälisyys ja globaali vastuu