Hyppää pääsisältöön
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2023–2024

Hallintotieteiden kandidaattiohjelma, 180 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Hallintotieteiden kandidaattivaiheen opiskelija omaksuu perustiedot hallintotieteiden erityisalojen sisällöstä, keskeisistä käsitteistä ja teoreettisista lähestymistavoista. Hänellä on laaja-alaiset ja edistyneet tiedot valitsemansa opintosuunnan erityiskysymyksistä ja hän osaa soveltaa tietoja yhteiskunnallisten, monimutkaisten ongelmien ratkaisuissa.

Opiskelija ymmärtää tutkimustiedon erityiseksi, yhteiskunnan toimintaan vaikuttavaksi tiedon muodoksi. Opiskelija tuntee tutkimusprosessin läpiviemisen periaatteet ja osaa soveltaa niitä itsenäisesti. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä, laatia tutkimusraportin ja työskennellä osana ryhmää. Hän tuntee myös seminaarityöskentelyyn liittyvät käytännöt.

Hallintotieteellisten tutkimusalojen keskeisen sisällön ohella opiskelija oppii tieteellisen kirjoittamisen ja argumentoinnin taitoja sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Hallintotieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut kykenee työskentelemään ja tekemään päätöksiä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. Hän osaa viestiä sujuvasti kirjallisesti ja suullisesti sekä kykenee vuorovaikutukseen molemmilla kotimaisilla ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Sisällön kuvaus

Hallintotieteiden kandidaattiohjelma koostuu tutkinto-ohjelman yhteisistä opinnoista, jotka sisältävät asiantuntijatyön valmiudet sekä kieli- ja viestintäopinnot, laaja-alaisista perusopinnoista sekä viidestä, opiskelijan asiantuntemusta kohdentavasta opintosuunnasta: hallintotieteestä, julkisesta talousjohtamisesta, julkisoikeudesta, kunta-ja aluejohtamisesta sekä ympäristöpolitiikasta ja aluetieteestä. Opiskelija suorittaa oman opintosuuntansa mukaiset aineopinnot (sis. kandidaatintutkielman). Lisäksi kandidaattiopintoihin suoritetaan vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy.

Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Tutkinto­nimikkeet
Hallintotieteiden kandidaatti
Laajuus
180 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Alempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Kampus
Keskustakampus
Koulutusluokitus
633301 Hallintot. kand. (alempi), hallintotieteet
733301 Hallintot. maist., hallintotieteet
Koulutusalat
  • Yhteiskunnalliset alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Timo Keski-Petäjä 31.12.2023 saakka, Tutkinto-ohjelmavastaava
Vastuuopettaja:
Lotta-Maria Sinervo 1.1.2024 - 31.12.2028, tutkinto-ohjelmavastaava