Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2024–2025

Arkkitehdin tutkinto-ohjelma, 120 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Suoritettuaan arkkitehdin tutkinnon opiskelija osaa:

 • ottaa vastuun itsensä ja ammattitaitonsa kehittämisestä
 • hahmottaa arkkitehdin vastuun yhteiskuntaa, luontoa, asiakasta ja käyttäjää kohtaan kokonaisvaltaisen kestävyyden asettamissa puitteissa
 • soveltaa kriittisesti ja systemaattisesti arkkitehtuurin alan sekä muiden tieteenalojen tietoa omassa työssään
 • soveltaa arkkitehtuurin suunnittelu- ja tutkimusmenetelmiä sekä teorioita ja käyttää tieteellisiä työskentelytapoja
 • hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, niiden osia ja näiden osien välisiä vuorovaikutussuhteita, ja soveltaa tätä tietoa yhdistääkseen eri tekijöitä arkkitehtonisiksi kokonaisuuksiksi ja suunnitteluratkaisuiksi
 • asettaa ja ratkaista luovasti sekä kestävästi ongelmia eri mittakaavatasoilla ottaen huomioon luonnon, rakennetun ympäristön ja käyttäjien väliset suhteet, toiminnalliset, tilalliset, esteettiset ja tekniset vaatimukset sekä säädökset ja määräykset
 • perustella ja esittää ratkaisujaan kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti
 • käyttää aktiivisesti vuorovaikutus-, kieli- ja verkostoitumistaitoja monialaisissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä
 • seurata ja kriittisesti arvioida arkkitehtuurin alan kansainvälistä ja kansallista kehitystä
 • toimia arkkitehdin ammatissa itsenäisesti ja vastuullisesti omaa työtään kriittisesti arvioiden

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija omaa valmiudet arkkitehdin ammattiin, elinikäiseen oppimiseen ja edellytykset tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin. Arkkitehdin tutkinto täyttää EU-direktiivin 2005/36/EY mukaiset vaatimukset.

Sisällön kuvaus

Arkkitehdin tutkinto

Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Tutkinto­nimikkeet
Arkkitehti
Laajuus
120 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Ylempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Kampus
Hervannan kampus
Koulutusluokitus
754101 Arkkitehti
Koulutusalat
 • Tekniikan alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Jenni Poutanen 1.1.2024 - 31.12.2028, tutkinto-ohjelmavastaava