Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2024–2025

Historian kandidaattiohjelma, 180 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Historian tutkinto-ohjelman kandidaattiopinnot käytyään opiskelijalla on perusvalmiudet toimia oman alansa asiantuntijatehtävissä. Opiskelijalla on hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot, ja hän osaa käyttää sekä kotimaisia että vieraita kieliä oman alansa keskusteluissa. Hänellä on kokemuksia kansainvälistymisestä historian alalla. Opiskelijan projektihallintataidot ovat vahvistuneet, mikä todentuu seminaarityöskentelyssä ja sen tuloksena valmistuvana kandidaatintutkielmana. Opiskelija hallitsee laajoja tietokokonaisuuksia ja osaa soveltaa opinnoissa oppimaansa yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävästi. Hän ymmärtää nykyisten yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ilmiöiden historiallista taustaa.

Opiskelija ymmärtää, mitä historiallinen tieto on ja miten sitä muodostetaan. Hän osaa arvioida kriittisesti erilaisia historiakäsityksiä ja niiden rakentumisen tapoja. Hän tuntee keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa valita niistä tutkimustehtävänsä kannalta relevantit. Opiskelijalla on hyvät tiedonhallintataidot, hän tuntee digitaalisen historiantutkimuksen perusteet ja pystyy hyödyntämään hankkimiaan aineistoja laajasti opinnoissaan. Opiskelija on omaksunut tieteellisen kirjoittamisen etiikan sekä tutkimuksen perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä kirjallisissa töissä. Hän osaa tarkastella itseään oppijana ja kehittää oppimistapojaan. Kandidaatintutkinto antaa opiskelijalle valmiudet siirtyä historian syventäviin opintoihin.

Sisällön kuvaus

1. Historian perus- ja aineopinnot. Perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä viiden opintopisteen opintojaksosta. Aineopinnot ovat laajuudeltaan 55 opintopistettä. Aineopintojen aikana opiskelija perehtyy kursseilla ja seminaareissa historiallisiin ilmiöihin, historian käyttöön ja historiantutkimuksen prosessiin.

2. Vapaasti valittavat opinnot. Vapaasti valittavat opinnot ovat laajuudeltaan 70 opintopistettä, joista oman tutkinto-ohjelman opintoja voi olla korkeintaan 20 opintopistettä. Vapaasti valittaviin opintoihin sisältyy myös vähintään yksi toisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus, jonka laajuus on vähintään 20 op.

3. Asiantuntijataitojen perusteet (Kestävä kehitys ja Argumentaatio ja tieteenfilosofia tai Etiikka ja yhteiskuntafilosofia I 10 op)

4. Opiskeluvalmiudet (Orientoivat opinnot ja HOPS, Digitaaliset yleistaidot yhteensä 5 op)

5. Viestintä- ja kieliopinnot (15 op)

Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Tutkinto­nimikkeet
Humanististen tieteiden kandidaatti
Laajuus
180 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Alempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Kampus
Keskustakampus
Koulutusluokitus
623301 Hum. kand., historia
Koulutusalat
  • Humanistiset alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Tanja Vahtikari 1.1.2024 - 31.12.2028, tutkinto-ohjelmavastaava
Kestävän kehityksen tavoitteet
4 Hyvä koulutus
5 Sukupuolten tasa-arvo
10 Eriarvoisuuden vähentäminen
11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt
16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
17 Yhteistyö ja kumppanuus