Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2024–2025

Historian maisteriohjelma, 120 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Historian tutkinto-ohjelman maisteriopinnot suorittaneella on edellytykset toimia työelämässä oman alansa vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Hänellä on näissä tehtävissä tarvittavat hyvät vuorovaikutus-, viestintä- ja projektinhallintataidot. Maisteriopintojen jälkeen opiskelija tuntee omat vahvuutensa oppijana sekä tutkimuksellisen tiedon tuottamisen ja soveltamisen ammattilaisena. Maisteriopinnot rakentuvat kandidaattiopintojen pohjalle, ja ne tarjoavat opiskelijalle tieteellisten jatko-opintojen edellyttämät tiedot ja taidot.

Maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija osaa muodostaa ja käyttää tietoa kriittisesti sekä ymmärtää tieteellisen päättelyn ominaispiirteet. Hän tuntee historiantutkimuksen tietoteoreettisen perustan ja osaa arvioida historiantutkimuksen ja historiallisen tiedon muutoksia. Opiskelijan metodologinen osaaminen, teoreettinen tietämys ja projektinhallintataidot ovat vahvistuneet maisteriopintoihin sisältyvässä itsenäisessä tutkimustyössä. Opiskelija on sisäistänyt tieteellisen tutkimuksen ja kirjoittamisen etiikan ja käytänteet. Hän tunnistaa historiallisen tiedon merkityksen sekä nykyisyyden ymmärtämisessä että tulevaisuuden suunnittelussa ja osaa välittää tätä tietoa laajemmalle historiasta kiinnostuneelle yleisölle.

Sisällön kuvaus

Historian maisteriopinnot koostuvat seuraavista opinnoista:

1. Historian syventävät opinnot (80 op/70 op). Opintojen aikana kehitetään ja syvennetään historiallista ajattelua perehtymällä historiateoriaan ja historiankirjoituksen historiaan sekä laatimalla pro gradu -tutkielma. Graduseminaarissa harjoitellaan tieteellistä argumentointia sekä suullisesti että kirjallisesti, ja syvennytään historiantutkimuksen metodologisiin ja tutkimuseettisiin kysymyksiin. Tutkielman aihepiirin tuntemusta syvennetään erikoistumisopinnoissa, joihin voi yhdistää myös työharjoittelun tai muita työelämätaitoja kehittäviä opintosuorituksia.

2. Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan siten, että tutkinnon 120 opintopisteen laajuus täyttyy.  Opettajaksi opiskelevat suorittavat opettajan pedagogiset opinnot.


Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Tutkinto­nimikkeet
Filosofian maisteri
Laajuus
120 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Ylempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Kampus
Keskustakampus
Koulutusluokitus
726301 Fil. maist., historia
Koulutusalat
  • Humanistiset alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Tanja Vahtikari 1.8.2022 - 31.12.2028, tutkinto-ohjelmavastaava
Kestävän kehityksen tavoitteet
4 Hyvä koulutus
5 Sukupuolten tasa-arvo
10 Eriarvoisuuden vähentäminen
11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt
16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
17 Yhteistyö ja kumppanuus