Hyppää pääsisältöön

Jarna Pasanen: Työeläkeyhtiöt pystyvät omalla toiminnallaan ehkäisemään pysyvää työkyvyttömyyttä

Tampereen yliopisto
PaikkakuntaEtäyhteys
4.3.2022 12.00–16.00
Kielisuomi
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Jarna Pasanen.
Pysyvä työkyvyttömyys on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, jonka syitä ja ehkäisykeinoja on tutkittu laajalti. KTM Jarna Pasanen käsittelee väitöskirjassaan pysyvien työkyvyttömyysriskien hallintaa sosiaalivakuutusjärjestelmän näkökulmasta ja kartoittaa vakuutusyhtiöiden roolia onnistuneessa työhön palaamisessa. Tutkimustulokset auttavat kehittämään vakuutusyhtiöiden käytäntöjä ja siten myötävaikuttavat työurien pidentämiseen.

Työkyvyttömyysriskien hallintaa käsittelevä tutkimus- ja kehitystoiminta on ollut aktiivista viime vuosina. Tutkimukset ovat tunnistaneet huomattavan määrän sosiaalidemografisia, lääketieteellisiä, taloudellisia ja psykologisia tekijöitä, jotka vaikuttavat työhönpaluun todennäköisyyteen työkyvyttömyysriskin realisoiduttua. Lakisääteisen sosiaalivakuutusjärjestelmän roolia sekä vakuutusyhtiöiden toimien vaikutusta onnistuneeseen työhönpaluuseen on tutkittu selvästi vähemmän. Pasasen väitöskirja paikkaa osaltaan tutkimusaukkoa kartoittamalla sosiaalivakuutuksen roolia ja selvittämällä tekijöitä, joita onnistuneessa työhön palaamisessa on vakuutuslaitosten näkökulmasta.

– Tutkin työkyvyttömyysriskien hallintaa lakisääteisen tapaturmavakuuttamisen sekä työeläkevakuuttamisen näkökulmasta, sillä nämä järjestelmät ovat vastuussa työntekijöiden pidempiaikaisesta työkyvyttömyydestä ja kuntoutuksesta Suomessa, Pasanen täsmentää. 

Tutkimustulokset osoittavat, että työhönpaluu tapaturman tai sairastumisen jälkeen on moniulotteinen kokonaisuus, jota selittävät niin yksilö- kuin kontekstitekijätkin. Sosiaalivakuutusjärjestelmä sekä vakuutuslaitokset osoittautuivat tärkeiksi toimijoiksi pysyvän työkyvyttömyyden ehkäisyssä.

– Vakuutuslaitokset saattavat toimia useissa eri rooleissa prosessin aikana. Ne pystyvät omalla toiminnallaan vähentämään pysyvän työkyvyttömyyden todennäköisyyttä ja tukemaan kuntoutujien työhönpaluuta, Pasanen toteaa.

Vakuutusyhtiön prosessien sujuvuus, asiakaslähtöisyys, riittävä tiedotus ja ohjaus sekä ystävällinen palveluasenne ovat tutkimukseen mukaan yhteydessä ammatillisen kuntoutuksen onnistumiseen.

Pasasen väitöstutkimus perustuu työkyvyttömien työntekijöiden kokemuksiin ja avaa näkemyksiä, joita heillä on sosiaalivakuutuslaitosten rooleista ja vakuuttajien toiminnasta pysyvien työkyvyttömyysriskien hallinnassa. Tutkimuksessa on hyödynnetty niin kvantitatiivisia kuin kvalitatiivisiakin metodeja. Laaja tutkimusaineisto koostuu toisiaan täydentävistä rekisteritiedoista, kyselystä sekä haastatteluista.

Tutkimuskysymyksiin vastaaminen edellytti monimenetelmäisyyttä.

– Määrällisten metodien avulla pystyin tutkimaan työntekijään sekä vakuutusyhtiöön liittyvien muuttujien tilastollista yhteyttä työhönpaluuseen. Laadulliset metodit puolestaan tarjosivat syvällisempää ymmärrystä vakuuttajien toiminnasta ja erilaisista rooleista prosessin aikana, Pasanen perustelee.

Väitöstutkimus syventää ymmärrystä työhönpaluuta selittävistä tekijöistä tarjoamalla empiiristä näyttöä siitä, mikä rooli sosiaalivakuutusjärjestelmällä on pysyvien työkyvyttömyysriskien hallinnassa. Väitöskirjalla voidaan nähdä myös laajempi pragmaattinen tavoite. Tulosten avulla voidaan kehittää vakuutusyhtiöiden pysyvän työkyvyttömyyden ehkäisyn käytäntöjä ja siten myötävaikuttaa työhönpaluuseen sekä työurien pidentämiseen.

Jarna Pasanen on koulutukseltaan ekonomi. Hän työskentelee nykyisin vakuutuksen ja riskienhallinnan yliopisto-opettajana Tampereen yliopistossa.

Kauppatieteiden maisteri Jarna Pasasen vakuutustieteen alaan kuuluva väitöskirja The Role of Earnings-related Social Insurance in Permanent Disability Risk Management tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 4.3.2022 klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii dosentti ja erikoistutkija Mikko Laaksonen Eläketurvakeskuksesta. Kustoksena toimii professori Lasse Koskinen johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Väitöstilaisuutta voi seurata etäyhteydellä.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2310-3


Kuva: Kimmo Pasanen