Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Historian tohtoriohjelma, 240 op

Yliopisto

Historian tohtoriohjelmassa koulutetaan tutkijoita ja asiantuntijoita, joilla on hyvät valmiudet analysoida yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä historiallisessa kontekstissa. Tämä tarkoittaa erityisesti muutoksen ymmärtämistä eli ilmiöiden ajallista, paikallista ja käsitteellistä vertailua. Tohtoriohjelman tavoitteena on vahvistaa väitöskirjatutkijan teoreettisia ja metodologisia taitoja, perehdyttää hänet oman alansa tutkimustraditioihin mutta myös antaa hänelle valmiuksia alan käytäntöjen uudistamiseen ja monitieteisessä tutkimusyhteisössä toimimiseen.

Tohtorin tutkinto historiassa antaa hyvät valmiudet tutkijan tehtävään ja lukuisiin hallinnon, koulutuksen ja kansalaisyhteiskunnan vaativiin asiantuntijatehtäviin, joihin enemmistö tohtoreista sijoittuu. Tohtorin tutkinto antaa myös valmiuksia opiskelijoiden ohjaamiseen ja tutkimusryhmien johtamiseen.

Väitöskirjatutkijoiden tutkimusaiheet ovat hyvin monipuolisia, mutta valtaosa väitöskirjoista keskittyy oppiaineen vahvoille alueille. Näitä ovat modernisaation, kaupungistumisen ja kansalaisyhteiskunnan historia, kansainvälinen vuorovaikutus ja arjen historia Suomessa ja Euroopassa. Väitöskirjatutkija perehtyy syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkii myös laajan näkemyksen omasta oppialastaan yleisemmin.

Osaamistavoitteet

Lukuvuosi

2019–2020

Tutkintonimikkeet

Filosofian lisensiaatti
Filosofian tohtori

Laajuus

240 op

Tutkinto-ohjelman tyyppi

Tohtoriohjelma

Koulutusluokitus

826000 Filosofian tohtori, humanistinen ala

Koulutusalat

Humanistiset alat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Marjaana Niemi