Hyppää pääsisältöön

Pienetkin ionisoivan säteilyn annokset suurentavat lasten leukemian riskiä

Tampereen yliopisto
PaikkakuntaArvo Ylpön katu 34, Tampere
Arvo-rakennuksen sali F211A+B
27.9.2019 12.00–16.00
Kielienglanti
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Maaperän taustasäteilyn, sisäilman radonkaasun ja lasten tietokonetomografioiden vaikutusta lasten leukemiaan tarkastellaan Tampereen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. Tarkkojen osoite- ja muuttotietojen havaittiin olevan hyödyllisiä lasten taustasäteilylle altistumista arvioitaessa.

- Laadukasta suomalaista rekisteripohjaista aineistoa käyttäen tutkimuksessa havaittiin erityisesti nuorimpiin lapsiin (2–7-vuotiaat) painottuva matala-annoksisen ionisoivan säteilyn aiheuttama pieni lasten leukemian riski, mikä sopii aiempaan tutkimustietoon, kertoo väitöstutkimuksen tekijä, lääketieteen lisensiaatti Atte Nikkilä.

Väitöskirjan kaikissa osajulkaisuissa hyödynnettiin tapaus-verrokkiasetelmaa, jota varten Syöpärekisteriltä kerättiin tiedot kaikista hieman yli 1000:sta leukemiaan sairastuneesta lapsesta vuosina 1990–2011. Verrokeiksi valittiin Väestörekisterikeskuksen kautta kolminkertainen määrä iän ja sukupuolen mukaan kaltaistettuja lapsia.

Tutkimuksen ensimmäisessä osatyössä tarkasteltiin maaperän luonnollisen taustasäteilyn aiheuttamaa lasten leukemian riskiä. Taustasäteilyn taso arvioitiin Säteilyturvakeskuksen mittausaineistoja ja Väestörekisterikeskuksesta saatuja kattavia asuinhistorioita hyödyntäen. Tulokset puoltavat käsitystä, että korkeammat taustasäteilyn annosnopeudet suurentavat marginaalisesti lasten leukemian riskiä. Riski havaittiin erityisesti alle 7-vuotiailla lapsilla sekä yhtä taudin alatyyppiä, hyperdiploidista leukemiaa, sairastavien joukossa.

Toisessa osatyössä tarkasteltiin täydellisten asuinhistorioiden tarjoamaa lisähyötyä luonnollisen taustasäteilyn vaikutuksen arvioinnissa. Tutkimuksessa havaittiin, että hyödyllisiä tuloksia saadaan myös arvioimalla altistumista vain syntymä- tai diagnoosiajankohdan asunnossa, vaikka täydelliset asuinhistoriat antavatkin tarkempaa tietoa. Tutkimuksessa todettiin vahva korrelaatio tutkimushenkilöiden perättäisten asuntojen taustasäteilyn tasoissa, sillä asuntojen väliset etäisyydet olivat yleensä hyvin pieniä.

Kolmannessa osatyössä tarkasteltiin tietokonetomografioiden vaikutusta lasten leukemian kehittymiseen. Tiedot lasten tietokonetomografioista kerättiin kymmenestä Suomen suurimmasta sairaalasta ja punaiseen luuytimeen kohdistuvat annokset arvioitiin tätä varten kehitetyn ohjelmiston avulla. Tulokset viittaavat siihen, että tietokonetomografian aiheuttama sädeannos suurentaa hieman lasten leukemian riskiä.

Tutkimuksen neljäs ja viimeinen osatyö käsittelee sisäilman radonpitoisuuksien vaikutusta lapsuusiän leukemian kehittymiseen. Tutkimuksessa muodostettiin sisäilman radonpitoisuuksia ennustava tilastollinen malli yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen tutkijoiden kanssa. Mallin avulla pystyttiin arvioimaan asuntojen radonpitoisuutta yhtä tarkasti kuin aiemmissa vastaavissa tutkimuksissa.  Mallin avulla ennustettu asunnon radonpitoisuus ei liittynyt selvästi lasten leukemian riskiin.

Johtopäätökseksi Nikkilä tiivistää:

-Tuloksemme tukevat käsitystä, että pienetkin ionisoivan säteilyn annokset ovat haitallisia lapsille ja suurentavat lasten leukemiaan sairastumisen riskiä.

- Vaikutus on kuitenkin pieni ja laskennallisesti voidaan arvioida, että näistä lähteistä saatu ionisoiva säteily aiheuttaa vain muutaman lasten leukemian Suomessa vuosittain. Koska lasten leukemia on harvinainen sairaus ja pienten säteilyannosten aiheuttama riski on pieni, tarkempia riskiarvioita odotetaan eri maissa tehtyjen tutkimusten yhteisanalyyseistä.

Väitöstutkimuksen aineistoa on tarkoitus hyödyntää kansainvälisissä yhteisanalyyseissä, joihin Tampereen yliopiston lasten leukemian tutkimusryhmä on osallistunut jo väitöstutkimuksen aikana.

Jyväskylästä kotoisin oleva Nikkilä valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta, työskentelee Hämeenlinnassa terveyskeskuslääkärinä ja suunnittelee erikoistumista lastentauteihin.

Lääketieteen lisensiaatti Atte Nikkilän epidemiologian alaan kuuluva väitöskirja Low doses of ionizing radiation and the risk of childhood leukemia tarkistetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 27.9.2019 klo 12.00 Arvo-rakennuksen salissa F211A+B, Arvo Ylpön katu 34. Vastaväittäjänä toimii professori Mark Pearce Newcastlen yliopistosta (Yhdistynyt kuningaskunta). Kustoksena toimii professori Anssi Auvinen yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1229-9

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 16.9.2019