Väitös

Edelläkävijäyritykset sisällyttävät ympäristönäkökulmia investointipäätöksiinsä

Natalia Saukkonen
Muutos kohti kestävämpää yhteiskuntaa vaikuttaa välttämättömältä, kun tarkastellaan ympäristön huononevaa tilaa. Edelläkävijäyritykset voivat osaltaan edistää kestävyysmuutosta investoimalla ympäristöystävällisempiin teknologioihin. Natalia Saukkonen tutki väitöskirjassaan yritysten investointipäätöksiä ja ympäristönäkökulmien sisällyttämistä osaksi päätösprosesseja.

Ilmastonmuutos ja kaupunkien huono ilmanlaatu ovat esimerkkejä ongelmista, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan kestävyysmuutosta. Käytännössä muutos tarkoittaa esimerkiksi maaliikenteen infrastruktuurin, käyttövoimien ja ajokäytäntöjen kehitystä ympäristöystävällisempään suuntaan. Yleisesti liikenteen kestävyysmuutoksen edistämistä voidaan tutkia systeemien, organisaatioiden ja yksilöiden tasoilla.

– Kestävyysmuutoksen tutkimus liikkuu usein systeemitasolla ja vähemmän keskitytään ympäristönäkökulmien edistämiseen esimerkiksi yksittäisten organisaatioiden päätöksenteossa. Tämä on valitettavaa, sillä systeeminen muutos tarvitsee toteutuakseen käytännön edelläkävijätoimintaa organisaatioiden ja yksilöiden toimesta, Saukkonen täsmentää.

Ympäristönäkökulmia huomioivat edelläkävijät ovat tärkeitä asiakkaita puhtaampien teknologioiden toimittajille. Tutkimuksellisten lähtökohtien lisäksi Saukkosen väitöskirja saikin alkunsa teknologiatoimittajan tarpeesta ymmärtää paremmin asiakasyritystensä päätöksentekoa.

– Myyjät tarvitsevat työkaluja asiakkaidensa todellisten päätösprosessien analysointiin. Erityisesti kaivataan ymmärrystä siitä, kuinka ympäristönäkökulmat vaikuttavat asiakkaan investointipäätöksen lopputulokseen, Saukkonen lisää.

Vastatakseen tunnistettuihin tarpeisiin Saukkonen tutki ympäristönäkökulmien sisällyttämistä investointipäätöksenteon prosesseihin. Väitöskirja tarkastelee ulkoisia muutospaineita, jotka ajavat yrityksiä huomioimaan ympäristönäkökulmia päätösprosesseissaan. Lisäksi se tarkastelee investoinnin käynnistäviä tekijöitä todellisissa päätöksentekotilanteissa, sekä rajoitteita, jotka hankaloittavat ympäristönäkökulmien sisällyttämistä päätösprosesseihin.

Väitöskirja rakentuu useasta osatutkimuksesta suomalaisella kaasualalla. Yhdessä osatutkimuksessa Saukkonen tutki yritysten investointeja kaasuautoihin ja tunnisti päätöksiin vaikuttaneita tekijöitä. Myös muissa osatutkimuksissa oli mukana maa- ja biokaasun tuottajia ja käyttäjiä sekä biokaasun tuotantoa edistäviä kuntatoimijoita.

Tulokset havainnollistavat, kuinka yritykset investoivat puhtaampiin teknologioihin ulkoisten muutospaineiden sekä sisäisten päätösrakenteiden ja yksittäisten päätöksentekijöiden yhteisvaikutuksesta. Investoinnin voi käynnistää liiketoimintaympäristössä muuttunut tilannetekijä tai aktiivinen vaikuttaja. Yritysten sisäiset käynnistäjät lähtevät motivoituneista yksilöistä, joiden roolit ja arvot tukevat investointia. Vaikka ulkoinen säätely tai organisaation omat tavoitteet tukisivatkin ympäristönäkökulmien huomiointia, ei näkökulmia aina saada osaksi päätösprosessia.

– Yritys voi olla mukana päästökaupassa tai asettanut autokannalleen päästötavoitteita, mutta käytännössä henkilöstön rajallinen tekninen osaaminen voi rajoittaa päästötiedon integrointia osaksi päätöskriteereitä tai investointilaskelmia. Lisäksi teknologiainvestoinnin on ensisijaisesti palveltava tehokkaasti yrityksen operaatioita, mikä asettaa rajoitteita ympäristönäkökulmien huomioinnille. Esimerkiksi taksiyritykselle auto on investointi asiakastiloihin, kun taas kuljetusyritykselle keskiössä voi olla työntekijän ergonomia ja auton muunneltavuus, Saukkonen kertoo. 

Diplomi-insinööri Natalia Saukkosen tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Drivers and Limitations for Incorporating Environmental Considerations into Investment Decision-Making tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteen tiedekunnassa tiistaina 22.10.2019 kello 12 Festian pienessä salissa FA032. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Mai Skjøtt Linneberg Aarhusin yliopistosta. Tilaisuutta valvoo professori Teemu Laine tuotantotalouden yksiköstä.

Diplomi-insinööri Natalia Saukkonen toimii tutkijana CMC-tutkimusryhmässä (Cost Management Center)  Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Ennen tutkijanuraansa kuopiolaistaustainen Saukkonen on työskennellyt energia-alan yrityksissä. Väitöksen jälkeen Saukkosen tutkimus syventyy mustahiilipäästöjen kontrollointiin ja mittaamiseen liittyviin investointipäätöksiin.  

 

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1260-2.

Kuva: Paula Virta