Väitös

Anniina Tirronen: Tulosperusteinen palvelujen järjestäminen tavoittelee hyvinvoinnin lisäämistä

Anniina Tirronen
Julkisella sektorilla ei haluta hankkia tai tuottaa enää vain suoritteita, kuten käyntejä tai tunteja, vaan palvelujen järjestämisellä tavoitellaan hyvinvoinnin lisäämistä ja laajemmin julkista hyötyä.

Tulosperusteinen palvelujen järjestäminen vastaa tähän haasteeseen tavoitellen kokonaisonnistumista eli tuloksellisuutta, jonka voidaan nähdä koostuvan taloudellisuudesta, tehokkuudesta, vaikuttavuudesta ja oikeudenmukaisuudesta.

Hallintotieteen maisteri Anniina Tirronen tarkastelee väitöstutkimuksessaan tulosperusteista hyvinvointipalvelujen järjestämistä julkisella sektorilla, erityisesti kuntasektorilla. Tulosperusteinen palvelujen järjestäminen on vahvistunut Suomessa 2010-luvulla, ja sen tavoitteena on kansalaisten hyvinvoinnin lisääminen yhteiskunnan eri tahojen avulla.

- Kyseessä on palvelujen järjestämisen paradigman muutos, jolla on huomattava vaikutus hallintoon ja johtamiseen. Se muuttaa hankkivan yksikön, palveluntarjoajien ja palvelujen käyttäjien rooleja, Tirronen toteaa.

Kyseessä on kokonaisvaltainen hankintastrategia, jolla vastataan muun muassa tietojohtamisen tarpeeseen, yhteiskehitetään ja -tuotetaan palveluja, lisätään luottamusta järjestäjän, tuottajien ja palvelunkäyttäjien välillä ja mahdollistetaan paremmin kekseliäät ratkaisut verrattuna suoriteperusteiseen hankintaan. Mittaaminen, arviointi ja kumppanuus ovat keskeisessä asemassa.

Tulosperusteisen palvelujen järjestämisen pääsuuntauksia on erotettavissa kaksi, isobritannialainen tulosperusteisen hankinnan malli ja yhdysvaltalainen arvoperusteisen hankinnan malli. Mallien soveltamista tukee governance-tyyppinen, avoimeen systeemiajatteluun perustuva palvelutoiminnan kehittäminen. Uuteen julkiseen hallintaan kytkeytyvä tulosperusteinen palvelujen järjestäminen on mahdollista valita tietoisesti uudistamisen mekanismiksi uutta julkista johtamista heijastelevan suoriteperusteisen palvelujen järjestämisen sijasta tai sen rinnalle.

Johtamisella, organisaatiokulttuurilla ja toimintaympäristöllä on vaikutusta siihen, miten ja miksi tulosperusteisen palvelujen järjestämisen elementit kehittyvät tai jääkö jokin elementti irralliseksi. Yhteiskehittävä johtaminen potentiaalisesti tukee tulosperusteisuuden onnistunutta soveltamista palvelujen järjestämiseen.

Tulosperusteisuutta sovellettaessa palvelujen järjestämisellä tavoiteltavat tulokset kyetään liittämään asiakkaalle vaikuttaviin tekijöihin. Julkinen hyöty (public value) on tulosperusteisen palvelujen järjestämisen merkittävin ajuri, ja tulosperusteisella palvelujen järjestämisellä voidaan saada aikaan julkista hyötyä. Sitä voidaan myös mitata, joskin vaikuttavuuden mittaaminen on haasteellista.

Tutkimuksessa luotiin ja kuvattiin järjestämisen malli, jossa sovelletaan tulosperusteisuutta ja jossa kontekstina on julkinen organisaatio ympäristöineen.

Tutkimus liittyy hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja johtamisen keskusteluun ja kytkeytyy julkisen sektorin muutokseen.

– Tulosperusteinen palvelujen järjestäminen edellyttää uudenlaista järjestäjäosaamista, ja tähän palvelujen järjestämis- ja hankintakeskusteluun tutkimus tuo uutta tietoa tulosperusteisuuden soveltamisesta, soveltuvuudesta ja sen eri piirteistä, Anniina Tirronen kertoo.

Anniina Tirronen on tamperelainen ja työskentelee Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisjohtajana. Hän on syntynyt Akaan Viialassa ja asunut Enossa, Pohjois-Karjalassa, peruskoulu- ja lukiovuotensa.

Hallintotieteen maisteri Anniina Tirrosen hallintotieteiden alaan kuuluva väitöskirja Hyvinvointia hankkimassa – tulosperusteinen palvelujen järjestäminen julkisella sektorilla tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 27.11.2020 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen K103-salissa, Kalevantie 5, Tampere. Vastaväittäjänä toimii professori (ma.), dosentti Marjo Suhonen Oulun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Jari Stenvall Johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1755-3

Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä.

Kuva: Anni Kössi