Hyppää pääsisältöön
Selaat menneen lukuvuoden (2019–2020) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2019–2020

Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan kandidaattiohjelma, LuK-tutkinto, 180 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Luonnontieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- Omaa laaja-alaisen ja vankan osaamisen biotieteiden perusteista.
- Ymmärtää biotieteiden mahdollisuudet tutkimuksessa ja sovelluksissa.
- Tuntee bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan perusteet.
- Ymmärtää alansa tieteellistä ajattelua ja päättelyä.
- Osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon hankintaan, analysointiin ja raportointiin.
- Kykenee turvalliseen laboratoriotyöskentelyyn.
- Osaa hyödyntää tieto-ja viestintätekniikkaa.
- Ymmärtää alansa tutkimuseettiset periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.
- Pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan alansa kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä.
- Kykenee osallistumaan alansa yhteiskunnalliseen keskusteluun.
- Ottaa kaikessa työskentelyssään huomioon monenlaiset toimijat.
- Omaa hyvät työyhteisötaidot ja osaa toimia moniammatillisessa ympäristössä.
- Ymmärtää, että asiantuntijana kehittyminen on elinikäinen prosessi ja oppii sietämään omaa keskeneräisyyttään.
- Omaa peruskäsityksen alan innovaatiotoiminnasta ja yrittäjyydestä.
- Viestii asiantuntijana suullisesti ja kirjallisesti äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä.-
Ymmärtää oman alansa kansainvälisen luonteen.

Sisällön kuvaus

Tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvitaan enenevästi asiantuntijoita, jotka kykenevät ratkaisemaan ihmisen hyvinvointiin, terveyteen ja terveelliseen elinympäristöön liittyviä haasteita. Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma pyrkii vastaamaan tähän koulutustarpeeseen.

Luonnontieteen kandidaatintutkinto on 180 opintopisteen laajuinen alempi korkeakoulututkinto, joka koostuu yhteisistä opinnoista, perusopinnoista, aineopinnoista ja valinnaisista opinnoista. Opintojen aikana opiskelija pääsee perehtymään ihmisen soluihin ja niiden toimintaan aina molekyylitasolta kudostasolle asti. Tarjoamme ainutlaatuisen, poikkitieteellisen opiskeluympäristön, jossa yhdistyvät biotieteiden, biolääketieteen ja tekniikan osaaminen ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja uusien terveysteknologisten sovellusten käyttöönottamiseksi.

Lukuvuosi
2019–2020
Tutkinto­nimikkeet
Luonnontieteiden kandidaatti
Laajuus
180 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Alempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Koulutusluokitus
642702 Luonnont. kand., biotieteet, biokemia
Koulutusalat
  • Koulutusala 2002, Luonnontieteiden ala
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Anne Kallioniemi