Hyppää pääsisältöön
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2023–2024

Lääketieteen, biotieteiden ja biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelma, 240 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Tohtorin ammatillinen asiantuntijuus rakentuu jatkokoulutuksen aikana väitöstutkimuksen, opintojaksojen sekä yliopisto- ja tiedeyhteisössä toimimisen myötä. Jatkotutkintokoulutuksen tavoitteena on, että jatko-opiskelija

1. Tuntee syvällisesti oman tutkimusalansa ja sen yhteiskunnallisen merkityksen.

2. Hallitsee valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa.
3. Tuntee hyvin oman tutkimusalansa kehityksen, perusongelmat ja tutkimusmenetelmät.
4. Hallitsee sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojentuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.
5. Hallitsee riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.
6. Hallitsee käyttää asianmukaisia tutkimusmenetelmiä ja hallitsee niiden soveltamisen käytäntöön
7. Tuntee terveys- ja turvallisuusmenettelyt ja osaa soveltaa niitä omassa tutkimusympäristössään.
8. Ymmärtää asiaankuuluvat eettiset menettelytavat ja noudattaa niitä tehdessään ihmisiin,ihmiskudokseen ja eläimiin liittyvää tutkimusta.

Jatkotutkintoa suoritettaessa on noudatettava Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK)tutkimuseettisiä ohjeita.

Sisällön kuvaus

Lääketieteen, biotieteiden ja biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelman osaamisen keskiössä ovat kliininen lääketiede, biolääketiede, translationaalinen tutkimus, molekyylibiologia, bioinformatiikka ja systeemibiologia, solu- ja kudosteknologia, biomateriaalit, biolääketieteen laitteet ja teknologia, biofysiikka ja terveysteknologia. Ohjelma tarjoaa näillä painopistealueilla kansainvälisesti korkeatasoista koulutusta ja kouluttaa tohtoreita (FT, LT, TkT ja TtT), jotka ovat kilpailukykyisiä tutkijoita ja asiantuntijoita niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 

Tohtorintutkinto vastaa laajuudeltaan työmäärää, joka on suoritettavissa kokopäivätoimisesti neljässä vuodessa. Tutkinto voidaan suorittaa myös osapäivätoimisesti. Tutkinto koostuu tohtoriopinnoista, joita on oltava yhteensä 40 opintopistettä, sekä väitöskirjatyöstä ja sen julkisesta puolustamisesta, 200 op.

Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024, 2024–2025
Tutkinto­nimikkeet
Lääketieteen tohtori
Terveystieteiden tohtori
Filosofian tohtori
Tekniikan tohtori
Laajuus
240 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Tohtoriohjelma
Opetuskieli
englanti, suomi
Kampus
Kaupin kampus,
Hervannan kampus
Koulutusluokitus
875101 Lääketieteen tohtori
855409 Tekn. toht., biotekniikka
875605 Fil. toht., terveystiede
875501 Terveystieteiden tohtori, terveydenhuollon tohtori
Koulutusalat
  • Luonnontieteet
  • Tekniikan alat
  • Terveys- ja hyvinvointialat
  • Lääketieteet
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Mika Kähönen