Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2024–2025

Hallintotieteiden maisteriohjelma, 120 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Hallintotieteiden maisteriopinnot suorittanut kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, kehittää uutta tietoa ja menettelyjä sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. Hallintotieteiden maisteri osaa arvioida analyyttisesti yhteiskunnan muutosta, kehittämistarpeita ja toimenpidekokonaisuuksia sekä ymmärtää tieteenalansa ja muiden alojen rajapintoihin liittyviä kysymyksiä. Hän osaa kerätä ja analysoida laajoja tietomääriä sekä arvioida ja soveltaa niitä kriittisesti. Hallintotieteiden maisteri paikantaa itsensä maailman muutokseen vaikuttavaksi toimijaksi, hänellä on valmiudet edistää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä.

Hallintotieteiden maisteri kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä, osaa soveltaa hankkimaansa tietoa ja tunnistaa oman asiantuntijuutensa suhteessa muihin aloihin. Hän osaa tuottaa ja soveltaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa sekä viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä oman alan asiantuntijoille että laajemmalle yleisölle. Hän kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Sisällön kuvaus

Hallintotieteiden maisteriopinnot eriytyvät hallintotieteen, julkisoikeuden, julkisen talousjohtamisen, kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunniksi. Opiskelijat suuntautuvat tiettyyn maisteriopintosuuntaan kandidaattiohjelmassa tekemiensä valintojen mukaisesti. Hallintotieteiden maisteriopintoihin kuuluu opintosuunnan syventävien opintojen, pro gradu -tutkielman sekä valinnaisten opintojen lisäksi kymmenen opintopisteen laajuinen harjoittelu.

Kestävän kehityksen osa-alueet kytkeytyvät kaikkien opintosuuntien sisältöihin eri painotuksin.

Hallintotiede painottaa eteenpäin katsomisen ja ennakoinnin strategista näkökulmaa. Keskeisiä teemoja ovat myös turvallisuushallinto ja resilienssi.

Julkinen talousjohtaminen yhdistää julkisen hallinnon kontekstin ymmärryksen, taloudellisen toiminnan periaatteiden tuntemuksen ja informaatio-osaamisen. Keskiössä ovat laskenta, arviointi, budjetointi ja rahoitus.

Julkisoikeus painottaa oikeusjärjestelmän keinoja. Keskiössä on ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus, lainvalmistelu ja oikeuden soveltaminen.

Kunta- ja aluejohtaminen painottaa julkisen hallinnon ja hallinnan prosesseja, johtamista ja demokratiaa. Lisäksi keskiössä ovat kestävien kaupunkien ja yhdyskuntien muutokset sekä innovaatiopolitiikka.

Ympäristöpolitiikassa ja aluetieteessä sosiaalinen ja ekologinen kestävyys on läpäisevä näkökulma. Keskeisiä teemoja ovat kaupunkikehitys, kestävä arki sekä alueellinen muutos paikallisesta globaaliin.

Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Tutkinto­nimikkeet
Hallintotieteiden maisteri
Laajuus
120 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Ylempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Kampus
Keskustakampus
Koulutusluokitus
733301 Hallintot. maist., hallintotieteet
Koulutusalat
  • Yhteiskunnalliset alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Lotta-Maria Sinervo 1.1.2024 - 31.12.2028, tutkinto-ohjelmavastaava