Väitös

Yhteisöllisyyden tunne toimii esimiesyhteisön voimavarana

Mai-Stiina Lampinen
Keskinäisen vuorovaikutuksen määrä ja laatu, johtaminen sekä organisaation rakenteet ovat yhteydessä sosiaali- ja terveystoimessa työskentelevien esimiesten keskinäiseen yhteisöllisyyden tunteeseen.

Johtajan roolia yhteisöllisyyden rakentamisessa työyhteisössä pidetään tärkeänä. Näin ollen on perusteltua tutkia esimiesten omaa näkemystä yhteisöllisyydestä ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä. Terveystieteiden maisteri Mai-Stiina Lampinen tutki väitöstyössään kuntasektorilla, sosiaali- ja terveystoimessa työskentelevien lähi- ja keskijohtoon kuuluvien esimiesten kokemaa keskinäistä yhteisöllisyyttä.  Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella, johon vastasi 135 lähi- ja keskijohtoon kuuluvaa esimiestä.

Väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että esimiesyhteisön yhteisöllisyyteen keskeisesti yhteydessä olevia tekijöitä ovat avoin vuorovaikutus, toimiva keskustelukulttuuri, kollegiaalinen tuki ja kannustus, organisaatiorakenne ja yhteiset käytännöt, kuten yhteinen arvopohja ja yhteinen näkemys työstä ja sen tavoitteista sekä hyvä esimies-alaissuhde.

- Organisaation rakenteen osalta huomioitavaa on, että organisaation laajuus, toistuvat organisaatiomuutokset ja muutokset esimiesyhteisössä samoin kuin fyysinen etäisyys toimipisteiden ja kollegoiden välillä koetaan keskinäistä yhteisöllisyyden tunnetta heikentävinä tekijöinä, Lampinen kertoo.

- Tutkimus osoittaa myös esimies-alaissuhteen merkityksen organisaation kaikilla johtamisen tasoilla esimiesyhteisön yhteisöllisyyden tunnetta edistävänä ja ehkäisevänä tekijänä, Lampinen kertoo.

Yhteisöllisyyden tunnetta edistävänä tekijänä hyvä esimies-alaissuhde ilmenee johtamisen oikeudenmukaisuutena, arvostuksena ja keskinäisenä luottamuksena.

- Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että työyhteisön yhteisöllisyys edistää työntekijän työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia, organisaatioon sitoutumista sekä parantaa palvelun laatua, Lampinen toteaa.

Työyhteisön yhteisöllisyydellä on siis positiivisia vaikutuksia niin yksilön, yhteisön, organisaation kuin myös asiakkaan näkökulmasta tarkasteltuna.  

Tutkimus tuotti tietoa esimiesten yhteisöllisyyden tunteesta ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä. Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää työyhteisöjen, kuten esimiesyhteisöjen, yhteistyön kehittämisessä sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistusten ja toimintaympäristömuutosten yhteydessä. Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää myös johtamisessa ja johtamistyön kehittämisessä.

Terveystieteiden maisteri (TtM) Mai-Stiina Lampisen sosiaali- ja terveyspolitiikan alaan kuuluva väitöskirja Yhteisöllisyys sosiaali- ja terveystoimen esimiesyhteisössä tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 20.9.2019 kello 12.00 Arvo-rakennuksen auditoriossa F115, Arvo Ylpön katu 34, Tampere. Vastaväittäjänä toimii professori Pirkko Vartiainen Vaasan yliopistosta ja kustoksena dosentti Anne Konu yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1202-2

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 10.9.2019

 

Tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat