Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Opintojen arviointi

Yhteiset arviointikriteerit

Opintosuoritus arvioidaan osaamista kuvaavalla asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2) ja hylätty (0). Opinto-oppaassa tai Hopsissa poikkeuksellisesti erikseen merkityt opintojaksot arvioidaan merkinnällä suoritus hyväksytty (S).

Yhteinen arviointikehikko toimii TAMKissa osaamisen arvioinnin pohjana. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain tai -kokonaisuuksittain. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja.

Sinulla on oikeus saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista sekä arviointitavoista. Tarkempia tietoja arvioinnista löytyy opintojaksojen toteutusten kuvauksista.

 

Tasot 1-2
Tilannekohtainen, (jäljittelevä) ja suppea ammatillinen osaaminen

Tasot 3-4
Jäsentynyt, arvioiva ja soveltava ammatillinen osaaminen

Taso 5
Laaja-alainen, luova ja kehittävä ammatillinen osaaminen

Tietäminen

Osaa tunnistaa ja määritellä alaan liittyvät ilmiöt ja peruskäsitteistön.
Tunnistaa
Nimeää
Määrittelee

Jäsentää alaan liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden väliset suhteet.
Soveltaa
Selittää
Vertailee
Jäsentää asioita suhteessa toisiinsa.

Ymmärtää laaja-alaisia kokonaisuuksia ja niiden välisiä suhteita.
Yleistää
Analysoi
Yhdistää ammatilliseen kontekstiin.

Tekeminen

Suoriutuu annetuista tehtävistä ohjattuna/avustettuna.
Tuntee erilaisia menettelytapoja, muttei osaa perustella valintojaan.

Suoriutuu
Rutiininomainen suoritus
Ennalta opittu suoritus

Osaa valita eri vaihtoehdoista sopivimman menettelytavan ja perustella valintansa.

Soveltaa
Laatii suunnitelman / suunnitelmia
Rajaa tehtäviä / ongelmia
Ratkaisee ongelmia.

Osaa etsiä erilaisia toimintatapoja ja ratkaisuvaihtoehtoja, perustella valintojaan ja kokeilla uudenlaisia toimintamalleja.

Arvioi erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.
Yhdistelee ratkaisutapoja luovasti tai luo uusia.

Oleminen

Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta

Tarkastelee ja arvioi asioita omasta näkökulmastaan

Toimii ryhmässä.
Tunnistaa vuorovaikutustaitonsa.
Tunnistaa omalle alalle tärkeitä toimintatapoja.

Ottaa vastuun omasta suoriutumisestaan.

Osaa kuvata oman toimintansa taloudelliset ja hyvinvointia lisäävät vaikutukset.

Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta aktiivisesti ja rakentavasti.

Tarkastelee ja arvioi asioita sekä omasta että lähiyhteisön näkökulmasta.

Osaa toimia yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan.

Tunnistaa ja noudattaa omalle alalle tärkeitä toimintatapoja.

Ottaa vastuuta ja sitoutuu oman toiminnan lisäksi myös ryhmän toimintaan.

Osaa kuvata ja arvioida oman toimintansa taloudellisia ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia.

Käyttää palautetta systemaattisesti oman ja yhteisönsä ammatillisen kasvun välineenä.

Tarkastelee ja arvioi itseään sekä sitä yhteisöä tai työkokonaisuutta, jossa omalla ammattialallaan toimii.

Osaa toimia yhteistyössä vastuullisesti, joustavasti ja rakentavasti.
Kehittää sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta.

Toimii vastuullisesti ja sitoutuneesti yhteisön ja oman alan vaatimukset ja tarpeet huomioon ottaen.

Ymmärtää toimintansa taloudelliset ja hyvinvointia edistävät vaikutukset ja osaa toimia myös niitä ennakoiden.

 

HUOM! Ylempi taso sisältää aina myös alemman tason osaamiset.
 

Julkaistu: 29.1.2019
Päivitetty: 20.12.2022