Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2024–2025

Kansanterveystieteen maisteriohjelma, 120 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Kansanterveystieteen maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija

- osaa analysoida väestön terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä väestötasolla, ottaen huomioon väestörakenteen muutoksia. 

- osaa jäsentää kansanterveyskysymyksiä mm. historiallisina, kulttuurisina, yhteiskunnallisina, poliittisina, viestinnällisinä ja globaaleina ilmiöinä.   

- osaa jäsentää kansanterveyskysymyksiä erilaisten teoreettisten lähtökohtien kautta.  

- osaa suunnitella ja toteuttaa väestön terveyttä edistäviä ohjelmia ja toimia sekä osaa arvioida niiden vaikuttavuutta.  

- osaa arvioida terveyspalvelujärjestelmän toimintaa ja terveysvaikutuksia.  

- tuntee ja ymmärtää erilaisten laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien käyttötarkoituksia ja rajoitteita sekä osaa käyttää opinnäytteeseensä sopivaa menetelmää.  

- kykenee toimimaan eettisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monialaisissa työyhteisöissä.   

- pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaa tieteellisen tutkimuksen menetelmällisesti perustellulla ja eettisesti kestävällä tavalla.  

- osaa arvioida kansanterveystieteen sekä lähitieteiden tieteellisten lähteiden laatua ja luotettavuutta sekä niiden hyödyllisyyttä kulloiseenkin asiantuntijatehtävään tai tutkimuskysymykseen liittyen. 

- osaa käydä kriittistä kansanterveystieteellistä keskustelua. 

- osaa viestiä työnsä edellyttämällä tavalla useammalla kielellä ja erilaisille yleisöille.  

- kykenee työskentelemään asiantuntijatehtävissä itsenäisesti ja yhteistyössä toisten kanssa, myös moniammatillisissa, monikulttuurisissa ja kansaivälisissä työyhteisössä ja työryhmissä.

- on tottunut suunnittelemaan ja arvioimaan omaa toimintaansa, ylläpitämään osaamistaan ja täydentämään sitä työn edellytysten mukaan.  

- on saanut valmiudet tohtoritutkinnon aloittamiseen.  

Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Tutkinto­nimikkeet
Terveystieteiden maisteri
Laajuus
120 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Ylempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Koulutusluokitus
772501 Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi)
Koulutusalat
  • Terveys- ja hyvinvointialat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Mervi Roos 1.1.2024 - 31.12.2028, tutkinto-ohjelmavastaava
Vastuuopettaja:
Jutta Pulkki 31.12.2023 saakka, Tutkinto-ohjelmavastaava
Kestävän kehityksen tavoitteet
1 Ei köyhyyttä
3 Terveyttä ja hyvinvointia
5 Sukupuolten tasa-arvo
10 Eriarvoisuuden vähentäminen
13 Ilmastotekoja
17 Yhteistyö ja kumppanuus