Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TECH

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot, Vähintään 40 op

Yliopisto

Kuvaus

Teknisellä viestinnällä tarkoitetaan prosessia, jossa suunnitellaan, luodaan ja välitetään teknistä informaatiota erilaisille kohderyhmille. Tekninen viestintä on monitieteinen ala, joka yhdistelee aineksia muun muassa retoriikasta, psykologiasta, graafisesta suunnittelusta ja käytettävyystutkimuksesta sekä kieli- ja käännöstieteistä. Ala on luonteeltaan operationaalista eli se keskittyy teksteihin, joita hyödynnetään jonkin asian tai tehtävän suorittamiseksi.

Teknisen viestinnän alalla työskentelevät toimivat esimerkiksi teknisinä kirjoittajina, dokumentointispesialisteina ja informaation suunnittelijoina. Heidän keskeisiä osaamisalueitaan ovat käyttäjäryhmien analysoiminen, tiedonhaku, informaation suunnitteleminen, dokumentaation kirjoittaminen ja päivittäminen, dokumenttien visualisointi, termityö, dokumentointiteknologian hallinta sekä dokumentaation käytettävyyskysymykset.

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot perehdyttävät näihin teknisen viestijän osaamisalueisiin. Erikoistumisopinnot on valinnainen opintokokonaisuus, joka sijoittuu maisterintutkintoon. Opintokokonaisuuden laajuus on 40 op. Näiden opintojen lisäksi kielten maisteriohjelman englannin opintosuunnan sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelman englannin opiskelija voi suorittaa tutkielmaseminaarin (TECHS9) teknisessä viestinnässä ja laatia tutkielmansa teknisen viestinnän alalta. Seminaari kuitenkin sidotaan kyseisen maisteriohjelman tutkielmaopintoihin, joihin myös opiskelijan pro gradu -tutkielma sijoittuu. Mikäli pro gradu -tutkielma tehdään teknisen viestinnän aihealueesta, ohjausvastuu on yhteinen siten, että käytännön ohjausprosessista vastaa teknisen viestinnän lehtori ja maisteriohjelman edustaja toimii toisena tarkastajana. Muiden kuin englannin opiskelijoiden osalta tutkielmaseminaariin osallistumisesta sovitaan tapauskohtaisesti.

Erikoistumisopinnot toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa: yhteistyömuotoja ovat yrityskouluttajien käyttäminen, yritysprojektit, työharjoittelu, yritysvierailut ja yritysten tarpeisiin tehtävät tutkielmat. Opintojaksot TECHS1-TECHS7 ja TECHS10 suoritetaan laaditun aikataulun mukaan ensimmäisen vuoden aikana ja tutkielmaopinnot (TECHS9 ja opiskelijan oman maisteriohjelman pro gradu -tutkielman koodi) toisena vuonna. Suurin osa opintojaksoista pidetään suomeksi. Kaikki kokonaisuuden opintojaksot paitsi TECHS9 ovat pakollisia erikoistumisopintoihin valituille.

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä keskeiset teknisen viestinnän käsitteet ja kuvata teknisen viestinnän ammatillisen ja tieteellisen toimintakentän
  • tunnistaa teknisen viestijän roolin käyttäjän edustajana, ongelmanratkaisijana ja osana organisaation asiantuntijaverkostoa
  • osaa selittää informaation suunnittelun periaatteet ja analysoida kohderyhmiä
  • osaa sekä arvioida teknisen viestinnän informaatiotuotteita että tuottaa käytettävyydeltään korkeatasoista teknistä dokumentaatiota
  • osaa käyttää oman alan keskeisiä työkaluja
  • osaa kuvata dokumentointiprosessimallien ja projektinhallinnan keskeiset elementit sekä informaation suunnittelun ja elinkaaren hallinnan pääperiaatteet
  • osaa nimetä teknisen viestinnän keskeiset teoreettiset lähestymistavat ja alalla käytettäviä tutkimusmenetelmiä.

Koodi

TECH

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Muut opinnot

Koulutusalat

Humanistiset alat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Tytti Suojanen

Kokonaisuudet, joihin opintokokonaisuus kuuluu

Koodi

TECH

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Muut opinnot

Koulutusalat

Humanistiset alat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Tytti Suojanen