Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
LITO

Liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus, Vähintään 25 op

Yliopisto

Kuvaus

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan yhdeksän yliopiston yhteistyönä. Jokaiselle opin­to­jaksolle on saatu mukaan alansa johtavia asiantuntijoita kertomaan yritystoiminnan ja laajemminkin talouden ilmiöistä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa.

Kurssi-ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu valitsemilleen kursseille silloin kun aikoo kyseiset kurssit käydä. Kurssi-ilmoittautuminen tapahtuu opiskelijan kotiyliopistossa erikseen ilmoitettavina ajankohtina, jotka voivat poiketa kotiyliopistossa muuten noudatettavista ilmoittautumisajoista – opiskelijan tulee tarkastaa kunkin kurssin ilmoittautumisaika ja noudattaa sitä. Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saa­mi­selle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Suoritukset ja kokonaisuusmerkintä

Kun opiskelija on suorittanut kurssin hyväksytysti, opintosuoritus rekisteröidään suoraan hänen opintoihinsa kotiyliopiston opinto­rekis­teriin. Mikäli opiskelija haluaa tutkintotodistukseensa merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta, hänen tulee suorittaa kokonaisuuden opintoja vähintään 25 op sisältäen yrityssimulaation (Tampereen yliopiston kurssi LITO8, 5 op).

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opis­ke­li­jan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiston rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirtoa merkintää opintosuorituksesta ei ole mahdollista saada.

Ennen LITO-opintojaksojen suorittamista opiskelijan tulee varmistua, että kyseiset opintojaksot:

- voidaan sisällyttää omaan tutkintoon

- eivät ole sisällöltään päällekkäisiä muiden omaan tutkintoon sisältyvien opintojen kanssa.

LITO-opintokokonaisuuteen voi sisällyttää ainoastaan LITO-opintojaksoja.


Tavoitteet

Tämän päivän työelämässä monien eri alojen asiantuntijat työskentelevät yhdessä projekteissa ja tiimeissä. Saumaton yhteistyö edellyttää liiketoiminnan logiikan ja lainalaisuuksien ymmärrystä sekä erilaisten käsitteiden hallintaa. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää omaa osaamistaan ja kehittää työelämävalmiuksiaan. Opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään siihen, miten yritykset toimivat ja mitkä tekijät niiden toimintaan vaikuttavat.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten yritys toimii kokonaisuutena ja osaa arvioida oman tehtävänsä ja asiantuntijuutensa roolia yrityksen kokonaisuudessa. Hän osaa soveltaa talouden ja yritystoiminnan keskeisiä käsitteitä omassa työssään. Lisäksi hän osaa ratkoa ongelmia osana monialaista tiimiä.


Koodi

LITO

Pääasiallinen opetuskieli

englanti
suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Perusopinnot

Koulutusalat

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Vastuuhenkilö

Pekka Nykänen

Koodi

LITO

Pääasiallinen opetuskieli

englanti
suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Perusopinnot

Koulutusalat

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Vastuuhenkilö

Pekka Nykänen