Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Opiskelijan ohjauksen kokonaisuus ja sen kehittäminen

TAMKin opintojen ohjauksen päämääränä on hyvinvoiva, koulutuksen ja tutkinnon tavoitteet saavuttava opiskelija, joka valmistuu tutkintonsa tavoiteajassa.

Opinto-ohjaus on osa koulutusprosessia. Se on koko opiskelupolun kattavaa, tehokkaasti kohdennettua ja oikea-aikaista. Koko TAMKin henkilökunta omasta roolistaan käsin osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen ja neuvontana. Opiskelija saa oppimista, ammatillista kasvua sekä uravalintaa tukevaa ohjausta osana opetusta ja opinto-ohjauksen eri toimijoilta.

Ohjauksen kokonaisuus rakentuu oikea-aikaisesta tiedotuksesta, neuvonnasta, ohjauksesta sekä erityisohjauksesta. Ohjauksen kokonaisuus rakentuu seuraavista opiskelijan polun vaiheista:

Oman alan löytäminen hakuvaiheessa

Tavoitteena on, että hakija tai opinnoista kiinnostunut saa riittävää ja realistista tietoa hakemisesta sekä tutkinto-ohjelmista ja niissä opiskelemisesta. Hakijaohjausta ja -neuvontaa tekevät hakijapalvelut sekä erityisesti opintojen sisällöllisissä asioissa tutkinto-ohjelmien opinto-ohjaajat.

Opiskeluun ja yhteisöön kiinnittyminen

Tavoitteena on, että opiskelija kiinnittyy oman alansa opiskeluun ja opiskeluyhteisöön opintojen käynnistymisvaiheesta alkaen. Opintoihin kiinnittymistä tuetaan uusien opintojaan aloittavien opiskelijoiden ohjauksessa ja neuvonnassa, orientoivilla päivillä sekä opintojen käynnistyttyä opetuksessa ja erilaisin ohjauksen toimin.

Opintojen alkuvaiheessa tuetaan opiskelijoiden ryhmäytymistä, opiskeluympäristöön tutustumista sekä opintojen suunnittelun ja seurannan työkalujen käyttöönottoa. Opiskelija aloittaa oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) laatimisen.

Opintojen alkuvaiheessa ohjausta tekevät erityisesti tutkinto-ohjelmien opettaja- ja opiskelijatuutorit sekä opinto-ohjaajat, jotka vastaavat opintojen aloitukseen liittyvistä järjestelyistä yhdessä opiskelijakunta Tamkon kanssa. Tamko vastaa AMK-tutkintojen päivätoteutusten opiskelijatuutoroinnin kokonaisuudesta, mutta tukee myös monimuotoryhmien ja YAMK-opintojen opintojen aloitusta. Kansainvälisten opiskelijoiden sosiaaliohjaaja tukee näiden opiskelijoiden kotoutumista ja hyvinvointia.

Opintojen sujuva eteneminen

Tavoitteena on, että opiskelija voi hyvin ja etenee tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Opiskelijalla on oikeus vuosittain henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun opettajatuutorinsa tai muun nimetyn ohjaushenkilön kanssa. Opiskelijan HOPS päivitetään ohjauskeskustelujen yhteydessä tai tarpeen mukaan.

Opettajatuutorit seuraavat ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä, opiskelukykyä ja hyvinvointia. Opinto-ohjaajat mentoroivat opettajatuutoreita. Opinto-ohjaajat ohjaavat opintojen hyväksiluvuissa ja opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen suunnittelussa. Lisäksi he ohjaavat erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita, auttavat opintojen hidastuessa tai keskeytyessä opintojen ja tulevaisuuden suunnittelussa, organisoivat tukitoimenpiteitä opiskelijoiden opintojen loppuun saattamiseksi sekä vastaavat yliaikaisten opiskelijoiden opinto-ohjauksesta.

Opintojen sujuvaa etenemistä tuetaan tarjoamalla erilaisia opiskelukykyä ja opiskelutaitojen kehittymistä tukevia palveluita. Opiskelijan yksilöllistä opintojen suunnittelun ohjausta tekee tutkinto-ohjelman opinto-ohjaaja. Opinto-ohjaajan kanssa  ohjausta voidaan tehdään moniammattillisesti. Ohjaustarpeen mukaan korkeakoulu katsoo, kuka tai ketkä muut ohjaustoimijat tekevät ohjausta yhdessä opiskelijalle. 

Ammatillinen kasvu ja uraohjaus

Opintojen edetessä ohjauksessa korostuu opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen rakentumisen, valintojen tekemisen ja urasuunnittelun tukeminen. Ammatillinen kasvu on yksi ammattikorkeakoulun keskeinen tehtävä. Ammatillisen kasvun oppimisprosessissa omaksutaan ammattialaan liittyvät tiedot ja taidot sekä ammattiin liittyvät arvot. Kasvuun kuuluu tiedollinen, taidollinen ja persoonallinen kehittyminen kohti oman alan asiantuntijuutta. Ammatillisen kasvun ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa muodostamaan omaa toimintaansa tukevia käsityksiä omasta kyvykkyydestä ja osaamisestaan.

Ammatillisessa kasvussa ja uraohjauksessa opiskelijaa tukevat ammattiaineiden opettajat, harjoittelun ohjaajat, harjoittelupaikkojen ohjaajat, opettajatuutorit ja opinto-ohjaajat. Työelämäpalvelut tukee tutkinto-ohjelmia työelämäasioissa sekä opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittymistä ja työllistymistä järjestämällä koulutuksia ja rekrytointitapahtumia, välittämällä opiskelijoille tietoa työ- ja harjoittelupaikoista sekä neuvomalla työ- ja harjoittelupaikkojen hakemisessa.

Opiskelija päivittää HOPSiaan koko opintojensa ajan ja erityisesti opiskelupolullaan valintoja tehdessään.

Julkaistu: 29.1.2019
Päivitetty: 22.3.2024